drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Inne, Minister Budownictwa, Odrzucono skargę, I SA/Wa 1375/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1375/09 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-09-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-08-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka – Płaczkowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 25 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. i W. S. na decyzję Ministra infrastruktury z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 25 lipca 2009 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) W. i W. S. wnieśli bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...]. Decyzją tą organ uchylił decyzję Wojewody [...] z dnia [...] maja 2008 r. orzekającą o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod budowę autostrady płatnej A1, nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] o powierzchni [...] ha, stanowiącej współwłasność W. i W. S. oraz ustalającej odszkodowanie za nieruchomość i określającej termin jej wydania i wypłaty odszkodowania.

Mając na uwadze fakt, iż skarga została wniesiona bezpośrednio do Sądu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 28 lipca 2009 r. (data nadania skargi przez Sąd – k - 25) przekazał skargę W. i W. S. Ministrowi Infrastruktury.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Z powyższego wynika więc, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. Wówczas o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 131/06, Lex nr 284737).

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej do Sądu decyzji wynika, że została ona doręczona W. i W. S. w dniu 22 czerwca 2009 r., a zatem termin do wniesienia przez nich skargi upłynął w dniu 22 lipca 2009 r. Jak zostało zaznaczone już wcześniej skarga została nadana przez WSA w Warszawie na adres Ministerstwa Infrastruktury 28 lipca 2009 r., a zatem po upływie ustawowego terminu.

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że W. i W. S. wnieśli skargę do Sądu w dniu 25 lipca 2009 r. (data nadania skargi w urzędzie pocztowym), czyli po upływie terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a który to termin – jak zaznaczone zostało już wcześniej - upłynął w dniu 22 lipca 2009 r.

Naruszenie zatem przez skarżących trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego uzasadnia jej odrzucenie.

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt