drukuj    zapisz    Powrót do listy

6015 Uzgodnienia, Koszty sądowe, Inspektor Sanitarny, Oddalono zażalenie, II OZ 398/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 398/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-05-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-11
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Czapska - Górnikiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6015 Uzgodnienia
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1478/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10
II OZ 1245/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

II OZ 398 / 08 POSTANOWIENIE Dnia 6 maja 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Maria Czapska – Górnikiewicz po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia "[...]" w W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1478/07 w zakresie wpisu sądowego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "[...]" w W. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania postanowienia z naruszeniem prawa postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

II OZ 398 / 08

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 10 marca 2008 r. Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wezwał Stowarzyszenie "[...]" w W. do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 złotych, ustalonej na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) – zwanego dalej rozporządzeniem, w sprawie ze skargi tej organizacji na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania postanowienia z naruszeniem prawa.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosło Stowarzyszenie "[...]" w W., zarzucając nieprawidłowe ustalenie wysokości żądanego wpisu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny prawidłowo określił wysokość wpisu od skargi, który stosownie do przepisu § 2 ust 5 rozporządzenia wynosi 200 złotych. Istotnym dla ustalenia wysokości należnego w sprawie wpisu, jest przedmiot sprawy, a w niniejszej sprawie skargę wniesiono na orzeczenie organu wydane w postępowaniu prowadzonym w trybie wznowieniowym.

Zaskarżonym aktem Główny Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. [...], w którym stwierdzono, iż poprzednio wydane przez ten organ postanowienie z dnia [...] oraz poprzedzające je postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] W. z dnia [...], wydane zostały z naruszeniem prawa.

Z powyższego wynika, więc że w sprawie wpis winien być ustalony w oparciu o § 2 ust. 5 rozporządzenia, o czym też orzeczono w zaskarżonym zarządzeniu.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i 198 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt