drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi kasacyjnej, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono zażalenie, II FZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 165/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-06-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-05-06
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II FZ 262/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-21
II FZ 293/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12
II FZ 292/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12
III SA/Wa 3128/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-20
II FZ 617/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.177, 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA: Jacek Brolik po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia K. P. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 września 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 3128/06 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 lipca 2006 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 1 września 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 3128/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił, na podstawie art. 177 § 1 w zw. z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), skargę kasacyjną K. P. Jak wskazał w motywach orzeczenia Sąd pierwszej instancji odpis wyroku z dnia 20 czerwca 2007 r. wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącemu – M. P. w dniu 6 czerwca 2007 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął 6 lipca 2007 r. Skarga kasacyjna została wniesiona bowiem przez pełnomocnika wyznaczonego z urzędu – doradcę podatkowego – M. K. w dniu 21 listopada 2007 r., a zatem po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

W zażaleniu pełnomocnik skarżącego wniósł o uchylenie w całości powyższego postanowienia oraz o jego zmianę poprzez orzeczenie, że skarga kasacyjna została wniesiona w dniu 21 listopada 2007 r. to jest w terminie 30 dni od dnia doręczenia doradcy podatkowemu z urzędu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3128/06. Pełnomocnik skarżącego zarzucił powyższemu postanowieniu naruszenie art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., art.177 § 1 w zw. z art. 243 § 1 oraz art.244 § 1 i 2 p.p.s.a., a także art. 67 § 5 oraz art.44 § 2 p.p.s.a., art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Ze względu na skomplikowany stan faktyczny należy w pierwszej kolejności chronologicznie uporządkować pisma procesowe, rozstrzygnięcia zapadające w sprawie oraz czynności podejmowane prze stronę i pełnomocnika.

1) Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3128/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 lipca 2006 r., w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn;

2) W dniu 6 czerwca 2007 r. - na wniosek skarżącego - jego pełnomocnikowi M.P. (ojcu skarżącego) doręczono odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem;

3) W dniu 15 czerwca 2007 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w postaci ustanowienia doradcy podatkowego;

4) Postanowieniem z dnia 4 lipca 2007 r. referendarz sądowy pozytywnie rozpoznał powyższy wniosek ustanawiając dla K. P. doradcę podatkowego;

5) Krajowa Rada Doradców Podatkowych na pełnomocnika wyznaczyła M. K. w dniu 24 lipca 2007 r. (wpływ do Sądu w dniu 2 sierpnia 2007 r.);

6) W dniu 14 sierpnia 2007 r. M. K. uzyskał dostęp do akt niniejszej sprawy;

7) W dniu 9 października 2007 r. doręczono pełnomocnikowi z urzędu pełnomocnictwo podpisane przez K. P. (z dnia 27 września 2007 r.);

8) Pismem z dnia 12 października 2007 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o doręczenie mu odpisu wyroku z dnia 20 kwietnia 2007 r. oraz kserokopii akt sądowych i administracyjnych sprawy. Dokumenty te (z wyjątkiem akt administracyjnych, które zostały już zwrócone do organu) zostały wysłane pełnomocnikowi w dniu 17 października 2007 r.;

9) Odpis zaskarżonego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 22 października 2007 r.;

10) W dniu 21 listopada 2007 r. pełnomocnik skarżącego wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3128/06, składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącemu – M. P. w dniu 6 czerwca 2007 r. i od tej daty zaczął biec termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

(Cyt.) Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje obowiązku powtórnego, kolejnego doręczenia wyroku ustanowionemu już po tym czasie ( w tym w ramach pomocy dla strony) pełnomocnikowi.

Okoliczność, że pierwszy pełnomocnik nie mógł sporządzić kasacji jako osoba niewymieniona w art.175 p.p.s.a., a także czas na wyznaczenie pełnomocnika z urzędu spełniającego wymogi art.175 p.p.s.a. oraz czas na sporządzenie przez niego kasacji stanowią przeszkody w zachowaniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (w sprawie niniejszej biegnącego od dnia 6 czerwca 2007 r.), które mogą być tylko przedmiotem postępowania o przywrócenie tego terminu.

Postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie niniejszej zakończone zostało prawomocnym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2008 r., sygn. akt II FZ 292/08.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt