drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 88/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 88/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184, art. 197 par. 2, art. 227 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W., M. W., M. W., J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2006r., sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie z dnia 13 lipca 2006r. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2006r. odrzucił zażalenie D. W., M. W., M. W. i J. W.. na zarządzenie z dnia 13 lipca 2006r. wzywające do wykonania zarządzenia w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Sąd pierwszej instancji wskazał, że wniesienie zażalenia na zarządzenie w przedmiocie wezwania do wykonania innego zarządzenia jest niedopuszczalne, ponieważ nie wynika z przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Zgodnie z powołaną ustawą zaskarżyć można zarządzenia tylko w przypadku, gdy ustawa tak stanowi.

Zażalenie na postanowienie z dnia 28 sierpnia 2006r. wnieśli D. W., M. W., M. W. i J. W. Skarżący domagają się uchylenia zaskarżonego postanowienia i merytorycznego rozpoznania sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.

Rozpoznając niniejszą sprawę należy stwierdzić, że Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 31 stycznia 2006r. wezwał D. W., M. W., M. W. i J. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Powyższe zarządzenie zostało zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sąd kasacyjny postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006r r. sygn. akt II OZ 366/06 orzekł o oddaleniu zażalenia. Następnie Sąd I instancji zarządzeniem z dnia 13 lipca 2006r. wezwał skarżących do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 31 stycznia 2006r. W tym miejscu należy podzielić stanowisko sądu wojewódzkiego, że na zarządzenie z dnia 13 lipca 2006r. wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia przewodniczącego wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, zażalenie nie przysługuje. Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie miał podstawy do odrzucenia zażalenia skarżących i zaskarżonym postanowieniem nie naruszył prawa.

Zażalenie nie podnosi żadnych konkretnych zarzutów kwestionujących zasadność i zgodność z prawem zaskarżonego postanowienia, wobec tego należy odmówić mu zasadności.

Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt