drukuj    zapisz    Powrót do listy

6166  Łowiectwo 6393 Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierającej przepisy prawa miejscowego w przedmiocie ... (art. 90 i 91 ustawy o, , Sejmik Województwa, Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części, IV SA/Po 417/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-07-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 417/18 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2018-07-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Anna Jarosz /sprawozdawca/
Maria Grzymisławska-Cybulska
Tomasz Grossmann /przewodniczący/
Symbol z opisem
6166  Łowiectwo
6393 Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierającej przepisy prawa miejscowego w przedmiocie ... (art. 90 i 91 ustawy o
Skarżony organ
Sejmik Województwa
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Grossmann Sędzia WSA Anna Jarosz (spr.) Asesor sądowy WSA Maria Grzymisławska-Cybulska Protokolant st.sekr. sąd. Agata Tyll-Szeligowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 lipca 2018 r. sprawy ze skargi M. T. na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. nr XLI/799/14 w przedmiocie podziału południowej części Województwa Wielkopolskiego na obwody łowieckie 1. stwierdza nieważność uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. Nr XLI/799/14 w sprawie podziału południowej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie w części, a mianowicie: w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego w części obejmującej nieruchomość stanowiącą własność skarżącego M. T. , tj. działki o nr [...], położonej w miejscowości [...], gmina [...], powiat [...], zapisanej w Księdze Wieczystej nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy w [...], 2. w pozostałym zakresie skargę odrzuca; 3. zasądza od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rzecz skarżącego M. T. kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.Powered by SoftProdukt