drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Dostęp do informacji publicznej, Burmistrz Miasta, Oddalono skargę, II SAB/Wa 193/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 193/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-05-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-12-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Pisula-Dąbrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Przemysław Szustakiewicz
Sławomir Antoniuk
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1163/09 - Wyrok NSA z 2009-12-16
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 13 i art. 14
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.) Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz Sędzia WSA Sławomir Antoniuk Protokolant Arkadiusz Koziarski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2009 r. sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie w sprawie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2008 r. o udzielenie informacji publicznej 1) oddala skargę 2) przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adw. K. N. kwotę zł 240 (dwieście czterdzieści) powiększoną o kwotę 52.80 (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 22 procent podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Uzasadnienie

M. M. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczynił bezczynność Burmistrza Miasta Z. W uzasadnieniu swojej skargi twierdził, że Burmistrz nie udzielił mu żądanej informacji publicznej. Wskazał, że wnioskiem z dnia [...] września 2008 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta Z. o udzielenie informacji publicznej na temat pobranych opłat za wydanie warunków technicznych przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych. Podkreślił, że w ustawowym terminie nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Zarzucił, że organ, nie udzielając mu żądanej informacji, naruszył art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Podniósł też, że Burmistrz Miasta Z. przekazał jego wniosek (o udostępnienie informacji publicznej) Dyrektorowi Gospodarstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Z., który dopiero pismem z dnia [...] października 2008 r. [...] (wysłanym [...] października 2008 r.) przesłał mu żądane zestawienie, informując, że była to informacja przetworzona wymagająca znacznego nakładu pracy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Wywodził, że skarżącemu została udzielona żądana informacja, albowiem pełna odpowiedź na jego wniosek z dnia [...] września 2008 r. została mu przesłana [...] października 2008 r. Pełnomocnik organu, na rozprawie w dniu 12 maja 2009 r. podniósł, że w piśmie z dnia [...] października 2008 r. przesłanym skarżącemu w dniu [...] października 2008 r. zostały zawarte wszystkie informacje, których żądał skarżący we wniosku z dnia [...] września 2008 r. Podniósł też, że skarżący nie żądał wskazania źródeł żądanych informacji. Skarżący przyznał, że żądana informacja została mu udzielona, lecz nie wskazano źródła tych informacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, udostępnianie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale – mimo istnienia ustawowego obowiązku – nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub też nie podjął stosownej czynności (T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – komentarz, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 86).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący w odpowiedzi na wniosek z dnia [...] września 2008 r. o udostępnienie informacji publicznej otrzymał, przy piśmie z dnia [...] października 2008 r. [...], żądane przez siebie informacje, a zatem z chwilą ich doręczenia organ nie pozostawał już w bezczynności.

Z uwagi na powyższe skarga na bezczynność w tym przedmiocie jest nieuzasadniona i podlega oddaleniu.

Odnosząc się do zarzutów skargi, stwierdzić należy, że skarżący, zwracając się o udzielenie informacji publicznej, nie żądał podania ich źródeł. Nie zasługiwał więc na uwzględnienie jego zarzut, że organ pozostaje w bezczynności, nie wskazując źródła udzielonych mu informacji. Wyjaśnić należy, że brak jest przepisów prawa nakładających na organ obowiązek udzielania informacji wykraczających poza żądanie wniosku.

Rację ma skarżący podnosząc, że organ udzielił mu informacji publicznej z uchybieniem 14 – dniowego terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 cyt. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podkreślić należy, iż organ udzielił skarżącemu informacji przetworzonej (bez wzywania skarżącego do wykazania interesu prawnego). W tej sytuacji uznać należy, iż informacji udzielono niezwłocznie. Nadto uchybienie w terminie udzielenia żądanej informacji nie może w rozpoznawanej sprawie skutkować uwzględnieniem skargi z uwagi na treść art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a.

Podnoszone przez skarżącego uchybienia organu w innych sprawach (niebędących przedmiotem sprawy niniejszej), nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

O kosztach orzeczono stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).Powered by SoftProdukt