drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości 6561, Inne, Burmistrz Miasta i Gminy, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, I SA/Bk 53/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 53/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2018-02-28  
Data wpływu
2018-01-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Dariusz Marian Zalewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
6561
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 1369 art. 54par. 1 i 2, art. 155 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Dariusz Zalewski (spr.), , , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lutego 2018 r. sprawy ze skargi A. Sp. Jawna w K. na interpretację indywidualną Burmistrza Z. z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a poinformować Burmistrza Z. o istotnym naruszeniu prawa polegającym na przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi A. Sp. Jawna w K. ze znacznym uchybieniem terminu. ,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., dalej: "p.p.s.a."), w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach. Jest to tzw. postanowienie sygnalizacyjne, którego istotą jest poinformowanie organu administracji publicznej o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione w toku postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi A. Sp. Jawna w K. na interpretację indywidualną Burmistrza Z. z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...], wydaną w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznał, że w sprawie zachodzi konieczność poinformowania Burmistrza Z. o istotnym naruszeniu prawa, którego dopuszczono się w toku postępowania.

Stosownie do art. 54 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Podstawowym obowiązkiem organu administracji publicznej, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zostały zaskarżona, jest zatem przekazanie sądowi skargi, kompletnych i uporządkowanych akt sprawy

i odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.

W przedmiotowej sprawie skarga A. Sp. Jawna w K. na interpretację indywidualną Burmistrza Z. z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...], jak wynika z odpowiedzi organu na skargę, wpłynęła do ww. organu w dniu 30 stycznia 2017 r. Skarga powinna być więc przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku najpóźniej do 1 marca 2017 r. Tymczasem skarga ta została wysłana do Sądu dopiero w dniu 23 stycznia 2018 r.

Przekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę nastąpiło zatem w niniejszej sprawie ze znacznym przekroczeniem terminu określonego w art. 54 § 2 p.p.s.a. W związku istotnym naruszeniem procedury sądowoadministracyjnej, Sąd postanowił skierować sygnalizację do Burmistrza Z. na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a.

Wskazując na powyższe uchybienie Sąd oczekuje w terminie 30 dni informacji

o zajętym stanowisku w tej sprawie. Zgodnie bowiem z art. 155 § 2 p.p.s.a., organ który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić Sąd w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt