drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Wstrzymanie wykonania aktu, Urząd Patentowy RP, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, VI SA/Wa 451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-06-15  
Data wpływu
2010-03-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Czarnecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3, art. 61 par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. GmbH z siedzibą w Niemczech o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi R. z siedzibą w Niemczech na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia w części prawa ochronnego na znak towarowy [...] postanawia wstrzymać wykonanie decyzji

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] stycznia 2010 r. R. GmbH z siedzibą w Niemczech wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej skargę na decyzję tego organu z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia w części prawa ochronnego na znak towarowy [...]

Pismem z dnia [...] marca 2010 r. wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, iż zaskarżona decyzja powoduje bardzo ujemne skutki gospodarcze dla strony skarżącej, która poprzez polską spółkę zależną R. Sp. z o.o., używa w obrocie gospodarczym wygaszonego znaku nieprzerwanie od 1997 r. Skarżąca poczyniła bowiem daleko idące inwestycje finansowe na budowanie pozycji rynkowej znaku towarowego - R., w Polsce ok. 10 milionów złotych. Ponadto budowanie w świadomości odbiorców pozycji marki – R., ma nie tylko podłoże finansowe ale również społeczne, gdyż skarżąca spółka buduje na terenie Polski wielkopowierzchniowe markety, które prowadzone są pod marką - R., zatem zmiana nazwy marketu i firmy miałaby wpływ również na 13,5 tysięcy zatrudnionych pracowników.

Wobec nasilającej się konkurencji na rynku, inni konkurenci skarżącej, mogliby w dobrej wierze (lub celowo) wykorzystywać znak. Istnieje więc realne zagrożenie, że do czasu prawomocnego zakończenia niniejszej sprawy zdolność odróżniająca

znaku mogłaby ulec osłabieniu.

Pismem z dnia [...] kwietnia 2010 r., Urząd Patentowy RP, pozostawił kwestię zasadności wstrzymania wykonania decyzji w gestii Sądu.

Pismem z dnia [...] kwietnia 2010 r., uczestnik postępowania spółka R. S.A.

z siedzibą w S., podniosła iż wniosek strony skarżącej nie ma uzasadnienia, zatem winien zostać oddalony jako bezzasadny.

Pismem z dnia [...] maja 2010 r., strona skarżąca uzupełniła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji skarżąca podniosła, iż uczestnik postępowania w piśmie z dnia [...] kwietnia 2010 r., stanowiącym odpowiedź na wniosek o

wstrzymanie podnosił jedynie zarzuty natury merytorycznej, będące przedmiotem rozpoznania sprawy przez Sąd podczas rozprawy, zaś nie mają znaczenia w przedmiocie wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) "po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków".

W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, skarżąca R. GmbH z siedzibą w Niemczech uprawdopodobniła, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Skarżąca wskazała, że gdyby decyzja Urzędu Patentowego nie została wstrzymana, używany przez polska spółkę zależną znak towarowy [...], nie mógłby być używany, a wypracowaną pozycję znaku inni konkurenci skarżącej mogliby wykorzystywać. Ponadto wskazała, iż nakłady finansowe poczynione na budowę i prowadzenie wielkopowierzchniowych hipermarketów, były znaczne, zaś skala zatrudnienia w tych marketach, powoduje iż konieczność zmian nazwy marketu i firmy, mogłaby wpłynąć w sposób negatywny na sytuację pracowników.

Sąd, mając na uwadze, iż skarżąca spółka wykazała przesłanki do zastosowania ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania decyzji, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt