drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II FSK 2032/08 - Postanowienie NSA z 2010-04-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 2032/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-04-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-11-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Grzegorz Borkowski
Urszula Barbara Rymarska
Włodzimierz Kubiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Wr 1645/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1, art. 60, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Kubiak (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Grzegorz Borkowski, WSA del. Urszula Barbara Rymarska, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1645/07 w sprawie ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 23 sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie

Skarżący cofnął skargę kasacyjną. Stosownie do art. 60 w zw. z art. 193 p.p.s.a. cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże sąd kasacyjny.

W tej sytuacji należało, na podstawie art. 161 § 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowić jak w sentencji.Powered by SoftProdukt