drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Inspektor Sanitarny, Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję, II SA/Wa 130/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 130/12 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-05-30 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2012-01-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Anna Mierzejewska /przewodniczący sprawozdawca/
Iwona Dąbrowska
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 2231/12 - Wyrok NSA z 2012-12-14
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1,5,6
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Mierzejewska (spr.), Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska, Agnieszka Góra – Błaszczykowska, , Protokolant Elwira Sipak, specjalista, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2012 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji, 2. zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości, 3. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] na rzecz skarżącej A. K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w [...], działając na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] utrzymał decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [...] września 2011 r. nr [...] odmawiającą A. K. udostępnienia informacji w formie kopii dokumentów dotyczących inwestycji budowlanej Państwa H. i J. D. w P. przy ul. [...].

Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie faktycznym. Otóż, wnioskiem z dnia [...] lipca 2011 r. A. K. zwróciła się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przeprowadzenia na wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] kontroli w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej na poziomie kondygnacji podziemnej w budynku usługowo-handlowym z częścią mieszkalną zrealizowanym przez Państwa H. i J. D. na działkach nr [...] przy rogu ul. [...] w P.

Jednocześnie wniosła o wyjaśnienie:

1. czy organ powyższą kontrolę przeprowadził, a jeżeli tak to w jakim terminie?

2. czy sporządzono protokół ustaleń kontrolnych?

3. czy w piwnicy budynku wykonano wymaganą decyzją PWIS w [...] z dnia [...] czerwca 2006 r. wentylację mechaniczną nawiewowo-wywiewną?

Decyzją z dnia [...] września 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w P., na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 Kpa, odmówił udzielenia informacji zawartych we wniosku.

W uzasadnieniu decyzji organ podał, że w zakresie wniosku o udostępnienie dokumentacji uznał, że żądana dokumentacja dotyczy postępowania administracyjnego w prywatnej, indywidualnej sprawie, a zatem skoro nie dotyczy faktów ze sfery publicznej, to nie ma zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej i żądana dokumentacja nie podlega udostępnieniu.

W dniu [...] października 2011 r. strona złożyła odwołanie od powyższej decyzji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...], wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Podniosła, że w jej ocenie wnioskowania informacja stanowi informację publiczną.

W uzasadnieniu decyzji z dnia [...] listopada 2011 r. organ II instancji podzielił w całości ustalenia organu I instancji w zakresie charakteru żądanej informacji uznając, że nie ma ona charakteru publicznego, bowiem dotyczy ona indywidualnych spraw rozstrzyganych przez organ administracji publicznej, a więc jest informacją o sprawach prywatnych danego podmiotu. Budynek usługowo-handlowy z częścią mieszkalną zlokalizowany na działkach o numerach ewid. [...] u zbiegu ulic [...] w P,, należy bowiem do osób prywatnych. Informacje dotyczące go odnoszą się nie do sfery publicznej ale do prywatnej.

W dniu 12 grudnia 2011 r. A. K. złożyła na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżąca zarzuciła organowi naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. art. 107 § 3 Kpa oraz art. 7, 8 i 77 Kpa, oraz naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d), e), f), w związku z art. 4 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez uznanie, że jej wniosek z dnia [...] lipca 2011 r. nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu ustawy.

Z uwagi na powyższe wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej.

W uzasadnieniu skargi A. K. podniosła, że decyzja organu odwoławczego poza przytoczeniem okoliczności stanu faktycznego nie zawiera żadnej analizy prawnej sprawy. Stąd też nie można uznać, by została ona wydana zgodnie z wymogami procedury administracyjnej, w szczególności z wyrażoną w art. 15 Kpa zasadą dwuinstancyjności. Uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie wypełnia również warunków, o których mowa w art. 107 § 3 Kpa, w świetle którego winno ono zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

W ocenie skarżącej, żądana informacja zgodnie z przepisami jest informacją publiczną, jako wytworzona przez organ i odnosząca się do sfery jego działalności. Żądane dokumenty obrazują bowiem sposób załatwienia sprawy administracyjnej przez organ i sposób wypełniania przezeń obowiązków ustawowych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał argumenty zawarte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Natomiast zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania.

Rozpoznawana pod tym względem skarga zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy wskazać, iż prawo do informacji publicznej jest zagwarantowane w treści art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który daje szerokie uprawnienia obywatelowi do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Przepis ten wskazuje, że prawo do informacji obejmuje także uprawnienie do uzyskiwania informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu, a ograniczenia prawa do informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Treść art. 61 Konstytucji została skonkretyzowana w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) – zwana dalej udip. Zakres przedmiotowy dostępu do informacji publicznej został określony w art. 6 udip. Przepis zawiera bardzo szeroki katalog spraw, które są uznawane za informację publiczną, a co za tym idzie podlegają ujawnieniu w trybie ww. ustawy z dnia 6 września 2001 r., co więcej wyrażenie "w szczególności" zawarte na początku wyliczenia wskazuje, że "wyliczenie informacji publicznych podlegających udostępnieniu ma jedynie charakter przykładowy, na co wskazuje zwrot "w szczególności". Pozwala jedynie zorientować się, do jakiego typu stanów faktycznych odnosi się dane pojęcie" (M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002, s. 26). Tak więc w przypadku otrzymania wniosku, co do którego osoba podejmująca decyzję o udostępnieniu informacji ma wątpliwości, nie można się kierować samą treścią art. 6 ustawy. Z treści art. 1 udip jak i art. 61 Konstytucji wynika bowiem, że ustawodawca chciał, aby dostęp do informacji był jak najszerszy, dlatego też uwzględniając konstrukcje art. 1 należy uznać, że "zasadą powinno być udostępnianie informacji publicznej w trybie i na zasadach przewidzianych w omawianej ustawie" (M. Jaśkowska, op. cit. s. 27). Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich orzeczeń podkreślił, że "czy żądana informacja mieści się w przedmiocie uregulowanym ustawą należy, respektując zasadę powszechnego dostępu, interpretować przepisy na korzyść wykonującego prawo do takiej informacji" (wyrok NSA sygn. akt II SA 837/03, Monitor Prawniczy Nr 17/2003 s. 770). Należy zatem uznać, iż organ interpretując przepisy ustawowe powinien zawsze dążyć do tego, aby informacja została ujawniona. Granicę ujawnienia informacji zakreśla art. 5 udip, który ogranicza możliwość udostępnienia informacji ze względu na przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie tajemnicy niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i inne tajemnice ustawowo chronione.

W tym miejscu należy wskazać, że skarżąca wniosła o udostępnienie jej informacji publicznej w postaci formie kopii dokumentów dotyczących inwestycji budowlanej Państwa H. i J. D. w P. przy ul. [...] w postaci dokumentów dotyczących kontroli w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej na poziomie kondygnacji podziemnej w budynku usługowo-handlowym z częścią mieszkalną zrealizowanym przez Państwa H. i J. D. na działkach nr [...] przy rogu ul. [...] w P. i wniosła o wyjaśnienie:

1. czy organ powyższą kontrolę przeprowadził, a jeżeli tak to w jakim terminie?

2. czy sporządzono protokół ustaleń kontrolnych?

3. czy w piwnicy budynku wykonano wymaganą decyzją PWIS w [...] z dnia [...] czerwca 2006 r. wentylację mechaniczną nawiewowo-wywiewną?

Organy administracji orzekające w sprawie uznały, że żądane przez skarżącą informacje nie są informacjami publicznymi, gdyż nie dotyczą spraw publicznych, mimo, że zostały wytworzone przez organ administracji publicznej.

Takie stanowisko jest błędne w świetle wyżej wskazanych rozważań dotyczących istoty prawa do informacji publicznej. Należy bowiem podnieść, że informacją publiczną jest każda informacja wytworzona przez organ administracji w ramach jego działalności. Skarżąca żąda udostępnienia dokumentów, które zostały wytworzone przez organ – Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. w ramach jego działalności jako organu administracji. Działalność ta ma oparcie w przepisach prawa budowlanego i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co więcej procedura, na podstawie której wytworzono żądane informacje, ma charakter powszechny, reguluje ją bowiem Kodeks postępowania administracyjnego i jako takie informacje te były zebrane w aktach postępowania administracyjnego. W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma wątpliwości, że akta postępowania administracyjnego, także w sprawie indywidualnej, są informacją publiczną (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 942/07 opublikowany w LEX nr 506529, wyrok WSA w Lublinie z dnia 8 czerwca 2006 r. sygn. akt II SAB/Lu 16/06 opublikowany w LEX nr 209117), więc jako takie podlegają udostępnieniu, chyba że zawierają tajemnice chronione prawem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za zasadną i na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

O wykonalności wyroku orzeczono na podstawie art. 152 powołanej ustawy –Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Orzekając o kosztach, Sąd działał na podstawie art. 200 w zw. z art. 209 cyt. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt