drukuj    zapisz    Powrót do listy

6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f, Koszty sądowe, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddalono zażalenie, II GZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 257/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-30
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Janusz Zajda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II GZ 60/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12
II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-11
III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-12
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Janusz Zajda po rozpoznaniu w dniu 10 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia [...] sierpnia 2008 r.; sygn. akt III SA/Wa 2420/06 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 listopada 2007 r.; sygn. akt III SA/Wa 2420/06 w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2006 r.; nr {...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z 5 sierpnia 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 2420/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 16 listopada 2007 r., którym Sąd ten odrzucił zażalenie na postanowienie odrzucające zażalenie w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] czerwca 2006 r. w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wobec złożenia przez skarżącego zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 16 listopada 2007 r. odrzucające zażalenie z powodu jego wniesienia po upływie terminu oraz w obliczu oddalenia przez NSA postanowieniem z 12 marca 2008 r. sygn. akt II GZ 60/08 zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 21 grudnia 2007 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, na skarżącym ciążył obowiązek uiszczenia wpisu stałego od zażalenia w wysokości 100 zł.

Wezwanie do zapłaty wpisu, z pouczeniem o rygorze odrzucenia zażalenia w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie, zostało doręczone skarżącemu 7 lipca 2008 r. Z rejestru dochodów budżetowych Sądu wynika, że należny wpis nie został uiszczony we wskazanym przez Sąd siedmiodniowym terminie, upływającym 14 lipca 2008 r.

W zażaleniu Z. W. wniósł o uchylenie powyższego postanowienia, jego unieważnienie lub zmianę. Stwierdził, że obowiązujące przepisy nie zezwalały ani organowi, ani Sądowi na wydanie rozstrzygnięć do niego skierowanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 174 w związku z art. 197 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) Naczelny Sąd Administracyjny kontrolując orzeczenie sądu I instancji, na które zostało wniesione zażalenie, rozstrzyga czy podczas wyrokowania nie doszło do naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. O ile sąd I instancji nie naruszył prawa, nie istnieją podstawy do uchylenia zaskarżonego postanowienia, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny nie jest władny do oceny słuszności rozstrzygnięcia, a jedynie jego legalności. (v. postanowienie NSA z 15 maja 2008 r., sygn. akt I GZ 140/08; 17 marca 2008 r. sygn. akt I GZ 41/08)

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji prawidłowo ocenił stan faktyczny i prawny. Z akt sprawy wynika bowiem, że skarżący istotnie nie podporządkował się wezwaniu Sądu i nie uiścił wpisu od wniesionego zażalenia. Tymczasem zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednocześnie, że skarżący nie przedstawił w zażaleniu argumentacji skutecznie podważającej rozstrzygnięcie Sądu I instancji. Bez wpływu na ocenę zgodności z prawem zapadłego postanowienia jest bowiem powoływanie się przez skarżącego na okoliczności związane z zasadnością odmowy uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Postępowanie dotyczące braku uiszczenia należnego wpisu sądowego związane jest z prawidłowością zastosowania przepisów procesowych na etapie przyjmowania środka zaskarżenia do rozpoznania przez sąd, a nie przez organ administracji.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt