drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Celnej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 425/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 425/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-05-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ireneusz Dukiel /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FSK 1668/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za okres od marca do grudnia 2002 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie A sp. z o.o. w R. w dniu [...] r. listem poleconym [...] nadanym w placówce pocztowej w R. wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na podaną w komparycji decyzję.

Skarga wpłynęła do Biura Podawczego Sądu w dniu 17 marca 2008 r. (prezenatata Biura Podawczego WSA). W dniu 18 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu za pismem nr I KO/Wr 41/08 przesłał skargę listem poleconym [...] nadanym w Urzędzie Pocztowym [...] Dyrektorowi Izby Celnej we W. Przesyłka wpłynęła do organu w dniu 20 marca 2008 r. (prezentata Izby Celnej we W.).

W odpowiedzi na skargę organ podatkowy drugiej instancji wniósł o jej odrzucenie z uwagi na fakt, iż środek zaskarżenia został wniesiony z uchybieniem terminu, a z ostrożności procesowej o jej oddalenie.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2008 r. strona wniosła o rozpoznanie skargi i oddalenie wniosku Dyrektora Izby Celnej o odrzucenie skargi, gdyż zdaniem skarżącej spółki skarga została wniesiona z zachowaniem terminu. W uzasadnieniu strona wyjaśniła, że terminem do złożenia skargi był dzień 14 marca 2008 r. i z zachowaniem tego terminu skarżąca spółka wniosła skargę, która zaadresowana była wprawdzie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, jednak za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej we W. Do pisma strona załączyła oświadczenie pracownicy spółki, które potwierdza przekonanie strony o prawidłowym trybie i terminie złożenia skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisów art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast zgodnie z regulacją art. 85 powyższej ustawy czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Z akt sprawy wynika, iż decyzję stanowiącą przedmiot zaskarżenia wraz z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, doręczono stronie skarżącej w dniu 13 lutego 2008 r. Odbioru powyższej przesyłki dokonał A. H., będący pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed organami administracji. W dniu 17 marca 2008 r. wpłynęła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarga na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...].

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1271 ze zm.) w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę wniesioną bezpośrednio do sądu administracyjnego, jeżeli wniesiona została w terminie określonym w art. 53 § 1 ustawy procesowej, sąd administracyjny przekazuje organowi, którego działania lub bezczynności dotyczy skarga. Do końca zatem 2005 r., skarga wniesiona w terminie bezpośrednio do sądu administracyjnego, była prawnie skuteczna. Sąd, do którego skarga wpłynęła, obowiązany był bowiem do nadania jej dalszego biegu poprzez przesłanie jej odpisu organowi administracji i wezwanie go do nadesłania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę. Od dnia 1 stycznia 2006 r., w przypadku, gdy strona wniesie skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi liczy się od daty nadania skargi przez Sąd na adres organu, za pośrednictwem którego skarga powinna być wniesiona.

W rozpatrywanej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi przez skarżącą spółkę od decyzji Dyrektora Izby Celnej rozpoczął bieg w dniu 14 lutego 2008 r. (dzień następujący po dniu doręczenia stronie skarżonej decyzji) i kończył się z upływem dnia 14 marca 2008 r. Tymczasem skarga wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 17 marca 2008 r. i następnego dnia została odesłana przez Sąd zgodnie z właściwością do Izby Celnej we W. Powyższe oznacza, że skarżąca przekroczyła o cztery dni ustawowo zakreślony termin do wniesienia skargi.

Na marginesie jedynie należy zaznaczyć, że pisma skarżącej spółki z dnia 29 kwietnia 2008 r. nie można uznać jako ewentualnego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, gdyż strona wyraźnie podkreśla, że w jej przekonaniu zarówno termin, jak i tryb wniesienia skargi został zachowany.

Mając na uwadze powyższe w oparciu o art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 85 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Sąd skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt