drukuj    zapisz    Powrót do listy

6553, Koszty sądowe, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Oddalono zażalenie, II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 263/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-11-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Myślińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6553
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 180, art. 184, art. 197 par 2.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Maria Myślińska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 w zakresie odrzucenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2006 r., nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu postanawia: 1. oddalić zażalenie E. L.; 2. odrzucić zażalenie J. L. oraz J. L.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...] lutego 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej: p.p.s.a. - wezwał J. L. i J. L. – dalej: skarżący - do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o odrzuceniu zażalenia J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o odrzuceniu skargi kasacyjnej wniesionej przez J. L. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o odrzuceniu skargi J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2006 r., nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu.

W piśmie z dnia [...] marca 2008 r., zatytułowanym "zażalenie wraz ze skargą" skarżący oraz E. L. wnieśli o uchylenie powyższego zarządzenia.

Postanowieniem z dnia 15 maja 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie E. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wzywające J. L. oraz J. L. do uiszczenia wpisu sądowego do zażalenia z dnia 12 lutego 2008 r.

W uzasadnieniu postanowienia podano, że w niniejszej sprawie adresatem zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od zażalenia byli jedynie J. L. i J. L. Wobec powyższego wniesienie przez E. L. zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wzywające J. L. i J. L. do uiszczenia wpisu od zażalenia jest niedopuszczalne.

E. L., J. L. i J. L. wnieśli zażalenie na powyższe postanowienie (pismo z dnia [...] maja 2008 r., zatytułowane "zażalenie, skarga wraz ze wnioskiem"), domagając się jego uchylenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest środkiem odwoławczym służącym od wskazanych ustawowo postanowień incydentalnych, niekończących postępowania w sprawie - art. 194 § 1 p.p.s.a. oraz zarządzeń przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia (art. 198 p.p.s.a.). Jak wynika z art. 194 § 1 pkt 8 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie słusznie zauważył, że zarządzenie przewodniczącego zobowiązujące do uiszczenia wpisu od zażalenia ma charakter indywidualny i jest skierowane do określonej strony postępowania. W niniejszej sprawie adresatem zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od zażalenia byli jedynie J. L. i J. L. Wobec powyższego wniesienie przez E. L. zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] lutego 2008 r., jest niedopuszczalne. W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie słusznie odrzucił zażalenie, a zatem zażalenie E. L. należy uznać za bezzasadne.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2008 r., wniesione przez J. L. oraz J. L. jest niedopuszczalne, albowiem nie do nich skierowane było powyższe postanowienie Sądu I instancji. Adresatem zaskarżonego postanowienia była jedynie E. L. i wyłącznie ona mogła złożyć zażalenie w świetle art. 194 § 1 p.p.s.a., a zatem zażalenie wniesione przez J. L. oraz J. L. jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu. Z powyższych względów na podstawie art. 197 w związku z art. 184 p.p.s.a. (pkt 1) oraz art. 197 w związku z art. 180 p.p.s.a. (pkt 2) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie zauważyć wypada, iż E. L., J. L. oraz J. L. złożyli również zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o odrzuceniu zażalenia E. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2008 r., w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej E. L., jednak zażalenie w tym zakresie nie zostało przedstawione Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia (k. 389).Powered by SoftProdukt