drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Ke 361/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-10-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ke 361/21 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2021-10-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-06-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Artur Adamiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 220 par 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec po rozpoznaniu 27 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. T. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry hazardowej bez koncesji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone

w przepisach prawa oraz opłacenia prawem przewidzianych opłat sądowych. Z treści art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U.2019.2325) dalej "ustawa p.p.s.a.", wynika że Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty.

E. Sp. z o.o. (spółka) złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry hazardowej bez koncesji, nie uiszczając wpisu od skargi. W skardze zawarła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Starszy referendarz sądowy zarządzeniem z 2 września 2021 r. sygn. akt I SPP/Ke 61/21 pozostawił wniosek skarżącego bez rozpoznania. W związku z uprawomocnieniem się tego zarządzenia, wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu

w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono stronie

30 września 2021 r. W wyznaczonym terminie, tj. do 7 października 2021 r., skarżąca nie uiściła wpisu od skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. m.in. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tych względów Sąd, na podstawie, art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak

w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt