drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Administracyjne postępowanie,  ,  , SA/Gd 144-145/86 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1986-02-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Gd 144-145/86 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku

Data orzeczenia
1986-02-19 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA oz. w Gdańsku
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36 art. 84 ust. 2
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Tezy

1. Autonomia kościoła rzymsko-katolickiego sprawia, że jest on organizacją społeczną, której wraz z jednostkami organizacyjnymi nie można wprawdzie zaliczyć do organizacji ludu pracującego, o których mowa w art. 84 ust. 2 Konstytucji PRL /stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 19 grudnia 1959 r. 1 CO 42/59 - OSNCiK 1960 poz. 33/, lecz jego prawo - prawo kanoniczne, może być traktowane, jako prawo statutowe organizacji społecznej w takim zakresie, w jakim nie godzi ono w porządek prawny Państwa.

2. Przepisy prawa kanonicznego, nie upoważniają biskupa diecezjalnego, działającego przy pomocy kurii biskupiej /kan. 469/ do występowania w imieniu innych jednostek organizacyjnych kościoła, w tym w imieniu proboszczów i rektorów kościołów w postępowaniu przed organami administracji państwowej i sądem administracyjnym bez pełnomocnictwa, tym bardziej do wnoszenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Powered by SoftProdukt