drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Umorzenie postępowania, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, I OSK 2841/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 2841/14 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2015-01-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-10-23
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Joanna Banasiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II SA/Wa 569/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-18
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 i art. 232 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 569/14 oddalającego skargę "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2. zwrócić "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpis sądowy od skargi kasacyjnej, tj. kwotę 100 (sto) złotych ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 569/14, oddalił skargę "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniosła "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, domagając się jego zmiany poprzez uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2014 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] kwietnia 2013 r., ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Wniesiono także o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 213 r., poz. 1422) oraz przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 – dalej "p.p.s.a.").

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Generalny Inspektor Danych Osobowych wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez radcę prawnego, cofnęła skargę kasacyjną i wniosła o umorzenie postępowania sądowego i zwrot wpisu sądowego od tej skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: .

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 tej ustawy skuteczne cofnięcie skargi skutkuje umorzeniem postępowania. Zgodnie z art. 193 p.p.s.a, powołane przepisy mają odpowiednie zastosowanie również do postępowania ze skargi kasacyjnej

Wobec cofnięcia przez "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie skargi kasacyjnej w sprawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 569/14, postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym podlega umorzeniu.

Wskazać ponadto należy, że w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt p.p.s.a., postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt