drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Komendant Policji, Podjęto zawieszone postępowanie, II OSK 1385/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 1385/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-12-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-04
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marek Stojanowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 349/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-16
II OSK 2016/09 - Wyrok NSA z 2010-03-30
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 4 w zw. z art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej T. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 349/08 w sprawie ze skargi T. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej T. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 349/08 do czasu rozpoznania przez skład siedmiu sędziów zagadnienia prawnego: Czy sam fakt skazania prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo wymienione w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525 ze zm.) uzasadnia cofnięcie pozwolenia na posiadanie broni czy tez niezbędne jest dodatkowo wskazanie, iż przestępstwo to realnie wskazuje na możliwość użycia broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego?

W dniu 18 listopada 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę stanowiącą wyjaśnienie zagadnienia prawnego mającego wpływ na treść orzeczenia w niniejszej sprawie.

Stwierdzić zatem należy, iż przyczyny zawieszenia postępowania ustały.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt