drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 1095/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1095/10 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-10-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-05-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz /przewodniczący/
Małgorzata Grzelak /sprawozdawca/
Zbigniew Rudnicki
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
II GSK 332/11 - Wyrok NSA z 2012-03-27
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art. 131 ust. 2 pkt 3
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant Katarzyna Smaga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2010 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] sierpnia 2007 r. pod nr [...] został zgłoszony w celu uzyskania prawa ochronnego przez A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. (zwaną dalej skarżącą spółką) graficzny znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów i usług takich jak: "preparaty farmaceutyczne, leki, leki pomocnicze, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, analizy chemiczne, badania w zakresie chemii, usługi w zakresie chemii, porady w zakresie farmakologii, opieka zdrowotna, kliniki medyczne, kliniki prywatne (lecznice), szpitale."

W związku z dokonanym zgłoszeniem Urząd Patentowy RP w piśmie z dnia [...] października 2008 r. poinformował skarżącą o przeszkodach do udzielenia prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., zwana w skrócie pwp), z uwagi na zawarty w przedmiotowym znaku element graficzny w postaci czerwonego krzyża i wezwał do wypowiedzenia się w przedmiotowe sprawie. Urząd Patentowy RP ponadto poinformował skarżącą, iż Zarząd Główny Czerwonego Krzyża zgłosił uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy.

Skarżąca spółka w piśmie z dnia [...] stycznia 2009 r. nie podzieliła stanowiska Urzędu Patentowego RP. Jej zdaniem zgłoszony znak nie zawiera symbolu w postaci czerwonego krzyża na białym tle. W zgłoszonym znaku krzyżyk (określony w opisie jako znak "+" plus) w kolorze malinowym umieszczony jest na tle jasnozielonym. Na tle elementu graficznego "+" umieszczony został stylizowany rysunek niedźwiadka w kolorze białym i czarnym. Porównując oba znaki bezspornym jest, zdaniem skarżącej, że zgłoszony znak nie stanowi naśladownictwa znaku czerwonego krzyża. Skarżąca przywołała także przypadki rejestracji przez Urząd Patentowy znaków towarowych zawierających element graficzny w postaci czerwonego krzyża umieszczonego na białym tle, wskazując konkretne numery rejestru. Ponadto powołała się na wypracowaną w orzecznictwie sądów administracyjnych zasadę równego traktowania, która nakazuje organom administracji publicznej podobne traktowanie przypadków zasadniczo podobnych.

Następnie w piśmie z dnia [...] lipca 2009 r. ustosunkowując się do wniesionych uwag, skarżąca zapewniła, że szanuje rolę znaku czerwonego krzyża jako narzędzia wspierania Konwencji Genewskich i działalności organizacji Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Oświadczyła, że jej intencją nie jest jakiekolwiek ograniczenie charakteru odróżniającego godła Czerwonego Krzyża. Podnosi, że ze względu na delikatność materii prawnej występującej u styku prawa własności przemysłowej, publicznego prawa gospodarczego i przede wszystkim prawa humanitarnego, konieczne jest dokładne prześledzenie regulacji obejmującej swym zakresem problematykę oznaczenia czerwonego krzyża jak i przesłanek teleologicznych i aksjologicznych stojących za taką, a nie inną regulacją.

Skarżąca nie zgodziła się z twierdzeniem, że znak zgłoszony jest naśladownictwem oraz nie uważa znaku zgłoszonego za podobny do znaku Czerwonego Krzyża, ze względu na występowanie charakterystycznego elementu graficzny w postaci niedźwiadka oraz kolor krzyża - malinowy i kolor tła - zielony.

Decyzją z dnia[...] września 2009 r. Nr [...] Urząd Patentowy RP, działając na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 145 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, odmówił udzielenia prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie. W uzasadnieniu wskazał art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp, zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają one symbole obcych państw lub organizacji międzynarodowych, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie.

Organ stwierdził, że zaistniałe w sprawie okoliczności, z uwagi na treść powyższego przepisu powodują niedopuszczalność udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowe oznaczenia.

Urząd Patentowy podkreślił, że przedmiotowe oznaczenie zawiera krzyż w kolorze ciemnomalinowym na zielonym tle. Jego zdaniem jest to naśladownictwo symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ochrona tego oznaczenia wynika z art. 53 ust. 1 Konwencji o Ochronie Ofiar Wojny z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., Nr 38, poz. 179), a także z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. z 1964 r.. Nr 41, poz. 276).

W opinii organu, zgłoszony w celu udzielenia prawa ochronnego przedmiotowy znak towarowy zawiera symbol przypominający Czerwony Krzyż. Jego zdaniem naniesienie na tło czerwonego krzyża elementu graficznego w postaci niedźwiadka nie zmienia faktu istnienia w znaku czerwonego krzyża (symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża) i stanowić będzie wspomniane w Konwencji o Ochronie Ofiar Wojny oraz w ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu naśladownictwo tego wzoru.

Organ przytoczył w uzasadnieniu definicję naśladownictwa (imitacji) zawartą w "Przewodniku ochrony znaku czerwonego krzyża", przyjętego uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 28 października 2004 r., zgodnie z którą termin ten oznacza: używanie znaków, które mogą być mylone ze względu na podobny kolor lub kształt.

Według organu bez znaczenia jest fakt, iż skarżąca spółka używa znaku dla oznaczania usług związanych z prowadzeniem opieki zdrowotnej i szpitali, albowiem art. 53 ust. 1 przywołanej wyżej Konwencji wyraźnie stanowi, iż "będzie zabronione (...) używanie (...) godła albo nazwy "Czerwony Krzyż" lub "Krzyż Genewski", jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo, bez względu na cel (...)."

Organ podkreślił, iż skarżąca nie przedstawiła zezwolenia na używanie tego symbolu w obrocie.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarżąca spółka wskazała na przepis art. 44 Konwencji Genewskiej o Polepszeniu Losu Rannych i Chorych w Armiach Czynnych z dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r.. Nr 38. poz. 171), zdaniem skarżącej błędnie nazwaną przez organ Konwencją o Ochronie Ofiar Wojny, oraz Regulamin Używania Znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zgodnie z którym znak używany tytułem ochrony powinien mieć czystą formę, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów na krzyżu (...), ani na białym tle. Prawidłowy krzyż tworzą dwa równe ramiona, jedno poziome, a drugie pionowe przecinające się pośrodku." W opinii skarżącej spółki powyższa definicja wyklucza możliwość uznania oznaczeń będących przedmiotem w niniejszej sprawie za identyczne. Skarżąca spółka zarzuciła organowi nie ustosunkowanie się do wyrażonych w wyroku ETS w sprawie C-251/95, SABEL przeciwko Puma AG ogólnych reguł oceny podobieństwa znaków towarowych oraz funkcji ochronnej godła. Skarżąca nie zgodziła się z twierdzeniem organu, iż występujący w znaku kolor tła, kolor krzyża, zaokrąglenie ramion krzyża oraz dominujący element - wizerunek białego niedźwiedzia nie są na tyle istotne, aby można było wykluczyć istnienie tzw. "naśladownictwa". Ponadto podniosła naruszenie zasady równego traktowania poprzez, dokonywanie przez Urząd Patentowy rejestracji znaków towarowych wykazujących zbliżone podobieństwo do Godła czerwonego Krzyża.

Decyzją z dnia [...] marca 2010 r. Nr [...],Urząd Patentowy utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Organ ponownie wskazał, iż przyczyną odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy objęty zgłoszeniem Nr [...] są bezwzględne przeszkody wyznaczone w art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp. Wskazał, iż. prezentacja graficzna obejmująca ww. zgłoszenie stanowi naśladownictwo symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, którego ochrona wynika z art. 53 ust. 1 Konwencji Genewskiej oraz art. 14 ust. 1 ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu. W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy przytoczył także opinię Zarządu PCK zgodnie z którą znak Polskiego czerwonego Krzyża nie podlega ochronie, jako znak Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, lecz ze względu na jego szczególny charakter, jako znak będący dobrem wspólnym całej ludzkości, powszechnie znanym i renomowanym znakiem chroniącym życie ludzkie w czasie wojny. Dlatego też należy chronić jego wizerunek i nie dopuszczać do jego naruszania poprzez naśladownictwo czy imitację, jak to ma miejsce, prawdopodobnie całkowicie niezamierzenie, w przypadku znaku graficznego objętego zgłoszeniem nr [...].

Zdaniem organu nie ulega wątpliwości, że zgłoszony w celu udzielenia prawa ochronnego przedmiotowy znak towarowy zawiera czerwony krzyż i może być postrzegany jako imitacja symbolu Czerwonego Krzyża.

Rozpatrując zarzut skarżącej spółki dotyczący braku odniesienia się do Regulaminu Używania Znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organ wskazał, iż regulamin ten określa prawidłową formę prezentacji znaku Czerwonego Krzyża, która zalecana jest do stosowania przez podmioty do tego upoważnione. Nie można przez to zrozumieć, jak podkreśla organ, iż nie tylko takie użycie znaku Czerwonego Krzyża stanowi naśladownictwo. Urząd Patentowy wskazał, iż naśladownictwo (imitacja) nie określa użycia chronionego znaku w jego czystej postaci. Jego zdaniem naśladownictwo (imitacja) to używanie znaków, które mogą być mylone ze znakiem Czerwonego Krzyża czy Czerwonego Półksiężyca ze względu na podobny kształt lub kolor. W konsekwencji organ stwierdził, iż nie można jako okoliczność braku naśladownictwa znaku Czerwonego Krzyża powoływać Regulamin, który ma służyć użytkownikom tego znaku za instrukcję w jakiej formie należy go używać.

W ocenie Urzędu naniesienie na jasnozielone tło wizerunku czerwonego krzyża elementu graficznego w postaci białego niedźwiadka nie zmienia faktu istnienia w zgłoszonym znaku wizerunku krzyża w kolorze czerwonym lub wizualnie postrzeganym jasno czerwonym (ciemno malinowy) symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i stanowić będzie naśladownictwo tego symbolu.

Organ podkreśla, iż naśladownictwem (imitacją) jest używanie znaków, które mogą być mylone ze znakiem Czerwonego Krzyża ze względu na kolor i kształt. Zgłoszony zaś znak zawiera oprócz innych dystynktywnych elementów rysunek Czerwonego Krzyża.

W uzasadnieniu ponadto organ zwraca uwagę, iż zgłaszająca nie legitymowała się zgodą odpowiedniego organu na rejestrację na jego rzecz znaku zawierającego w sobie znak krzyża w kolorze czerwonym, który stanowi co najmniej imitację symbolu Czerwonego Krzyża. Co więcej, jak podkreśla organ, skarżąca z uwagi na znajdujące się w aktach sprawy pismo Zarządu PCK z dnia [...] lutego 2009 r. widziała, że jednostka właściwa na wyrażenie zgody przeciwstawia się rejestracji przedmiotowego znaku.

Ponownie organ wskazał, iż bez znaczenia prawnego pozostaje fakt, że znak zgłoszony pod numerem [...] skarżąca spółka używa dla oznaczania usług związanych z prowadzeniem opieki zdrowotnej i szpitali.

Odnosząc się do drugiego zarzutu zawartego we wniosku z dnia [...] grudnia 2009 r. organ wskazał, iż kwestie podobieństwa znaków towarowych Urząd ocenia indywidualnie, uwzględniając każdy przypadek oddzielnie, a nie w oparciu o analogię. Odpierając zarzut naruszenia zasady równego traktowania Urząd Patentowy RP wyjaśnił, iż każdy znak poddaje się zindywidualizowanej ocenie w jego konkretnych uwarunkowaniach. Organ wskazał, iż w 2004 r. Zarząd PCK przeprowadził kampanię, w której upomniał Urząd Patentowy za dotychczasową dosyć frywolną praktykę rejestracji znaków towarowych zawierających wizerunek krzyża w kolorze czerwonym. Jednocześnie został zaopatrzony w szczegółowe instrukcję w zakresie rozumienia co oznacza "naśladownictwo"' symbolu Czerwonego Krzyża w zgłoszonych znakach towarowych. W razie wątpliwości istnieje możliwość złożenia zapytania o opinię na temat zgłoszonego oznaczenia, co jak podkreślił organ, w przedmiotowej sprawie znalazło wyraz w negatywnej opinii Zarządu PCK z [...] lutego 2009 r.

Pismem z dnia [...] kwietnia 2010 r. skarżąca spółka złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższą decyzje wnosząc o jej uchylenie oraz uchylenie decyzji z dnia [...] września 2009 r.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie prawa materialnego: art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a także przepisów postępowania: art. 245 ust. 1 pwp oraz 6 kpa.

W uzasadnieniu skarżąca wskazała, iż przepis art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp, na który oparł się organ stanowi wyraz implementacji do polskiego porządku prawnego art. 6 ter konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Zgodnie z art. 6 ter pkt c ww. konwencji żadne państwo będące członkiem Związku nie będzie zobowiązane do stosowania postanowień zawartych w pkt b (...) jeżeli używanie lub rejestracja, o której mowa w pkt a nie wywołuje przekonań odbiorców wrażenia istnienia związku między daną organizacją a herbami, flagami, godłami, skrótami nazw lub nazwami, albo jeżeli to używanie lub rejestracja nie wprowadziłaby odbiorców w błąd co do istnienia związków między użytkownikiem a organizacją.

Zdaniem skarżącej, wprowadzenie do oznaczenia zgłoszonego za numerem [...]-rysunku stylizowanego niedźwiedzia na tle krzyża w kolorze malinowym o zaokrąglonych wierzchołkach i umieszczenie go na zielonym tle w kształcie zaoblonego kwadratu wyklucza wprowadzenie w błąd odbiorców co do istnienia związku pomiędzy zgłaszającym – A. Sp. z o.o. a organizacja międzynarodową Czerwonego Krzyża, której godłem jest czerwony krzyż umieszczony na białym tle.

W skardze spółka A. ponowiła zarzuty dotyczące naruszenia zasady równego traktowania. Z kolej naruszenia art. 245 ust. 1 pwp w jej ocenie polegało na utrzymaniu w mocy decyzji z dnia [...] września 2009 r. pomimo tego, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją zasługiwał na uwzględnienie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej dokonywana przez właściwy wojewódzki sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości zarówno materialnych jak i procesowych aspektów stosunku administracyjnoprawnego, skonkretyzowanego w zaskarżonej decyzji. Dla wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego aktu niezbędne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albo przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , zwaną dalej p.p.s.a. (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm ).

Biorąc pod uwagę tak zakreśloną kognicję oraz przyczyny wzruszenia decyzji Sąd nie stwierdził, aby zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP naruszała prawo.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp stanowiącym podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają one symbole obcych państw lub organizacji międzynarodowych, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie.

Precyzując zakres zakazu o jakim mowa w art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp należy podkreślić, że przepis ten dotyczy nie tylko wymienionych symboli jako takich (tzn. w ich prawidłowej formie prezentacji) ale zabrania również rejestracji i używania jako znaków towarowych, pewnego rodzaju imitacji tych symboli. Chodzi przy tym o niedopuszczalność rejestracji nie tyle symbolu (wizerunku) – jak w niniejszej sprawie – krzyża, jako takiego, ale o naśladownictwo właściwych mu cech heraldycznych, które pozwalają odróżnić go od symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

W ocenie Sądu prawidłowe jest stanowisko organu, że wizerunek krzyża w kolorze czerwonym zawarty w spornym znaku stanowi co najmniej imitację symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Co do koloru krzyża w zastrzeżonym znaku należy podnieść, iż w podaniu o zarejestrowanie znaku graficznego barwnego wnioskodawca podała jedynie, że "wskazanie znaku towarowego następuje poprzez przedstawienie go na odbitce". Natomiast Urząd Patentowy w piśmie z [...] grudnia 2007 r. poinformował stronę, że znak został zgłoszony w kolorach: jasnozielonym, czerwonym, białym oraz czarnym, czemu skarżąca się nie sprzeciwiła. Przy czym jedynym elementem w kolorze czerwonym jest krzyż.

Tak więc prezentowane w toku niniejszego postępowania stanowisko skarżącej, że krzyż w spornym znaku jest w kolorze malinowym a nie czerwonym, co zdaniem strony stanowi jeden z elementów wykazywanej przez niego daleko idącej modyfikacji znaku w stosunku do wizerunku krzyża międzynarodowej organizacji Czerwonego Krzyża nie zasługuje na aprobatę.

W ocenie Sądu należy również podzielić stanowisko Urzędu Patentowego, że naniesienie na jasnozielone tło wizerunku czerwonego krzyża elementu graficznego w postaci białego niedźwiadka nie zmienia faktu istnienia w zgłoszonym znaku wizerunku krzyża w kolorze czerwonym postrzeganym jako symbol Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, co uzasadniało odmowę udzielenia prawa ochronnego.

Według organu, naśladownictwem (imitacją) jest używanie znaków, które mogą być mylone ze znakiem czerwonego krzyża ze względu na podobny kolor lub kształt. Natomiast zdaniem skarżącej, można zarejestrować zgłoszone oznaczenie, ponieważ na gruncie rozpatrywanej sprawy nie może dojsc do błędnego przekonania nabywcy o istnieniu jakiegoś związku między uprawnionym z prawa ochronnego a organizacjami, których symbolem jest czerwony krzyż. W tym zakresie strona odwołuje się do art. 6 ter lit. c) konwencji paryskiej upatrując naruszenia przez art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp przez nieuwzględnienie treści art. 6 ter konwencji paryskiej w szczególności art. 6 ter pkt 1 lit. c) konwencji paryskiej.

Powyższy zarzut jest niezasadny.

Pomijając, że powołanie się przez skarżącą na art. 6 ter lit. c) konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, w istocie oznacza, że strona sama przyznaje, iż symbol w zgłoszonym znaku jest wykorzystany należy wskazać, iż w art. 6 ter ust. 1 lit. a, b konwencji paryskiej konwencja zobowiązuje kraje członkowskie do odmowy udzielenia prawa z rejestracji oraz zakazu używania znaków zawierających herby, flagi, godła. Z tego wynika, że konwencja paryska wprowadza generalny zakaz dotyczący rejestracji omawianych znaków – chyba, że jest zgoda uprawnionego. Z kolei w przepisie art. 6 ter ust. 1 lit. c) konwencja wprowadza ograniczenia zakazu rejestracji i używania wzmiankowanych oznaczeń pod warunkiem wymienionym w tym przepisie. Mianowicie rejestracja znaków towarowych zawierających herby, flagi, godła może być dozwolona w sytuacji, jeżeli używanie lub rejestracja nie wywołuje wrażenia istnienia związku między daną organizacją a herbami, flagami, godłami albo jeżeli to używanie, lub rejestracja nie wprowadziłaby odbiorców w błąd co do istnienia związku między użytkownikiem a organizacją (v. art. 6 ter ust.1 lit.c konwencji).

Polska w ustawie Prawo własności przemysłowej nie skorzystała z możliwości o jakiej mowa w art. 6 ter lit. c) konwencji paryskiej, ale wprowadziła całkowity zakaz rejestracji (o ile nie ma zgody uprawnionego), co wynika wprost z treści art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp. Wskazany przepis art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp jest implementacją przepisu art. 6 ter ust. 1 lit. a, b konwencji paryskiej a więc nie może być uznany za naruszający przepisy tejże konwencji. Uwzględniając powyższe, nie można czynić organowi zarzutu, że błędnie wyłożył treść art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp nie uwzględniając przepisów zawartych w art. 6 ter konwencji paryskiej w szczególności art. 6 ter pkt 1 lit. c) konwencji.

Jak już wspomniano, przepis art. 131 ust. 2 pkt 3 pwp wyłącza możliwość udzielenia praw ochronnych na oznaczenia wskazane w tym przepisie, bez zgody właściwego organu, który uprawnia wnioskodawcę do używania takich oznaczeń w obrocie (takiej zgody na gruncie rozpatrywanej sprawy zgłaszającej spółce nie udzielono)

Przy czym, co należy podkreślić, zakres omawianego zakazu dotyczy nie tylko wymienionych symboli jako takich ale nadto zabrania także rejestracji i używania znaków towarowych pewnego rodzaju imitacji tych symboli. Przy czym jest to taki rodzaj imitacji, który stanowi naśladownictwo właściwych tym symbolom cech heraldycznych. Jak już wyżej wywiedziono, w niniejszej sprawie organ prawidłowo uznał, że w zgłoszonym znaku zawarty jest wizerunek krzyża stanowiący co najmniej imitację symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża ze względu na podobny kolor (czerwony) i kształt. Nałożenie na ten krzyż wizerunku niedźwiadka nie zmienia faktu istnienia w zgłoszonym znaku wizerunku krzyża imitującego znak czerwonego krzyża. Przepis art. 131 ust.2 pkt 3 p.w.p. wyłącza możliwość udzielenia praw ochronnych na oznaczenia, które zawierają symbole organizacji międzynarodowych (jeżeli nie ma zgody uprawnionego), więc bez znaczenia są pozostałe elementy znaku. Umieszczenie zatem w oznaczeniu zgłoszonym w celu udzielenia wyłącznego prawa ochronnego wizerunku krzyża stanowiącego, co najmniej imitację symbolu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, pozbawia to oznaczenie możliwości rejestracji w charakterze znaku towarowego.

Mając na względzie powyższe, skargę należało na podstawie art. 151 ppsa oddalić.Powered by SoftProdukt