drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 1810/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1810/12 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2013-01-31  
Data wpływu
2012-09-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Halina Emilia Święcicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GSK 248/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19
II GSK 871/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25
II GZ 583/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. GmbH, Austria na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]"[...] postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] unieważniono prawo ochronne na znak towarowy "[...]" [...] udzielone K. H..

W dniu 12 września 2012 r. wpłynęła skarga K. H. i A. GmbH, Austria, reprezentowanych przez rzecznika patentowego K. S.. W skardze wskazano, że K. H. na podstawie załączonej do skargi umowy przekazała prawa do przedmiotowego prawa ochronnego A. GmbH, Austria.

Nie załączono do skargi dokumentu wskazującego na osoby umocowane do reprezentacji A. GmbH, Austria. Sąd pismem z dnia 6 listopada 2012r. wezwał stronę skarżącą – A. GmbH, Austria, reprezentowaną przez rzecznika patentowego K. S. - do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej tj. oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem kopii wypisu z urzędowego rejestru, z którego wynikałby sposób i osoby upoważnione do reprezentacji strony skarżącej na dzień udzielenia załączonego do skargi pełnomocnictwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w terminie trzydziestu dni pod rygorem odrzucenia skargi

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 12 listopada 2012 r. r. Strona na wezwanie Sądu nie złożyła dokumentu wskazującego na sposób oraz osoby umocowane do reprezentacji strony skarżącej na dzień wniesienia skargi. Natomiast w dniu 12 grudnia 2012 r. wpłynął wniosek o przedłużenie o miesiąc terminu wykonania ww. wezwania Sądu z dnia 6 listopada 2012 r. Podniesiono, że osoba odpowiedzialna w firmie skarżącej za dostarczenie ww. dokumentu była listopadzie 2012 r. na obecnie wysłany pocztą dokument nie został jeszcze dostarczony.

Do dnia dzisiejszego nie wykonano wezwania Sądu z dnia 6 listopada 2012 r..

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Uprawnionym do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu, w tym i wniesienie skargi do Sądu, przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu (art. 28 § ww. ustawy). Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 29 ww. ustawy).

Skarga A. GmbH, Austria z dnia 2 sierpnia 2012 r. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] unieważniono prawo ochronne na znak towarowy "[...]" [...] została podpisana przez rzecznika patentowego K. S.. Na dołączonym do skargi pełnomocnictwie uprawniającym rzecznika patentowego K. S. do występowania w imieniu strony skarżącej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi widnieje podpis Prezesa Zarządu M. M., stąd Sąd wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej tj. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wypisu z urzędowego rejestru, z którego wynikałby sposób i osoby upoważnione do reprezentacji strony skarżącej, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Strona skarżąca ww. braku formalnego skargi nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Niewykonanie w terminie nałożonego przez Sąd obowiązku przedstawienia przedmiotowego dokumentu potwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu wnoszącego skargę stanowi niewątpliwie istotny brak formalny skargi, którego nierusunięcie w wyznaczonym

terminie uniemożliwia nadanie tej skardze dalszego biegu (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2005 r. sygn. akt GSK 1337/04, ONSAiWSA z 2005 r. nr 5(8), poz. 91).

Odnosząc się do wniosku strony o przedłużenie terminu wykonania wezwania ww. wezwania Sądu podkreślić należy, że termin do usunięcia braków formalnych skargi jest terminem ustawowy. Terminy ustawowe wyznaczone stronom, podmiotom na prawach strony i uczestnikom postępowania nie mogą być skracane ani wydłużane. Ponadto skarżąca spółka, decydując się na rozpoczęcie działalności na terytorium Polski, powinna należycie zabezpieczyć swoje interesy, m.in. poprzez przygotowanie dokumentów uwierzytelniających prawidłowość udzielanych w imieniu spółki pełnomocnictw do reprezentacji jej m. in. w postępowaniu sądowoadministracyjnym (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2006 r. sygn. akt I FSK 29/06). Podkreślenia wymaga, iż do dnia dzisiejszego, pomimo upływu 80 dni od dnia doręczenia wezwania pełnomocnikowi strony skarżącej, przedmiotowe dokumenty nie wpłynęły do Sądu

Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt