drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Wojewoda, Uchylono zaskarżoną decyzję, II SA/Lu 227/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-05-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 227/19 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2019-05-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-04-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Joanna Cylc-Malec
Maria Wieczorek-Zalewska
Marta Laskowska-Pietrzak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 1994 nr 89 poz 414 art. 35 ust.3, 4, 1, art. 33 ust. 4, 6
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 2018 poz 2096 art. 64 par 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec,, Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska, Protokolant Referent stażysta Natalia Kopiś, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 maja 2019 r. sprawy ze skargi [...] Dystrybucja S.A. z siedzibą w L. na decyzję Wojewody z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na rozbiórkę sieci energetycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza na rzecz [...] Dystrybucja S.A. z siedzibą w L. od Wojewody kwotę 997 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Sygn. akt II SA/Lu [...]

U z a s a d n i e n i e

Decyzją z dnia [...] stycznia 2019 r., nr [...] Wojewoda po rozpatrzeniu odwołania P. D. Spółka Akcyjna z siedzibą

w L. – na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.), dalej jako "k.p.a." oraz art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 81 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 82 ust. 3 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.), dalej jako "Pr.bud." – utrzymał w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] grudnia 2018 r., Nr [...] o odmowie udzielenia Spółce P. pozwolenia na rozbiórkę sieci energetycznej SN 15kV zlokalizowanej na działkach położonych w W. , M. i Z. , gm. T..

Decyzja została wydana na tle następującego stanu faktycznego i prawnego:

Spółka P. S.A. złożyła w dniu [...] października 2018 r. wniosek o rozbiórkę sieci SN 15 kV przebiegającej przez wskazane we wniosku działki, położone w miejscowościach W. , M. i Z. , gm. T., załączając naniesiony na wydruku z portalu e-mapa, przebieg tej sieci.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2018 r. organ pierwszej instancji nałożył na Spółkę – na podstawie art. 35 ust. 3 Pr. bud. - obowiązek usunięcia nieprawidłowości poprzez:

- załączenie map zasadniczych zaewidencjonowanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z naniesioną siecią energetyczną i stanowiskami słupowymi;

- określenie długości sieci przeznaczonej do rozbiórki;

- załączenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działek na których zlokalizowane są słupy;

- trwałe oprawienie projektu budowlanego i sporządzenie spisu zawartości projektu.

W wykonaniu postanowienia Spółka P. S.A. wskazała w piśmie z dnia [...] listopada 2018 r., że długość spornej sieci wynosi 4.715 km, natomiast odnosząc się do pozostałych nałożonych obowiązków podniosła, że są one bezpodstawne. Dodatkowo zarzuciła, że wezwanie do usunięcia nieprawidłowości powinno nastąpić nie później niż po upływie 14 dni od złożenia wniosku, co wynika z art. 64 § 3 k.p.a.

i art. 33 ust. 6 Pr. bud., natomiast organ administracji ten termin przekroczył.

Wskazaną na wstępie decyzją z dnia [...] grudnia 2018 r., organ pierwszej instancji odmówił P. [...] S.A. wydania pozwolenia na rozbiórkę na podstawie art. 35 ust. 3 Pr.bud. ze względu na niewykonanie nałożonych obowiązków.

Organ administracji w lakonicznym uzasadnieniu wskazał, że załączone do wniosku mapy zasadnicze są niewiadomego pochodzenia (nie są dokumentem), a na działkach nie naniesiono stanowisk słupowych, co było konieczne, by powiadomić ich właścicieli o wejściu na grunt w celu demontażu sieci.

W odwołaniu od ww. decyzji Spółka P. [...] S.A. zarzuciła naruszenie art. 6 k.p.a., art. 64 k.p.a. w zw. z art. 33 ust. 6 Pr.bud., uznając, że Spółka przedstawiła wszystkie wymagane w art. 33 ust. 4 Pr.bud. dokumenty, natomiast wezwanie do usunięcia innych nieprawidłowości mogło nastąpić w terminie 14 dni, zgodnie z art. 33 ust. 6 Pr.bud., którego organ administracji nie zachował.

Spółka P. [...] S.A. podniosła, że prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie było konieczne, bo tego nie wymaga art. 33 ust. 4 Pr.bud – w świetle tego przepisu wymagana jest wyłącznie zgoda właściciela obiektu podlegającego rozbiórce, a więc Spółki P.. Spółka wyjaśniła ponadto, że szkic przebiegu sieci został sporządzony na mapie wygenerowanej z portalu rządowego, ponieważ w zasobach geodezyjnych nie było pokrycia mapy zasadniczej dla terenu, na którym zlokalizowano sieć.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2019 r. Wojewoda utrzymał

w mocy decyzję organu pierwszej instancji, podzielając zawarte w niej ustalenia faktyczne.

Natomiast wyjaśniając podstawę prawną rozstrzygnięcia, organ odwoławczy przytoczył treść art. 33 ust.4 Pr.bud. i stwierdził, że w świetle powyższego przepisu – na rozbiórkę wymagana jest wyłącznie zgoda właściciela obiektu, tj. Spółki P. , która została wyrażona w piśmie z dnia [...] października 2018 r. Nie jest natomiast wymagane oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, którego zażądał organ pierwszej instancji.

W ocenie Wojewody, wnioskodawca nie przedłożył jednak pozostałych dokumentów wymaganych w art. 33 ust. 4 Pr.bud., tj. nie określił na kopii mapy zasadniczej przebiegu sieci przeznaczonej do rozbiórki oraz stanowisk słupowych. Przebieg sieci przedstawiony na wydruku (nie stanowiącym dokumentu), pobranym z serwisu e-mapa.net nie może stanowić podstawy do ustalenia stron niniejszego postępowania, a nie ulega wątpliwości, że właściciele nieruchomości, na których będą prowadzone roboty rozbiórkowe są stronami postępowania w myśl art. 28 ust. 2 Pr.bud. Wyrysy, na których przedstawiono przebieg linii energetycznej nie pozwalają na ustalenie stron, gdyż nie można na ich podstawie odczytać, na których działkach będą prowadzone roboty i które działki znajdą się, w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych (demontażowych), w obszarze zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia. Wezwanie do przedstawienia przebiegu sieci na kopii mapy zasadniczej było zasadne, a niewykonanie tego obowiązku przez Spółkę P. [...] S.A. skutkowało odmową udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.

Wojewoda stwierdził jednocześnie, odnosząc się do zarzutów odwołania, że dokonując wezwania organ pierwszej instancji nie był związany 14-dniowym terminem wskazanym w art. 33 ust. 6 Pr.bud., gdyż przepis ten dotyczy "wezwania do usunięcia braków innych, niż braki, o których mowa w art. 35 ust. 1 Pr.bud.", a taka sytuacja w niniejszej sprawie nie zachodzi.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, P. [...] S.A. wniosła o uchylenie decyzji organów obu instancji, zarzucając ich wydanie z naruszeniem:

1) przepisów prawa materialnego tj. art. 33 ust. 4 Pr.bud. w zw. z art. 28 ust. 1 Pr.bud. w zw. z art. 34 ust. 4 Pr.bud. poprzez ich niewłaściwą wykładnię,

a w konsekwencji niezastosowanie oraz poprzez nieuzasadnione zobowiązanie Skarżącej do załączenia do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę szkicu usytuowania obiektu budowlanego w formie mapy zasadniczej zaewidencjonowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i Geodezji

i Kartografii;

2) przepisów postępowania, mogącym mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj.:

a) art. 28 ust. 2 Pr.bud. w zw. z art. 10 k.p.a. – poprzez błędne przyjęcie, że właściciele nieruchomości, na których będą prowadzone roboty rozbiórkowe są stronami postępowania w niniejszej sprawie;

b) art. 6 k.p.a. poprzez bezpodstawne żądanie od skarżącej szkicu usytuowania sieci w formie mapy zasadniczej zaewidencjonowanej w [...];

c) art. 33 ust. 6 Pr.bud. w zw. z art. 64 § 2 k.p.a. – poprzez utrzymanie w mocy decyzji organu pierwszej instancji, pomimo, że wezwanie do usunięcia braków wniosku nastąpiło po upływie 14-dniowego terminu wskazanego w tym przepisie, licząc od dnia złożenia wniosku, tj. w dniu 9 listopada 2018 r.;

d) art. 7, 77, 80 k.p.a. w z. z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. "b" ustawy - Prawo geodezyjne

i kartograficzne poprzez odmowę udzielenia pozwolenia na rozbiórkę pomimo tego, że organ I instancji, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej posiada dostęp do katastru nieruchomości i na podstawie wykazu działek przedstawionego przez skarżącą w projekcie technicznym, może samodzielnie ustalić krąg właścicieli nieruchomości, na których będą prowadzone roboty rozbiórkowe, poza tym

w zasobach geodezyjnych Starostwa Ł. nie ma pokrycia mapy zasadniczej dla terenu, na którym znajduje się sporna sieć.

W uzasadnieniu skargi Spółka podniosła, że składając wniosek o udzielenie jej pozwolenia na rozbiórkę wyraziła na to na piśmie zgodę, określiła kolejność wykonywania robót budowlanych, sposób zabezpieczenia ludzi i mienia oraz wskazała długość sieci przeznaczonej rozbiórki, dołączając wydruki z portalu rządowego e-mapa.net z naniesionym przebiegiem sieci przeznaczonej do rozbiórki.

Zdaniem skarżącej, przedłożyła ona więc wszystkie wymagane w art. 33 ust. 4 Pr.bud. dokumenty. Podniosła, że ani ustawa – Prawo budowlane, ani rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, nie zawierają definicji "szkicu usytuowania obiektu budowlanego" i nie istnieje żaden przepis, który przewidywałby, że szkic usytuowania obiektu budowlanego powinien mieć formę mapy zasadniczej zaewidencjonowanej w P. . Zgodnie natomiast

z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 672/18 - "Organ nie może domagać się od strony spełnienia wymogów, które nie wynikają z jakichkolwiek przepisów prawa". Poza tym skarżąca nie mogła dołączyć mapy zasadniczej zaewidencjonowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z naniesioną siecią energetyczną i stanowiskami słupowymi, ponieważ w zasobach geodezyjnych nie było pokrycia mapy zasadniczej dla terenu, na którym lokalizowano sieć napowietrzną SN.

W ocenie skarżącej Spółki, Wojewoda błędnie przyjął, że właściciele nieruchomości, na których będą prowadzone roboty rozbiórkowe, są stronami niniejszego postępowania, gdyż w wyroku z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 754/16, wydanym w sprawie o zbliżonym stanie faktycznym dotyczącym skarżącej, NSA stwierdził, że przepis art. 28 ust. 2 Pr.bud. nie ma zastosowania

w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na rozbiórkę, gdyż byłoby to sprzeczne

z funkcją tego przepisu. "Ma on bowiem na celu określenie stron postępowania

z uwagi na możliwe ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, spowodowane przez obiekt budowlany, który zostanie wybudowany. Taki sens przepisu jest jasny w świetle tego, że ustawodawca odwołuje się w nim do obszaru oddziaływania obiektu budowlanego zdefiniowanego w art. 3 pkt 2h Pr.bud.

W związku z tym, w przypadku rozbiórki obiektu budowlanego określenie stron postępowania administracyjnego w nawiązaniu do obiektu budowlanego, którego to postępowanie ma dotyczyć, jest wręcz niemożliwe. Nie da się bowiem określić obszaru oddziaływania obiektu budowlanego, który w wyniku pozwolenia na rozbiórkę ma zostać usunięty z terenu określonej nieruchomości". W konsekwencji, zdaniem skarżącej, właściciele nieruchomości, na których będą prowadzone roboty rozbiórkowe, nie są stronami postępowania w niniejszej sprawie.

Jednakże skarżąca, odnosząc się do argumentacji Wojewody, że wydruki że strony e-mapa.net nie mogą stanowić podstawy do ustalenia stron podniosła, że mapy te dokładnie wskazują działki, przez które przebiega sporna sieć.

W projekcie technicznym zestawione zostały numery działek, a stosownie do przepisu art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa geodezyjnego i kartograficznego, służbę geodezyjną i kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej

i kartograficznej, w tym starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy, do zadań tej służby należy w szczególności organizowanie

i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster). W związku z tym, zdaniem skarżącej, organ pierwszej instancji mógł ustalić właścicieli spornych nieruchomości we własnym zakresie, na podstawie informacji przekazanych przez skarżącą. Zaniechanie przez organy obu instancji zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sposób wyczerpujący doprowadził do wydania wadliwej decyzji odmownej.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

W świetle art. 28 ust. 1 Pr.bud. roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31, które

w odniesieniu do szczegółowo określonych robót, wymagają jedynie zgłoszenia. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę zasadniczo dotyczy również robót budowlanych polegających na rozbiórce (co wynika z art. 3 pkt 12 i pkt 7 Pr.bud.),

z wyłączeniem rozbiórek wskazanych w art. 31 ust. 1 Pr. bud., do których nie należy sporna sieć.

Pozwolenie na budowę bądź rozbiórkę może być udzielone tylko wówczas, gdy inwestycja spełnia warunki określone w art. 35 ust. 1, art. 32 ust. 4, co wynika wprost z art. 35 ust. 4 Pr.bud, który stanowi, że w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Część z wymagań wskazanych w tych przepisach dotyczy dokumentacji, jaką inwestor musi dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę bądź rozbiórkę (art. 32, art. 33 ust. 2, 3, 4, art. 35 ust. 1 pkt 3, 4, 5), zaś część dotyczy zgodności inwestycji

z aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, a także wymaganiami ochrony środowiska (art. 35 ust. 1 pkt 1), czy innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (art. 35 ust. 1 pkt 2 ).

W związku z tym, że decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę ma charakter związany, nie zaś uznaniowy, a rola organów administracji architektoniczno-budowlanego ogranicza się przede wszystkim do sprawdzenia poprawności formalnej wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego, to jeżeli wniosek zawiera braki, organ administracji podejmuje właściwe czynności zmierzające do ich usunięcia.

Ustawodawca przewiduje dwa sposoby usuwania nieprawidłowości wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę bądź rozbiórkę i różne konsekwencje nieusunięcia tych nieprawidłowości.

Przepis art. 35 ust. 3 Pr.bud. stanowi, że w razie stwierdzenia naruszeń,

w zakresie określonym w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję

o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Z kolei art. 33 ust. 6 Pr.bud. przewiduje, że w przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 k.p.a., z tym że wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później, niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

W doktrynie przyjmuje się, że przepis art. 35 ust. 3 w zw. z ust. 1 Pr.bud. ma zastosowanie w odniesieniu do braków materialnych, o których mowa w art. 35 ust. 1, zaś przepis art. 33 ust. 6 – w odniesieniu do pozostałych braków (tzw. braków formalnych). Nieuzupełnienie braków materialnych skutkuje odmową udzielenia pozwolenia, natomiast nieusunięcie braków formalnych – pozostawieniem wniosku

o pozwolenie bez rozpoznania. (zob. A. Ostrowska w: Prawo budowlane. Komentarz, wyd. III, Gliniecki Andrzej (red.) Despot-Mładanowicz Arkadiusz, Kostka Zdzisław, Piątek Wojciech, opublikowano: WK 2016).

Przepis art. 35 ust. 3 Pr.bud. odnosi się wyłącznie do wad materialnych przedłożonej przez inwestora dokumentacji, a więc takich, które mogą być sprawdzane i dostrzeżone na etapie analiz merytorycznych dokonywanych przez organ administracji po wszczęciu postępowania (zob. wyrok NSA z dnia 28 października 2010 r., II OSK 917/10, LEX nr 746927). Art. 35 ust. 3 Pr.bud. ma zatem zastosowanie wtedy, gdy organ stwierdzi:

1) niezgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego albo decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w braku miejscowego planu,

a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) niezgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami,

w tym techniczno-budowlanymi;

3) niekompletność projektu budowlanego lub brak któregokolwiek

z wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń czy informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Pr.bud., bądź też zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Pr.bud.;

4) naruszenie obowiązku wykonania – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pr. bud., także sprawdzenia projektu – przez osobę mającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia zaświadczeniem, o którym mowa

w art. 12 ust. 7 Pr.bud.

Z kolei przepis art. 33 ust. 6 Pr.bud. dotyczy innych braków wniosku, uniemożliwiających wszczęcie i prowadzenie postępowania oraz wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia. Nie chodzi więc w tym przepisie o braki, które zmierzają do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku.

W niniejszej sprawie powodem odmowy udzielenia skarżącej Spółce P. [...] S.A. pozwolenia na rozbiórkę spornej sieci było nieusunięcie nieprawidłowości, do czego skarżąca została zobowiązana postanowieniem organu pierwszej instancji z dnia 9 listopada 2018 r., wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Pr.bud.

Kontrolując to rozstrzygnięcie w zakresie jego zgodności z przytoczonymi przepisami (do czego sąd administracyjny jest uprawniony zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.2101) stwierdzić należy, że jest ono wadliwe.

Rację ma bowiem skarżąca, że nałożone na nią postanowieniem z dnia

[...] listopada 2018 r. obowiązki nie miały podstaw prawnych, a organ błędnie zastosował art. 35 ust. 3 Pr.bud. Postanowieniem tym skarżąca została wezwana do: załączenia map zasadniczych zaewidencjonowanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z naniesioną siecią energetyczną i stanowiskami słupowymi; określenia długości sieci przeznaczonej do rozbiórki; załączenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działek na których zlokalizowane są słupy; trwałego oprawienia projektu budowlanego i sporządzenia spisu zawartości projektu – w wykonaniu postanowienia skarżąca podała jedynie długość sieci objętej rozbiórką.

Przepisy Prawa budowlanego nie wymagają załączenia do wniosku

o pozwolenie na rozbiórkę żadnego z wymienionych w powyższym postanowieniu, dokumentów; obowiązki te mogłyby być zasadne tylko w odniesieniu do pozwolenia na budowę. Ustawodawca dla wniosku o pozwolenie na rozbiórkę przewidział bowiem znacznie mniejsze wymagania, niż dla wniosku o pozwolenie na budowę (art. 33 ust. 1 Pr.bud.). Zgodnie z art. 33 ust. 4 Pr.bud. - w przypadku pozwolenia na rozbiórkę, do wniosku należy dołączyć wyłącznie:

1) zgodę właściciela obiektu;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Z załączonych przez skarżącą Spółkę P. [...] S.A. do wniosku dokumentów wynika, że zawierają one wszystkie wskazane w tym przepisie elementy. Skarżąca w piśmie z dnia [...] października 2018 r. wyraziła zgodę na rozbiórkę, a w opracowaniu zatytułowanym "Projekt techniczny" przedstawiła przebieg sieci, wskazując zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych, a także sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Wbrew stanowisku organu pierwszej instancji, do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które wymagane jest wyłącznie w sprawach

o wydanie pozwolenia na budowę. (zob. wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2018 r., II OSK 754/16). Nie było więc podstaw prawnych do żądania od skarżącej takiego oświadczenia. Jednocześnie wyjaśniać należy, że organ odwoławczy wadliwość tę zauważył.

Ponadto z przepisu art. 33 ust. 4 Pr.bud. wynika, że wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jest znacznie mniej sformalizowany, niż wniosek o pozwolenie na budowę, w szczególności nie musi zawierać załącznika w postaci projektu budowlanego sporządzonego wg zasad obowiązujących przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę tj. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.1935), dalej jako "rozporządzenie".

Z tego powodu, wbrew stanowisku organów obu instancji - nie było również podstaw do żądania od skarżącej szkicu usytuowania spornej sieci na mapie zasadniczej, gdyż żadne przepisy nie przewidują takiego wymogu. Obowiązek sytuowania inwestycji na kopii mapy do celów projektowych, a więc na kopii mapy zasadniczej dotyczy wyłącznie "projektu budowlanego", zgodnie z § 8 rozporządzenia, natomiast załączony do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę spornej sieci "Projekt techniczny" nie jest projektem budowlanym w rozumieniu art. 34 Pr.bud. – nie musi więc spełniać wymagań dla takiego projektu przewidzianego

w ww. rozporządzeniu. Z tych samych przyczyn nie było podstaw do żądania oprawy tego "projektu" i jego spisu treści – wymóg ten dotyczy wyłącznie projektu budowlanego zgodnie z § 5 i 6 rozporządzenia.

Poza tym w załączonym "Projekcie technicznym" zostały wskazane numery działek, na których znajduje się sieć podlegająca rozbiórce, a więc nie ma wątpliwości, który odcinek sieci będzie objęty rozbiórką, pomimo tego, że przebieg sieci nie został naniesiony na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Niezależnie od tego wskazać należy, że w świetle przedstawionych wyżej rozważań i stanowiska doktryny, braki określone w postanowieniu organu pierwszej instancji z dnia [...] listopada 2018 r. nie miały charakteru nieprawidłowości materialnych, które uzasadniałyby ich usunięcie w trybie art. 35 ust. 3 Pr.bud. Natomiast ewentualne braki wniosku o pozwolenie na rozbiórkę w zakresie wskazanym w art. 33 ust. 4 Pr.bud. (np. brak szkicu sytuacyjnego) powinny być uzupełniane w trybie art. 64 § 2 kpa, jako "inne" braki wniosku, a więc nieuzupełnienie takich braków powinno skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, a nie odmową udzielenia pozwolenia na rozbiórkę - co wynika z art. 33 ust. 6 Pr.bud. Ubocznie należy jednak wyjaśnić, odnosząc się do argumentacji skarżącej, że pozostawieniu bez rozpoznania wniosku nie stoi na przeszkodzie uchybienie 14-dniowemu terminowi wskazanemu w tym przepisie. Termin ten ma charakter dyscyplinujący organ administracji architektoniczno-budowlanej, a jego przekroczenie może skutkować jedynie uznaniem postępowania organu za przewlekłe (art. 37 k.p.a.). (zob. A. Ostrowska w: Prawo budowlane. Komentarz, wyd. III, Gliniecki Andrzej (red.) Despot-Mładanowicz Arkadiusz, Kostka Zdzisław, Piątek Wojciech, opublikowano: WK 2016).

W związku z tym, że skarżąca załączyła do wniosku wszystkie wymagane

w art. 33 ust. 4 Pr.bud. dokumenty, pozwalające na ocenę merytoryczną inwestycji, nie było podstaw do żądania od niej usunięcia nieprawidłowości postanowieniem

z dnia 9 listopada 2018 r. wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Pr.bud., nie było również przeszkód formalnych do załatwienia wniosku.

W istocie wątpliwości organów obu instancji sprowadzają się do określenia kręgu stron niniejszego postępowania i sposobu jego ustalania. Organy obu instancji stanęły na stanowisku, że stronami postępowania są właściciele nieruchomości, przez które przebiega sporna sieć. Krąg tych podmiotów powinien wynikać – zdaniem organów – z załączonej przez inwestora (skarżącą) mapy zasadniczej

z naniesionym przebiegiem sieci, gdyż wydruk z portalu e-mapa.net nie stanowi dokumentu, a więc nie jest wiarygodny. Skarżąca natomiast powołując się na wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 754/16, wydany w jej sprawie

w podobnym stanie faktycznym i prawnym, podnosząc, że właściciele takich nieruchomości nie są stronami postępowania.

Sąd w składzie niniejszym podziela stanowisko wyrażone przez NSA

w powołanym przez skarżącą wyroku, że art. 28 ust. 2 Pr.bud., określający sposób ustalania stron postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę, nie ma zastosowania w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę. Przepis ten stanowi, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w "obszarze oddziaływania obiektu", przez który – zgodnie z art. 3 pkt 20 Pr.bud. – należy rozumieć "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu". NSA stwierdził, że choć "postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę, to także postępowanie w sprawie pozwolenia na rozbiórkę, to jednak mając na względzie reguły wykładni logiczno- językowej, jak i wykładni systemowej i funkcjonalnej, uznać należy, że stosowanie art. 28 ust. 2 Pr.bud. także w postępowaniu w sprawie pozwolenia na rozbiórkę, jest sprzeczne z funkcją tego przepisu. Z przepisu tego wynika, że ma on na celu określenie stron postępowania z uwagi na możliwe ograniczenia

w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, spowodowane przez obiekt budowlany, który zostanie wybudowany. Taki sens przepisu jest jasny w świetle tego, że ustawodawca odwołuje się w nim do "obszaru oddziaływania obiektu budowlanego", zdefiniowanego w art. 3 pkt 20 Pr.bud. W związku z tym, w przypadku rozbiórki obiektu budowlanego określenie stron postępowania administracyjnego

w nawiązaniu do obiektu budowlanego, którego to postępowanie ma dotyczyć, jest wręcz niemożliwe. Nie da się bowiem określić obszaru oddziaływania obiektu budowlanego, który w wyniku pozwolenia na rozbiórkę ma zostać usunięty z terenu określonej nieruchomości". W związku z tym nie jest możliwe ustalenie kręgu stron takiego postępowania na podstawie art. 28 ust. 2 Pr.bud. Z kolei w realiach rozpoznawanej sprawy ustalanie strona postępowania zgodnie z art. 28 k.p.a. byłoby nadmiernym formalizmem bowiem po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego i tak konieczne będzie uzyskanie zgody właściciela nieruchomości na wejście na teren jego nieruchomości w celu usunięcia takiego obiektu budowlanego. W przypadku braku zgody właściciela może mieć zastosowanie art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.). Z powyższego wynika, że interes prawny właścicieli nieruchomości, na których posadowione są słupy przeznaczone do rozbiórki zabezpieczony zostanie na dalszym etapie postępowania, czyli w postępowaniu prowadzonym na podstawie ww. przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Właściciele nieruchomości będą mieli wówczas przymiot strony w takim postępowaniu na podstawie art. 28 k.p.a.

W związku z powyższym Sąd uwzględnił skargę i na podstawie art. 145 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. "a" i "c" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.1302), uchylił zaskarżoną decyzję, jako wydaną z naruszeniem art. 138 § 1 k.p.a. w zw. art. 35 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 4 Pr. bud.; kosztach orzeczono zgodnie z art. 200 i 205 cyt. ustawy w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. "c" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz.1800 ze zm.).

Rozpatrując sprawę ponownie, organ administracji uwzględni powyższe rozważania.Powered by SoftProdukt