drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612 658, Administracyjne postępowanie, Starosta, Zobowiązano do dokonania czynności, II SAB/Rz 28/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Rz 28/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2015-06-10 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2015-03-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Elżbieta Mazur-Selwa
Krystyna Józefczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Stanisław Śliwa
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
658
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I OSK 2567/15 - Wyrok NSA z 2016-03-17
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Zobowiązano do dokonania czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 149 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Dz.U. 2013 poz 267 art. 35 § 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Krystyna Józefczyk /spr./ Sędziowie NSA Stanisław Śliwa WSA Elżbieta Mazur - Selwa Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewykonania czynności materialno - technicznej I. zobowiązuje Starostę [...] do opatrzenia dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego zrealizowano prace geodezyjne odpowiednimi klauzulami urzędowymi w terminie 7 dni od dnia zwrotu akt organowi ; II. stwierdza, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; III. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego J. K. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi J.K. jest bezczynność Starosty [...] polegająca na niewykonaniu czynności materialno – technicznej.

Z akt sprawy wynika, że w dniu [...] stycznia 2015 r. J.K. zawiadomił o zakończeniu prac geodezyjnych i złożył w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w [...] operat techniczny z wykonania inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przyłączami, położonymi na działce 1204/2 w C., gmina [...]

Po pozytywnym wyniku weryfikacji operat został wpisany do ewidencji materiałów PZGiK w dniu [...] stycznia 2015 r. pod nr [...].

W dniu [...] stycznia 2015 r. pismem nr [...] Dyrektor Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru zwrócił J.K. dołączone do operatu technicznego dokumenty (5 egzemplarzy map z wynikami inwentaryzacji przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego zrealizowano pracę geodezyjną) stwierdzając, że przedłożone dokumenty nie zostały przekazane do uwierzytelnienia na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914), zwanego dalej rozporządzeniem.

W dniu [...] stycznia 2015 r. pismem nr [...], skarżący wezwał Starostę [...] do niezwłocznego usunięcia naruszenia prawa polegającego na nieodpłatnym nieopatrzeniu dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego zrealizowano prace geodezyjne odpowiednimi klauzulami urzędowymi, wykonane operatem, który po pozytywnym wyniku weryfikacji został wpisany do ewidencji materiałów zasobu w dniu [...] stycznia 2015 r.

Pismem z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] Starosta odmówił usunięcia naruszenia prawa, podtrzymując swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia [...] stycznia 2014 r.

W międzyczasie wykonawca prac geodezyjnych złożył stosowny wniosek o uwierzytelnienie, zaś organ po naliczeniu stosownych opłat nałożył odpowiednie klauzule na materiałach wynikowych i przekazał je wykonawcy.

J.K., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność Starosty Powiatu [...] polegającą na niewykonaniu czynności materialno- technicznej polegającej na opatrzeniu z urzędu dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego zrealizowano pracę geodezyjną, odpowiednimi klauzulami urzędowymi wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 12 b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm ), zwanej dalej "ustawą".

Zarzucił naruszenie:

- art. 6 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami), zwanej dalej "K.p.a." oraz art. 12 b ust. 5 ustawy poprzez niezasadne przyjęcie, że opatrywanie dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne odpowiednimi klauzulami urzędowymi odbywa się na wniosek podczas, gdy czynność ta winna być dokonywana z urzędu;

- art. 6 K.p.a. oraz art. 40 b ust. 1 w zw. z art.12 b ust. 5 ustawy poprzez niezasadne przyjęcie, że opatrywanie dokumentów geodezyjnych odpowiednimi klauzulami urzędowymi, w trybie art. 12 b ust. 5 ustawy odbywa się za odpłatnością, podczas gdy czynność ta nie podlega opłacie;

- art. 6 K.p.a. oraz art. 12 d ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 1 lit a) myślnik trzeci ustawy poprzez błędne przyjęcie, że inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami może podlegać uwierzytelnieniu, podczas gdy dokumentacja sporządzana dla potrzeb budownictwa uwierzytelnieniu nie podlega;

- art. 7 K.p.a. poprzez błędne zastosowanie trybu opatrywania dokumentacji geodezyjnej klauzulami urzędowymi w trybie tzw. "uwierzytelniania", o którym mowa w art. 12 d ust. 2, podczas gdy zastosowanie ma tryb wynikający z art.12 b ust. 5 ustawy

Z akt sprawy wynika, że organ administracji bezzasadnie utożsamił dwa odrębne tryby opatrywania dokumentacji geodezyjnej klauzulami urzędowymi, a mianowicie: tryb "potwierdzenia przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego", o którym mowa w art.12 b ust. 5 ustawy, a wyrażający się w czynnościach: dokonania wpisu w ewidencji materiałów zasobu oraz opatrzenia dokumentów przeznaczonych dla podmiotu zlecającego, odpowiednimi klauzulami urzędowymi oraz tryb "uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych", o którym mowa w art.12 d ust. 2 ustawy.

W odpowiedzi na skargę Starosta Powiatu [...] wniósł o jej oddalenie

W odpowiedzi na podniesione w skardze zarzuty organ wyjaśnił, że J.K. złożył wniosek o uwierzytelnienie dokumentów dołączonych luzem do operatu technicznego wpisanego do ewidencji materiałów zasobu w dniu [...]. 01.2015 r. pod nr [...] i w konsekwencji tego wniosku została naliczona opłata, którą wnioskodawca uiścił odbierając uwierzytelnione dokumenty.

Wynikającą z art. 12 b ust. 5 ustawy konieczność przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy traktować jako warunek konieczny do opatrzenia dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi. Nie jest to jednak warunek wystarczający. W art. 12 d ust. 2 ustawy wyraźnie określono delegację dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej dotyczącą sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów, mając na względzie zapewnienie prawidłowości i rzetelności działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szczególne znaczenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Stosownie do art. 40 b ust. 1 pkt 3 ustawy organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłatę za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opłaty za uwierzytelnianie naliczane są w oparciu o tabelę nr 16 zawartą w załączniku do ustawy. Z art. 40e ustawy wynika zasada, iż wysokość opłaty oraz sposób jej obliczenia utrwalone są w Dokumencie Obliczenia Opłaty, wydawanym przez organ udostępniający materiały zasobu lub wykonujący inne czynności podlegające opłacie.

Uwierzytelnianie, o którym mowa w art. 12 b ust. 5 i 40 b ust. 1 pkt 3 ustawy, a także w tabeli nr 16 pkt 3 i 4 załącznika do ustawy dotyczy dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno-prawnych do których mogą należeć w szczególności mapa do celów projektowych i mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego, a nie innych dokumentów dołączonych do operatu.

Wzór wniosku zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924) określa, że przedmiotem przekazania jest operat techniczny dołączony do zawiadomienia, nie określa przekazywania innych dokumentów. Zatem, jednoznacznie wynika, że przy zawiadomieniu o zakończeniu prac, jednostka wykonawstwa geodezyjnego nie może przekazywać dokumentów dla zamawiającego, gdyż nie stanowią one dokumentów wymaganych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 11 ustawy. Przekazywanie dodatkowych dokumentów w tym trybie pozostaje w niezgodności z przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii.

Czynności związane z uwierzytelnianiem dokumentów są odrębne od procesu przyjmowania materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wpisania do ewidencji materiałów tego zasobu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje;

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

W myśl art. 3 § 2 pkt 8 P.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje również orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów administracji w przypadkach określonych w pkt 1 – 4a.

W przypadku skarg na bezczynność organu administracji publicznej postępowanie sądowoadministracyjne jest dopuszczalne wówczas, gdy organ pozostaje w zwłoce z wydaniem decyzji, postanowienia, innego aktu lub podjęcia czynności dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa z zakresu administracji publicznej.

Instytucja skargi na bezczynność organu ma na celu ochronę strony poprzez zobowiązanie organu do wydania aktu lub dokonania określonej czynności w sprawie. Z przepisu art. 35 § 1 i § 2 K.p.a. wynika obowiązek organu załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W rozpoznawanej sprawie Starosta [...] nie wywiązał się z ustawowego obowiązku wynikającego z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U,. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

W dacie kiedy skarżący J.K. złożył pisemne zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i przekazał w dniu [...] stycznia 2015 r. operat techniczny z wykonania inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przyłączami obowiązywały znowelizowane przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne była konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt K 30/12, zgodnie z którym przepis upoważnienia ustawowego dotyczy określenia opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów operatu ewidencyjnego, traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyrok, tj. z dniem 12 lipca 2014 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 12 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza te prace przed ich rozpoczęciem właściwemu staroście.

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 cyt. ustawy.

Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, zgodnie z art. 12b ust. 1, o zakończeniu tych prac zawiadamia organ służby geodezyjnej i kartograficznej, do której zostały przekazane zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

Wynik weryfikacji utrwala się w protokole – art. 12b ust. 3 ustawy.

Natomiast pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – art. 12b ust. 4 ustawy.

Skutki przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego określa przepis art. 12b ust. 5 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ służby geodezyjnej i kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje te prace, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy.

Cytowany przepis art. 12b ust. 5 ustawy stwarza po stronie organu administracji obowiązek opatrzenia dokumentów przyjętych do zasobu geodezyjnego, po pierwsze – wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a po drugie opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych realizuje te prace stosownymi klauzulami urzędowymi.

Ponieważ przepis art. 12b ust. 5 prawa geodezyjnego i kartograficznego nie określił terminu do opatrzenia dokumentacji klauzulami urzędowymi należy przyjąć, że czynność taką należy wykonać niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz po ich przyjęciu do zasobu.

W przedmiotowej sprawie po dokonaniu pozytywnej weryfikacji w dniu [...] stycznia 2015 r. operat został wpisany i włączony do zasobu nadając numer identyfikatora ewidencyjnego [...]

Starosta [...] nie wywiązał się jednak z obowiązku opatrzenia dokumentów przeznaczonych dla podmiotu odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w art. 40 ust. 8 ustawy i jest oczywistą konsekwencją pozytywnego wyniku weryfikacji i przyjęcia zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego.

Ustawodawca nie uzależnił dokonania takiej czynności od uiszczenia jakichkolwiek opłat.

Co do zasady, korzystanie z materiałów zasobu jest odpłatne, lecz nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w art. 12b ust. 5 ustawy. Przepis ten mówi o przyjęciu dokumentów do zasobu, a nie ich udostępnianiu czy uwierzytelnianiu.

Uwzględniając skargę na bezczynność, Sąd stosownie do art. 149 § 1 P.p.s.a. zobowiązał Starostę [...] do opatrzenia dokumentów – przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego zrealizowano prace – odpowiednimi klauzulami urzędowymi w terminie 7 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku.

W przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 P.p.s.a. z zw. z art. 205 § 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt