drukuj    zapisz    Powrót do listy

652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Oddalono zażalenie, II GZ 94/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 94/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-05-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-04-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Anna Stec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 868/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-20
Skarżony organ
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 141 par 2, art 85, art 139 par 3 i par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Krystyna Anna Stec po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia H.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 9 października 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 868/08 w zakresie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 868/08 w sprawie ze skargi H.K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów wizyty lekarskiej postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z 9 października 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 868/03, odmówił H.K. sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 868/08.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej również jako p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczeniu odpisu sentencji. Sąd stwierdził, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wskazanego wyżej wyroku, oddalającego jej skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 3 kwietnia 2008 r. nr 127/2008/Ub, w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wizyty lekarskiej, H.K. złożyła w dniu 23 września 2008 r., więc już po upływie 7-dniowego terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a.

H.K. wniosła zażalenie na wskazane na wstępie postanowienie, domagając się jego uchylenia oraz przesłania jej wyroku WSA w W. z 20 sierpnia 2008 r. W uzasadnieniu zażalenia wskazała, że o wydanym wyroku dowiedziała się z pisma przesłanego przez Sąd, datowanego na dzień 29 sierpnia 2008r., które otrzymała w dniu 22 września 2008 r. Podniosła, że działała bez profesjonalnej pomocy prawnej, a zatem brak dopełnienia obowiązku doręczenia jej wyroku Sądu stanowi naruszenie zasad postępowania administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 1 p.p.s.a. uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W myśl zaś § 2 ww. artykułu w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Wyjaśnić też trzeba, że zasadą jest, iż ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę (art. 139 § 1 p.p.s.a.). Odpis sentencji wyroku z urzędu doręcza się zaś stronom, jeżeli wyrok wydany został na posiedzeniu niejawnym, jeżeli uzasadnienia wyroku nie sporządza się z urzędu (art. 139 § 3 p.p.s.a.).

W rozpatrywanym przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 20 sierpnia 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 868/08, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi H.K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wizyty lekarskiej, oddalił skargę.

W konsekwencji powyższego, skoro skarga H.K. została oddalona po rozpoznaniu na rozprawie, złożenie skutecznego wniosku o uzasadnienie wyroku było ograniczone przesłanką ustawowego terminu - siedem dni od dnia ogłoszenia wyroku (jak w wyżej przytoczonym art. 141 § 2 p.p.s.a.). Tymczasem wniosek o sporządzenie uzasadnienia został złożony w dniu 23 września 2008 r., a zatem z uchybieniem ustawowego terminu. Uchybienie ustawowego terminu powoduje bezskuteczność czynności procesowej (art. 85 p.p.s.a.).

Z tego względu wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wniesiony z uchybieniem ustawowego terminu skutkuje wydaniem postanowienia o odmowie jego sporządzenia (art. 141 § 3 p.p.s.a.).

Należy podkreślić, że wraz z zawiadomieniem o rozprawie skarżącą pouczono (pismem z dnia 25 czerwca 2008 r.), że wniosek o uzasadnienie wyroku należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. dopełnił zatem obowiązku pouczenia strony występującej w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika.

W tym stanie rzeczy, zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Wobec powyższego na mocy art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt