drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Sz 1097/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1097/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2012-01-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-10-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. art. 58 par 1 pkt 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

M. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 6 września 2011 r., nr SKO.[...] wydaną w sprawie skierowania skarżącego na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Zarządzeniem z dnia [...] r. Przewodniczący Wydziału II wezwał skarżącego M. C. do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł z pouczeniem, że niewykonanie zarządzenia w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi.

Odpis powyższego zarządzenia odebrała matka skarżącego – J. C., w dniu[...] ., co potwierdza zwrotne poświadczenie odbioru korespondencji sądowej (k. 20 akt sądowych).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, wpłynęło pismo J. C. z dnia 24 października 2011r., w którym wyjaśniła, iż jest ustanowiona kuratorem syna i zwróciła się o udzielenie informacji dotyczącej wniesionej skargi. Na wezwanie Sądu kurator, nadesłała zaświadczenie z dnia 1 sierpnia 2011r. z Sądu Rejonowego w [...] z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, z którego wynika, że J. C. jest ustanowiona kuratorem częściowo ubezwłasnowolnionego M. C. i złożyła stosowne przyrzeczenie w dniu [...] .

Zarządzeniem z dnia [...] . Sąd wezwał kuratora J. C. do złożenia oświadczenia na piśmie – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - czy popiera skargę wniesioną przez M. C., czy też ją cofa.

W piśmie z [...] r. kurator J. C. oświadczyła, iż cofa przedmiotową skargę, złożoną przez jej syna M. C..

Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...] zważył, co następuje :

Zgodnie z treścią art. 26 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych (zdolność procesową), mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Zaś osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach wynikających z tych czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie (art. 26 § 2 P.p.s.a.).

W sytuacji takiej, jak przedmiotowa dotyczącej skargi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego, osoba ta ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Na podstawie art. 16 § 2 Kc dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Wskazać również należy, że osoba częściowo ubezwłasnowolniona może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać jedynie umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem - chyba że sąd opiekuńczy inaczej postanowił, a także w pewnych wypadkach ma pełną zdolność do czynności prawnych dotyczących przedmiotów oddanych jej do swobodnego użytku (art. 20-22 Kc).

Zauważyć także wypada, że w przedmiotowej sprawie pozycję skarżącego M. C., należy ocenić także przez pryzmat art. 27 P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym może podejmować czynności procesowe tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego. Przepis ten dotyczy bowiem nie tylko osób niemających w ogóle zdolności do czynności prawnych, lecz odnosi się także do osób chcących dokonać czynności, których te określone osoby nie mogą dokonać samodzielnie. W judykaturze funkcjonuje właśnie taki pogląd, który należy w pełni podzielić, że uregulowanie wynikające z art. 27 P.p.s.a odnosi się także do częściowo ubezwłasnowolnionego w sprawach wynikających z czynności, których nie może on samodzielnie dokonać (por. postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 31 maja 2004r., opubl. w Lex nr 220345; postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 19 maja 2009r., sygn. akt IV SA/Gl 1001/08, opubl. w internetowej bazie - orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie skarżący nie mógł występować samodzielnie, a jedynie poprzez swego przedstawiciela ustawowego, bowiem niniejsze postępowanie nie toczy się w zakresie sprawy wynikającej z czynności prawnych, których osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może dokonywać samodzielnie.

Przedmiotową skargę mógł w imieniu M. C. wnieść jedynie jego przedstawiciel ustawowy, tj. kurator J. C., która na wezwanie Sądu oświadczyła (w piśmie z dnia 3 listopada 2011r.), iż wnosi o cofnięcie skargi. Pismo to wobec faktu nie poparcia przez kuratora wniesionej skargi pozostaje bez wpływu na zastosowanie w sprawie art. 60 P.p.s.a., czyli przepisu dotyczącego umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego. W literaturze i praktyce przedmiotu przyjęte jest, że merytoryczne rozpatrzenie wniosku o cofnięcie skargi (art. 60 P.p.s.a.) i umorzenie postępowania sądowego (art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a.), może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga została wniesiona skutecznie, tzn. gdy nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu, zaś w przedmiotowej sprawie bez wątpienia do skutecznego wniesienia skargi nie doszło.

W tych okolicznościach stwierdzić należy, że skarga wniesiona przez M. C. jest niedopuszczalna. Stosownie bowiem do treści art. 58 § 1 pkt 5 P.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy.

W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak na wstępPowered by SoftProdukt