drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Inne, Inne, zobowiązano do podjęcia czynności, II SAB/Bd 2/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Bd 2/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2011-02-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Elżbieta Piechowiak /sprawozdawca/
Jarosław Wichrowski
Wojciech Jarzembski /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1051/11 - Wyrok NSA z 2011-08-30
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
zobowiązano do podjęcia czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 149
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak (spr.) Sędzia WSA Jarosław Wichrowski Protokolant Kamila Wesołowska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 lutego 2011r. sprawy ze skargi P. L. M. na bezczynność [...]Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w T. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1.zobowiązuje [...] Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w T. do rozpoznania w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) wniosku P. L.M. z dnia [...] grudnia 2010 roku o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku , 2.zasądza od [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w T. na rzecz skarżącego kwotę 100 (sto ) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r., doręczonym w dniu 6 grudnia 2010r. P. L.- M., powołując się na art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w [...] o przesłanie mu listem poleconym kopii protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania o numerze[...].

Wobec nieotrzymania w ciągu 14 dni odpowiedzi na powyższy wniosek, P. L.-M. pismem z dnia [...] r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na bezczynność [...] Agencji Rozwoju Regionalnego, wnosząc o nakazanie jej udzielenia żądanej informacji.

Skarżący podniósł, że wymieniona spółka jest samorządową osobą prawną, 90% jej akcji jest własnością województwa [...] i gminy[...], a z jej statutu wynika, że wykonuje ona zadania publiczne i nie działa dla zysku. Nadto skarżący podał, iż na dzień wystąpienia o udzielenie informacji publicznej nie była ona opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

W odpowiedzi na skargę [...] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w [...] wniosła o jej oddalenie, wskazując na brak podstawy prawnej do domagania się tego typu informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Ponadto w ocenie TARR S.A. w niniejszej sprawie nie zaistniała bezczynność, gdyż pismem z dnia 15 grudnia 2010r., stanowiącym łączną odpowiedź na wnioski o udzielenie mu informacji publicznych skierowane przez skarżącego w dniach 29. 11. 2010r.,30.11.2010r., 1.12.2010r.,2.12.2010r. i 3.12.2010r., Agencja powiadomiła skarżącego, że żądane przez niego informacje nie podlega obowiązkowi określonemu w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest bezczynność TARR S.A. w zakresie udostępnienia informacji publicznej w postaci protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze[...].

Jak wynika z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie. Prawo do uzyskania informacji publicznej zagwarantowane jest w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 61 ust. 1 tego aktu, obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne, o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Z kolei art. 61 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

W świetle art. 4 ust.1 ustawy zobowiązane do udostępnienia takiej informacji są władze publiczne i inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej,

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że [...] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w [...] jest podmiotem zobowiązanym na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępnienia informacji mających charakter informacji publicznej, w której posiadaniu się znajduje (art. 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy). Samorząd Województwa [...] posiada bowiem 63,93 % akcji i ma pozycję dominującą, a Gmina Miasta [...] posiada 28,76%,akcji. W sposób oczywisty podmiot ten jest zatem podmiotem wykonującym zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust 1, gdyż w spółce tej jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą. Tak więc, co do zasady [...] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji, jeżeli ta ma charakter informacji publicznej w rozumieniu ustawy.

Na gruncie unormowań konstytucyjnych oraz art. 1 i 6 cyt. ustawy w doktrynie i orzecznictwie przyjęto, że informacją publiczną jest każda wiadomość (informacja) wytworzona lub odnosząca się do szeroko rozumianych władz publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także wytworzona lub odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne - w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej bądź gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (por. M. Jaśkowska- Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń w 2002 r., s. 28 i następne).

Biorąc powyższe pod uwagę, a także zważywszy na treść przedmiotowego wniosku o udostępnienie wskazanych w nim informacji należy uznać, że żądany przez skarżącego protokół jest informacją wytworzoną przez podmiot zobowiązany i dotyczy oceny przez TARR całości wszystkich ofert biorących udział w postępowaniu, w zakresie zróżnicowanych kryteriów tej oceny. Jest to zatem dokument (zbór dokumentów) wytworzony przez [...] Agencję Rozwoju Regionalnego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zatem stanowi informację publiczną o pracy tego podmiotu, zastosowanych przez niego kryteriach oceny danej oferty i realizacji tych kryteriów w procesie wyłaniania beneficjenta. Dane powyższe stanowią zatem informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, spełniają bowiem wszystkie kryteria zakwalifikowania danej informacji jako informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa o dostępnie do informacji publicznej określa obowiązki podmiotu, do którego został skierowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej wskazując, w jaki sposób postępowanie winno być zakończone. Podmiot, do którego złożono wniosek powinien albo udostępnić tę informację w formie czynności materialno- technicznej (art. 10 w związku z art. 14 i 13 ustawy) albo stosując odpowiednio przepisy art. 16 rozstrzygnąć o odmowie udostępnienia informacji wskazując przyczynę nieudzielania takiej informacji (np. brak żądanej informacji, informacja jest niejawna bądź chroniona ze względu na prawo do prywatności itd.) (art. 17 ustawy).

Ponieważ żądana informacja nie została udostępniona wnioskodawcy, jak również nie zostało wydane rozstrzygnięcie o odmowie jej udostępnienia w trybie art. 17 omawianej ustawy, zarzut bezczynności należy uznać za uzasadniony. Koniecznym stało się zatem zobowiązanie [...] Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w [...] do rozpoznania wniosku P. L. –M. w trybie przewidzianym przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, o czym orzeczono na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270). Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nastąpiło na podstawie art. 200 w związku z art. 205 § 1 wyżej wymienionej ustawy.Powered by SoftProdukt