drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Uchylono zaskarżone postanowienie, II OSK 187/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 187/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-02-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-04
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Wojciech Chróścielewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II SA/Ke 547/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-29
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Wojciech Chróścielewski po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej T. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt II SA/Ke 547/07 o odrzuceniu skargi T. D. na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 29 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.). odrzucił skargę T, D, na decyzję Wojewody Ś, z dnia [,,,], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jako wniesioną po upływie 30 - dniowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a. Jak stwierdził bowiem Sąd, decyzja została doręczona pełnomocnikowi w dniu [,,,], Tymczasem jak wynika z pieczęci urzędu pocztowego znajdującej się na kopercie przesyłki ze skargą - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesiono dopiero w dniu 10 września 2007 r. a więc po upływie przepisanego terminu.

Na powyższe postanowienie skargę kasacyjną złożył T, D,, wnosząc o jego uchylenie w całości i zarzucając mu naruszenie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji faktycznej, która tego nie uzasadniała. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została bowiem złożona w terminie tj. w dniu 5 września 2007 r. Ponadto zarzucono naruszenie art. 53 § 1, art. 54 § 1 i art. 83 § 3 p.p.s.a. Do skargi kasacyjnej załączono dowód nadania skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenie skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl natomiast art. 58 § 1 pkt 2 Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Mając na uwadze okoliczności faktyczne sprawy niniejszej należy stwierdzić, iż przepis art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. został zastosowany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w sprawie niniejszej niezasadnie. Jak bowiem wynika z załączonego do skargi kasacyjnej dowodu nadania przesyłki poleconej, której numer zgadza się z tym, który widnieje na kopercie w której przesłano skargę - przesyłka została nadania w dniu 5 września 2007 r. w urzędzie pocztowym w W,. Z pieczątki przystawionej na odwrocie koperty w której znajdowała się skarga wynika zaś, iż przesyłka dotarła do urzędu pocztowego w K, w dniu 10 września 2007 - data ta została mylnie potraktowana przez Sąd I instancji jako data nadania. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż skarga T, D, została wniesiona w dniu 5 września 2007 r. a więc w przepisanym terminie określonym w art. 53 § 1 p.p.s.a. W związku z tym zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 października 2007 r. o odrzuceniu skargi podlega uchyleniu jako wadliwe bo oparte na błędnych ustaleniach faktycznych.

Mając powyższe na uwadze Sąd na zasadzie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt