drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Zawieszono postępowanie, II GSK 1028/19 - Postanowienie NSA z 2021-10-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 1028/19 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2021-10-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-09-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Zbigniew Czarnik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II SA/Ke 205/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-08
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 124 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Zbigniew Czarnik po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ł.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt II SA/Ke 205/19 w sprawie ze skargi Ł.G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 8 maja 2019 r. o sygn. akt II SA/Ke 205/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę Ł.G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (dalej: Dyrektor IAS) z [...] lutego 2019 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach z [...] listopada 2018 r. o wymierzeniu Ł.G. kary pieniężnej w wysokości 12 000 złotych z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

Ł.G. (skarżący) zaskarżył powyższy wyrok w całości domagając się m.in. jego uchylenia oraz uchylenia decyzji organów obu instancji, zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm prawem przepisanych, a także rozpoznania sprawy na rozprawie. W odpowiedzi na skargę kasacyjną pełnomocnik Dyrektora IAS wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W związku z uzyskaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny informacji, że skarżący Ł.G. zmarł w dniu [...] listopada 2020 r. (akta sprawy o sygn. akt II GSK 1365/18), zarządzeniem z 6 lipca 2021 r. pełnomocnik Dyrektora IAS został wezwany do udzielenia informacji, czy należność wynikająca z decyzji Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach z [...] listopada 2018 r. została uiszczona.

W wykonaniu wezwania Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2021 r., Dyrektor IAS poinformował, że ww. należność została uiszczona.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej cyt. jako: p.p.s.a.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3.

W niniejszej sprawie, z uwagi na śmierć skarżącego, zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania sądowego do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo do dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Ratio legis zawieszenia postępowania z powodu określonego w art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w przypadku śmierci strony jest przede wszystkim umożliwienie następcom prawnym zmarłej strony wstąpienie w jej miejsce do toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego, zaś zgłoszenie się lub wskazanie tychże następców prawnych skutkuje podjęciem zawieszonego postępowania (art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Należy zauważyć, że zaskarżona decyzja została wykonana, a zatem gdyby w wyniku sądowej kontroli tej decyzji okazało się, że jest ona sprzeczna z prawem, to zachodziłaby możliwość domagania się zwrotu kwoty uiszczonej tytułem tej kary. Skoro skarżący zmarł, roszczenie o zwrot tej kwoty przechodziłoby na spadkobierców (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 13 marca 2007 r., sygn. akt I OSK 267/07, dostępnym na stronie internetowej w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W tym sensie wykonana decyzja o nałożeniu kary za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry dotyczyłaby interesu prawnego spadkobierców skarżącego.

Z tych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt