drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Ochrona danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Oddalono skargę, II SA/Wa 1217/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1217/15 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2016-01-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-07-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Adam Lipiński /przewodniczący sprawozdawca/
Ewa Pisula-Dąbrowska
Janusz Walawski
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Ochrona danych osobowych
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2014 poz 1182 art. 27 ust. 2
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 79 poz 854 art. 10, art. 25(1) ust. 2, art. 28, art. 30
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Lipiński (spr.), Sędziowie WSA Ewa Pisula – Dąbrowska, Janusz Walawski, Protokolant starszy sekretarz sądowy Maria Zawada, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi Banku [...] na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oddala skargę.

Uzasadnienie

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją z dnia [...] maja 2015 r., działając na podstawie przepisów art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art. 12 pkt 2 i art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 22 i art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), utrzymał w mocy swoją poprzedzającą decyzję z dnia [...] sierpnia 2013 r. nakazującą Bankowi [...] z siedzibą w [...] udostępnienie Zakładowemu Związkowi Zawodowemu Banku [...] z siedzibą w P. informacji o osobach, z wynagrodzeń których w okresie od maja 2010 r. pobrane zostały w danych miesiącach składki członkowskie z tytułu przynależności do ww. związku, w zakresie imion i nazwisk oraz kwot potrąceń.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, co następuje:

W dniu [...] stycznia 2012 r. do GIODO wpłynęła skarga Zakładowego Związku Zawodowego Banku [...] z siedzibą w P. na nieudostępnianie przez Bank [...] z siedzibą w [...] informacji o osobach, z wynagrodzeń których pobierane są składki członkowskie z tytułu przynależności do tego Związku.

GIODO ustalił następujący stan faktyczny w niniejszej sprawie:

1. Bank ze swojego rachunku bankowego na prowadzony w nim rachunek Związku comiesięcznie przelewał (i przelewa) zbiorcze kwoty składek członkowskich, potrąconych z wynagrodzeń pracowników, będących członkami Związku.

2. Składki członkowskie są potrącane na rzecz Związku z wynagrodzeń pracowników Banku na podstawie udzielonego przez nich upoważnienia. Wysokość składki członkowskiej jest stała i wynosi 10 zł miesięcznie (1 zł w przypadku emerytów, rencistów i bezrobotnych).

3. Bank comiesięcznie przekazywał Związkowi wykazy zawierające informacje o osobach, z wynagrodzeń których pobrane zostały składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku w zakresie: imię i nazwisko pracownika, kwota potrąconej składki, "Numer os.", "Pion", "Region", "Raban", "GL Bran", "Jedn. nadr", "Jedn. podr". Ostatni wykaz przekazany Związkowi dotyczył kwietnia 2010 r. W późniejszym okresie Bank zaprzestał stosowania tej praktyki.

4. W przesłanej pocztą elektroniczną korespondencji z dnia [...] czerwca 2010 r. (karta 154 akt sprawy administracyjnej) Związek zwrócił się do Banku o przesłanie listy potrąconych składek z wynagrodzeń członków Związku za miesiąc maj.

5. Związek w skierowanym do Prezesa Zarządu Banku piśmie z dnia [...] lipca 2010 r. (karta 155 akt sprawy administracyjnej) wyraził swoje zdziwienie nagłą odmową udostępniania informacji o osobach, z wynagrodzeń których potrącane są składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku oraz poinformował, że z tego powodu nie ma możliwości przekazywania danych na temat liczby pracowników Banku będących członkami Związku.

6. Pismem z dnia [...] września 2010 r. (karta 6 akt sprawy administracyjnej) Bank, odnosząc się do kwestii przekazywania listy pracowników, którym potrącana jest składka w związku z przynależnością do danego związku, poinformował działające w nim organizacje związkowe (w tym Związek), że dane dotyczące przynależności związkowej są "danymi wrażliwymi" w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy, oraz że Bank będzie mógł przekazać zainteresowanym organizacjom związkowym listy pracowników, którym potrącana jest składka w związku z przynależnością do tego związku, po każdorazowym zwróceniu się organizacji związkowej do Banku z wnioskiem o udostępnienie list, zawierającym wskazanie celu przekazania danych.

7. Pismem z dnia [...] stycznia 2011 r. (karta 7 akt sprawy administracyjnej) Związek zwrócił się od Centrum Klienta Biznesowego Banku o dołączanie do wyciągu z konta załącznika z wykazem indywidualnych potrąceń, zawierającego imię i nazwisko, kwotę potrącenia oraz jednostkę organizacyjną, w której zatrudniony jest członek związku oraz o przekazanie takich zestawień od maja 2010 r. i przekazywanie ich na bieżąco. W odpowiedzi, Bank w piśmie z dnia [...] lutego 2011 r. poinformował, że uzyskanie dokumentu, o którym mowa w piśmie jest niemożliwe, oraz że księgowanie dokonywane jest automatycznie w systemach księgowych, a dokumentacja znajduje się w jednostce księgującej.

8. Bank w złożonych w sprawie wyjaśnieniach (karta 126 akt sprawy administracyjnej) poinformował, że przyczyną odmowy udostępnienia Związkowi listy osób, z wynagrodzenia których potrącane są składki z tytułu przynależności do Związku, jest brak wystąpienia przez Związek do Banku o udostępnienie takiej informacji, z którego to wniosku wynikałoby przede wszystkim jakich danych tych osób Związek się domaga oraz w jakim celu dane te miałyby zostać Związkowi przekazane, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku w tym zakresie.

Następnie w wyniku analizy powyższych ustaleń, Generalny Inspektor w dniu [...] sierpnia 2013 r. wydał decyzję, którą nakazał Bankowi udostępnienie Związkowi informacji o osobach, z wynagrodzeń których w okresie od maja 2010 r. pobrane zostały w danych miesiącach składki członkowskie z tytułu przynależności do ww. Związku, w zakresie imion i nazwisk oraz kwot potrąceń. W decyzji tej organ odmówił uwzględnienia pozostałych żądań Związku (rozstrzygnięcie w tym zakresie nie stanowi przedmiotu skierowanej do sądu administracyjnego skargi).

Decyzja z dnia [...] sierpnia 2013 r. stała się przedmiotem, wniesionego przez Bank, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W wyniku rozpatrzenia tego wniosku GIODO utrzymał w mocy swoje poprzedzające rozstrzygniecie (decyzja z dnia [...] maja 2015 r.).

Generalny Inspektor wskazał, że żądane przez Związek informacje o imionach i nazwiskach pracowników, z wynagrodzeń których pobierane są składki członkowskie oraz datach i kwotach potrąceń, ujawniają przynależność związkową tych osób, a zatem należą do informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy (tak zwane "dane wrażliwe"). Z uwagi na powyższe, aby dopuszczalne było przetwarzanie tych danych niezbędne jest spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Związek niezasadnie w treści skargi wiąże uprawnienie do uzyskania informacji o osobach, z wynagrodzeń których pobierane są składki członkowskie, z zawartą z Bankiem umową rachunku bankowego. Zauważyć bowiem należy, że przelewy zbiorczych kwot składek członkowskich potrącanych z wynagrodzeń pracowników dokonywane są z rachunku Banku, nie zaś z rachunków bankowych poszczególnych pracowników, co oznacza, że osoby te nie są stronami rozliczenia polegającego na złożeniu przez Bank dyspozycji obciążenia jego rachunku kwotą wynikającą z potrąconych składek członkowskich i uznania tą kwotą rachunku Związku. Informacja o tych osobach nie należy zatem do informacji o zmianach stanu rachunku, które Bank, jako strona umowy rachunku bankowego, jest zobowiązany do przekazywania Związkowi, jako posiadaczowi rachunku, z uwagi na treść art. 728 Kodeksu cywilnego.

Niniejsza sprawa powinna być rozpatrywana na gruncie przepisów art. 10, art. 251 ust.2, art. 28 i art. 30 ustawy o związkach zawodowych oraz w oparciu o § 5 ust. 1 pkt 2 statutu Związku (karta 54 akt sprawy administracyjnej).

W ocenie Generalnego Inspektora, informacje dotyczące opłacania składek członkowskich przez członków Związku, należy zaliczyć do informacji niezbędnych dla prowadzenia działalności związkowej. Wskazać w tym miejscu należy, że art. 10 ustawy o związkach zawodowych stanowi, iż zasady członkostwa w związku zawodowym oraz sprawowania funkcji związkowych ustalają statuty i uchwały statutowych organów związkowych, zaś przewiduje, że członkostwo w Związku ustaje na skutek nieusprawiedliwionego nie płacenia składek przez 3 kolejne miesiące. Związek nie posiadając zindywidualizowanych informacji o opłacaniu składek członkowskich nie może zatem stwierdzić, czy w przypadku konkretnej osoby stosunek członkostwa aktualnie istnieje, czy też ustał z uwagi na treść § 5 ust. 1 pkt 2 statutu Związku. Oznacza to brak możliwości określenia przez Związek czy w stosunku do konkretnej osoby broni jej praw i reprezentuje jej interesy stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym w zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków. Oznacza to również brak możliwości określenia przez Związek łącznej liczby członków, co skutkuje niemożnością wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych - informacja o łącznej liczbie członków danej organizacji związkowej.

W ocenie GIODO, Związek żądał od Banku przekazania informacji o osobach, z wynagrodzeń których pobierane są składki członkowskie z tytułu przynależności do tego Związku. Świadczy o tym treść zarówno korespondencji e-mail z dnia [...] czerwca 2010 r., jak i treść pism z dnia [...] lipca 2010 r. i z dnia [...] stycznia 2011 r.

Nieudostępnienie przez Bank informacji w tym zakresie nie znajduje uzasadnienia w przepisach o ochronie danych osobowych. Przeciwnie, w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, udostępnianie powyższych informacji znajduje oparcie zarówno w art. 28 ustawy o związkach zawodowych, jak i w przesłance określonej w art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż jest to niezbędne do wykonywania statutowych zadań Związku i żądane dane są Związkowi niezbędne do prowadzenia działalności związkowej.

Nadto podkreślenia wymaga tu także, iż z uwagi na fakt, iż wysokość składki członkowskiej nie jest ustalana jako procent wynagrodzenia, udostępnienie danych w powyższym zakresie nie doprowadza w sposób pośredni do ujawnienia wysokości wynagrodzenia danej osoby, czyli informacji, która mogłaby zostać uznana za wykraczającą poza zakres niezbędny do prowadzenia działalności związkowej.

W ocenie Generalnego Inspektora, Bank bezpodstawnie odmawiał udostępniania Związkowi informacji o osobach, z wynagrodzeń których w danym miesiącu pobrane zostały składki członkowskie, w zakresie imion, nazwisk oraz kwot potrąceń. Mając na uwadze powyższe, Generalny Inspektor na mocy art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, nakazał przywrócenie stanu zgodnego z prawem – nakazania Bankowi udostępnienia na rzecz Związku danych osobowych w powyższym zakresie.

Organ wskazał także, iż nie jest władny do wydania decyzji administracyjnej w niniejszej sprawie "na przyszłość", może bowiem jedynie oceniać stan faktyczny danej spawy z chwili jej rozpatrywania.

Bank [...] wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższą decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zarzucając jej:

1) naruszenie zasad wykładni przepisu art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, poprzez jego rozszerzającą interpretację polegającą na przyjęciu, że:

– informacja o wysokości składki od danego pracownika jest niezbędna do prowadzenia działalności związkowej, pomimo tego, że Zakładowy Związek Zawodowy Banku [...] nie wykazał, że informacja ta jest mu niezbędna do prowadzenia działalności związkowej. Co więcej ze złożonego przez Związek wniosku z dnia [...] sierpnia 2011 r. o uznanie przez Sąd Rejonowy [...] jego reprezentatywności (sprawa o sygn. akt [...]) uznał on, że informacja w tym zakresie jest dla niego zbędna,

– żądanie Związku o udostępnienie mu przez Bank informacji, o których mowa powyżej spełnia wymogi wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, umożliwiające udzielenie przez Bank żądanych przez Związek informacji wrażliwych;

2) naruszenie przepisu art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, polegające na niewłaściwym jego zastosowaniu, poprzez pominięcie ustalenia, czy w zakresie przetwarzania danych, o które Związek wystąpił do Banku, spełniony został warunek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy, tj. czy ze strony Związku zapewnione zostały pełne gwarancje ochrony danych osobowych, co jest warunkiem przetwarzania danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, w celu określonym w art. 27 ust. 2 pkt 4 tej ustawy – co miało istotny wpływ na wynik sprawy, a tym samym błędne przyjęcie, że dla udostępnienia tych danych przez Bank Związkowi, wystarczające było samo żądanie tych informacji bez wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w tym przepisie;

3) naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, polegające na bezpodstawnym przyjęciu, że dane objęte żądaniem Związku, w szczególności dane dotyczące kwot potrąceń w odniesieniu do osób, z wynagrodzeń których w okresie od maja 2010 r. pobrane zostały w danych miesiącach składki członkowskie z tytułu przynależności do ww. Związku, są danymi adekwatnymi do celu ich przetwarzania przez Związek, a tym samym na bezpodstawnym przyjęciu, że Bank jest zobowiązany do podawania informacji o kwocie potrącenia, podczas gdy za wystarczającą i adekwatną w stosunku do celu przetwarzania tych danych przez Związek, jest informacja ograniczająca się do danych osób, z wynagrodzeń których potrącona została składka z tytułu członkostwa w Związku w wysokości zadeklarowanej przez daną osobę w zakresie imienia i nazwiska oraz informacji potwierdzającej dokonanie potrącenia lub informującej o braku jego dokonania;

4) naruszenie prawa materialnego, a to art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, poprzez niezasadne przerzucenie na Bank, jako pracodawcę, obowiązków informacyjnych spoczywających na Związku;

5) naruszenie prawa materialnego, a to przepisu art. 28 ustawy o związkach zawodowych, poprzez bezpodstawne przyjęcie, że informacjami niezbędnymi do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacjami dotyczącymi warunków pracy i zasad wynagradzania, są informacje dotyczące ściągalności składek związkowych od poszczególnych członków, a w szczególności informacje dotyczące wysokości kwot potrąconych z tytułu składek członkowskich, podczas gdy w świetle art. 28 ustawy o związkach zawodowych wystarczające jest udzielenie Związkowi informacji dotyczącej wyłącznie globalnej wysokości składek potrącanych przez Bank od członków Związku z tytułu członkostwa pracowników Banku do tego Związku, jako informacji niezbędnej do prowadzenia działalności związkowej, w tym prowadzenia właściwej gospodarki finansowej,

6) naruszenie przepisów postępowania, a to wynikającej z art. 7 Kpa podstawowej zasady postępowania administracyjnego, tj. zasady praworządności, poprzez to, że wykonanie przez Bank zaskarżonej decyzji doprowadzi do naruszenia przepisu art. 1 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, bowiem spowoduje nierówne traktowanie organizacji związkowych przez pracodawcę (w Banku działa kilka organizacji związkowych, z których jedne przyjęły procentową metodę ustalania składek, a inne metodę ryczałtową).

Wskazując na powyższe zarzuty, Bank [...] wniósł o:

– uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji poprzedzającej z dnia [...] sierpnia 2013 r. w zakresie nakazania skarżącemu Bankowi udostępnienie Zakładowemu Związkowi Zawodowemu Banku [...] informacji o osobach, z wynagrodzeń których w okresie od maja 2010 r. pobrane zostały w danych miesiącach składki członkowskie z tytułu przynależności do ww. związku, w zakresie imion i nazwisk oraz kwot potrąceń,

– zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Na rozprawie uczestnik postępowania – Zakładowy Związek Zawodowy Banku [...] poparł w całości stanowisko organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1647 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem skarżonej decyzji administracyjnej.

Skarga nie jest zasadna.

Rozpatrując niniejszą sprawę, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w sposób prawidłowy ustalił i ocenił stan faktyczny oraz dokonał prawidłowej jego subsumcji z przepisami materialnymi wskazanymi w rozstrzygnięciu, to jest art. 12 pkt 2 i art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 22 i art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 10, art. 251 ust. 2, art. 28 i art. 30 ustawy o związkach zawodowych.

W tym miejscu odnotować należy, iż sposób wpłacania składek członkowskich został uregulowany w taki sposób, że przelewy zbiorczych kwot składek członkowskich potrącanych z wynagrodzeń pracowników-członków Związku, dokonywane są z rachunku Banku [...] nie zaś z rachunków bankowych poszczególnych pracowników – członków Związku, co oznacza, że te osoby nie są stronami rozliczenia polegającego na złożeniu przez Bank dyspozycji obciążenia jego rachunku kwotą wynikającą z potrąconych składek członkowskich i uznania tą kwotą rachunku Związku.

Trafnie zatem stwierdził GIODO, iż informacja o tych osobach nie należy do informacji o zmianach stanu rachunku, które Bank, jako strona umowy rachunku bankowego, jest zobowiązany do przekazywania Związkowi, jako posiadaczowi tego rachunku, z uwagi na treść art. 728 Kodeksu cywilnego.

W niniejszej sprawie jest bezsporne, iż Bank wykonując powyższą umowę o prowadzenie rachunku bankowego Związku, od maja 2010 r. zaprzestał dotychczasowej praktyki przekazywania Związkowi Zawodowemu comiesięcznych imiennych zestawień wpłat tytułem członkostwa w tym Związku (imiona i nazwiska pracowników – członków Związku, daty, kwoty wpłat), zastępując tę praktykę zbiorczym, comiesięcznym zestawieniem łącznej wysokości pobranych składek członkowskich.

W niniejszej sprawie nie można abstrahować od prawidłowo ustalonych przez GIODO i jednoznacznych faktów, iż Związek Zawodowy, na skutek wyżej opisanej zmiany w działaniu Banku [...], zażądał od niego udzielenia informacji o osobach, z wynagrodzeń których, w okresie od maja 2010 r. pobrane zostały w kolejnych miesiącach składki członkowskie z tytułu przynależności do ww. Związku, w zakresie imion i nazwisk oraz kwot potrąceń. Powyższe niezbicie wynika z treści następujących dokumentów dotyczących korespondencji Związku z Bankiem, to jest z korespondencji e-mailowej z dnia [...] czerwca 2010 r. oraz z treści pism z dnia [...] lipca 2010 r. i z dnia [...] stycznia 2011 r.

Z tych względów chybione jest twierdzenie skargi, iż Związek przedmiotowego żądania nie przedstawił.

W dalszej części uzasadnienia decyzji GIODO wykazał, iż żądanie Związku Zawodowego – przedstawiania mu, jak poprzednio imiennych zestawień uiszczonych składek – miało swoje oparcie zarówno w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, jak i w przepisach ustawy o związkach zawodowych.

Po pierwsze art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych umożliwia związkowi zawodowemu przetwarzanie danych osobowych swoich członków w celach działalności związkowej. Uiszczanie składek mieści się w tym pojęciu, jako jedna z cech takiej działalności.

Po drugie przepisy art. 10, art. 251 ust. 2, art. 28 i art. 30 ustawy o związkach zawodowych i przepis § 5 statutu Zakładowego Związku Zawodowego Banku [...] uprawniają ten Związek (jak i każdy związek zawodowy) do posiadania informacji o wykonywaniu przez członków obowiązku, jakim jest uiszczanie składek związkowych.

Prawa tego nie można ograniczyć, jak domaga się tego Bank [...] w skardze, jedynie do informacji zbiorczej o wpływie łącznej kwoty w danym miesiącu z tytułu składek członkowskich. Bowiem prawo Związku to nie tylko prawo do wiedzy o ogólnym bilansie wpływu składek na konto Związku w danym miesiącu, czyli (jak to ujęto w skardze) prowadzenia właściwej gospodarki finansowej, ale także prawo do informacji, którzy konkretnie członkowie obowiązek uregulowania składki wykonali. Takiej właśnie informacji, praktyką wprowadzoną od maja 2010 r., Bank pozbawił Związku. Zaznaczyć tu należy, iż wcześniej, to jest do miesiąca maja 2010 r. Bank takie właśnie imienne informacje co miesiąc Związkowi dostarczał.

Powyższe ustalenia czynią całkowicie chybione zarzuty wskazane w pkt od 1) do 5) skargi.

Bacząc na przepisy art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy art. 10, art. 251 ust. 2, art. 28 i art. 30 ustawy o związkach zawodowych, nie można dopatrzeć się prawidłowości w stanowisku wyrażanym przez Bank, iż odmowa przedstawienia Związkowi imiennego zestawienia wpłaconych składek za konkretny miesiąc, narusza prawa członków Związku w zakresie ich danych osobowych.

Organ dokładnie wytłumaczył, iż praktyka taka, przedstawienia imiennego zestawiania wpłat w odnotowanym przy nazwisku członka wysokością wpłaty w niczym nie narusza tajemnicy uzyskiwanych przez tego członka wynagrodzenia, albowiem wysokość składki członkowskiej nie jest pochodną od wysokości wynagrodzenia, ale jest stała (10 złotych od członka – pracownika i 1 zł od członka – emeryta). Trudno także uznać, iż tzw. "dane wrażliwe", do których niewątpliwie należy przynależność związkowa, mogły mieć jakiekolwiek znaczenie w uzasadnieniu powyższego stanowiska Banku, skoro Związek dysponuje zbiorem imiennym swoich członków.

Niezrozumiałe jest także domaganie się przez Bank, wykazania przez Związek właściwego przechowywania żądanych przez niego od Banku danych osobowych, albowiem przedmiotem niniejszego postępowania administracyjnego nie była ocena prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Związek Zawodowy, ale ocena prawidłowości odmowy przez Bank przekazania w określony sposób i w ściśle określonym zakresie danych osobowych temu Związkowi Zawodowemu.

Także bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej spawy jest powołanie się na zasady równego traktowania przez Bank wszystkich organizacji związkowych, posiadających swoje konta w tym Banku, w zakresie praktyki udzielania informacji o uiszczonych składkach – zarzut 6) skargi.

Wyjaśnić w tym zakresie należy, iż to właśnie stosowana wobec Zakładowego Związku Zawodowego Banku [...] przez Bank [...] od maja 2010 r. praktyka odmowy udzielania imiennych informacji o uiszczonych składkach, została uznana przez GIODO za niezgodną z prawem i naruszającą ustawę o ochronie danych osobowych.

Reasumując, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dopatrzył się naruszenia prawa przez organ przy podejmowaniu zaskarżonej, jak i poprzedzającej ją decyzji, które mogłoby stanowić o stwierdzeniu ich nieważności albo o uchyleniu tych rozstrzygnięć i dlatego na mocy art. 151 w zw. z art. 132 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt