drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, Własność przemysłowa Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 715/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 715/09 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-06-23 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2009-04-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Jagielska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GSK 772/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Łopata" nr R-9834 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] kwietnia 2009 r. skarżący – J. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, skargę na decyzję tego organu z dnia [...] października 2008 r.

nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. "Łopata" nr R-9834. Jest to druga skarga tego skarżącego na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP, bowiem sprawa ze skargi złożonej wcześniej zawisła przed WSA w Warszawie pod sygn. akt VI SA/Wa 443/09. Skarga ta została odrzucona nieprawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 r., od którego złożona została skarga kasacyjna.

Zgodnie z brzmieniem art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) – dalej p.p.s.a. sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została prawomocnie osądzona. Niewątpliwie orzeczenie o odrzuceniu skargi nie pozwala na przyjęcie, że sprawa została już osądzona, albowiem orzeczenie takie oznacza jedynie, iż sąd sprawy nie rozpoznawał z powodu niedopuszczalności skargi. Jednakże nieprawomocne orzeczenie o odrzuceniu skargi powoduje, że sprawa pozostaje

w toku aż do uprawomocnienia się tego orzeczenia. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się, że zawisłość sprawy, rozpoczyna się z chwilą wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego i trwa do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie (vide: wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2007 r., I FSK 1470/06; postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2009 r.,

II GSK 1043/08).

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 443/09 odrzucające skargę dotyczyło sprawy tożsamej z niniejszą sprawą pomiędzy tymi samymi stronami. Jak już wyżej zaznaczono postanowienie to nie jest prawomocne, albowiem została od niego wniesiona skarga kasacyjna, której rozpoznanie zadecyduje o dalszym losie tej sprawy. Oznacza to, że zarówno w chwili składania przez skarżącego skargi

w niniejszej sprawie, jak i w chwili orzekania przez sąd administracyjny, sprawa

objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami, której przedmiotem była ta sama decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2008 r. nr [...], zarejestrowana pod sygn. akt VI SA/Wa 443/09, była i jest w toku.

Mając powyższe na uwadze, zaistniała podstawa do odrzucenia skargi w oparciu o art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku.Powered by SoftProdukt