drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej Odrzucenie skargi, Burmistrz Miasta, Odrzucono skargę, II SAB/Łd 16/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 16/15 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2015-03-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-01-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Barbara Rymaszewska
Czesława Nowak-Kolczyńska /przewodniczący/
Grzegorz Szkudlarek /sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 58 § 1 pkt 6, art. 232 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Dnia 11 marca 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Rymaszewska, Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek (spr.), , Protokolant Pomocnik sekretarza Aneta Panek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2015 roku sprawy ze skargi Stowarzyszenia A w J. na bezczynność Burmistrza Miasta Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz strony skarżącej Stowarzyszenia A w J. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi, zaksięgowanego w dniu 18 grudnia 2014 roku pod pozycją [...].

Uzasadnienie

Stowarzyszenie A z siedzibą w J. wniosło skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Ł. w zakresie udostępnienia informacji publicznej domagając się stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie organu do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem strony oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W motywach skargi jej autor wyjaśnił, iż w dniu 6 stycznia 2014 roku został skierowały drogą elektroniczną do Burmistrza Miasta Ł. (na adres [...].info.pl) wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Strona wniosła o udzielenie informacji poprzez wskazanie z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 roku umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych pleceń wyłapywania, odławiania bezdomnych zwierząt, z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 roku umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom, ilu bezdomnym psom i kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 roku (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) oraz jaki był w 2013 roku koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie, odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne). Strona wniosła także o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2013 roku.

Ponieważ w terminie przewidzianym przez art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 782 ze zm., dalej jako: "u.d.i.p."), podmiot obowiązany do udostępnienia informacji nie zareagował na wniosek, w dniu 9 lutego 2014 roku wnioskodawca drogą elektroniczną ponowił żądanie udostępnienia informacji (monit wysłany na adres [...].info.pl). Do dnia złożenia skargi, a więc z naruszeniem terminów określonych przez art. 13 u.d.i.p., podmiot obowiązany nie udostępnił wnioskowanej informacji, ani też nie wydał w tym przedmiocie decyzji odmownej. W ocenie strony, Burmistrz Miasta Ł. dopuścił się rażącej bezczynności, biorąc pod uwagę niemalże rok, jaki upłynął od dnia złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę organ wnosząc o oddalenie skargi wyjaśnił, iż nie otrzymał ani wniosku z dnia 6 stycznia 2014 roku, ani monitu z dnia 9 lutego 2014 roku. Do skargi strona nie dołączyła dowodu potwierdzającego doręczenie organowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jedynie dokument, z którego nawet nie wynika czy mail został wysłany i wpłynął do adresata. Wobec tego – w ocenie organu – nie można mówić o bezczynności organu. O fakcie wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej organ powziął wiadomość dopiero z treści skargi, zatem pismem z dnia 30 grudnia 2014 roku udzielił stronie skarżącej wszystkich niezbędnych informacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 ze zm., dalej jako: "P.p.s.a."), sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Przedmiotem skargi w sprawie niniejszej jest bezczynność Burmistrza Miasta Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Z treści skargi wynika, iż strona skarżąca w dniu 6 stycznia 2014 roku skierowała do organu – drogą mailową na adres: [...].info.pl – wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wobec braku odpowiedzi ze strony organu, strona skarżąca ponowiła swój wniosek w dniu 9 lutego 2014 roku wysyłając go raz kolejny drogą mailową na wskazany adres. Do skargi strona skarżąca dołączyła dokumenty potwierdzające fakt wysłania wiadomości mailowej na wskazany adres. Strona nie wykazała, iż adresat otrzymał tą wiadomość mailową.

Tymczasem – jak wskazał organ w odpowiedzi na skargę – nie otrzymał on ani wniosku z dnia 6 stycznia 2014 roku, ani ponaglenia datowanego na dzień 9 lutego 2014 roku.

Wyjaśnić w tym miejscu wypada, iż do pisma z dnia 24 lutego 2015 roku strona skarżąca dołączyła logi transmisji wiadomości ze skrzynki mailowej, czyli tzw. "logi z serwera". Z dokumentu tego wynika jednak, że maile z dnia 6 stycznia i 9 lutego 2014 roku opuściły serwer nadawcy, czyli strony skarżącej i zostały skutecznie dostarczone na serwer adresata, czyli organu. Jednakże po drodze, którą przebywa wiadomość mailowa może być kilka czynników, które mogą ją zatrzymać, uniemożliwić jej doręczenie lub odczytanie przez adresata. Do tych czynników zaliczyć można programy antywirusowe, zapory sieciowe, czyli tzn. "firewall", bądź programy pocztowe. Na część tych czynników użytkownik poczty nie ma wpływu. Z tego powodu wspomniany dokument nie może być uznany za dowód otrzymania przez organ administracji wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Konkludując, uwzględniając okoliczność, iż organ nie otrzymał on wniosku o udostępnienie informacji publicznej, uznać wypada, iż skarga Stowarzyszenia została złożona przedwcześnie. W obliczu przedstawionych dowodów należy bowiem dać wiarę oświadczeniu organu administracji, iż wniosek strony skarżącej nie dotarł faktycznie na skrzynkę elektroniczną, w związku z czym postępowanie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej nie zostało wszczęte. W takiej sytuacji sąd nie jest uprawniony do kontroli bezczynności organu we wskazanym zakresie, bowiem przed datą wniesienia skargi organ nie dysponował wnioskiem skarżącego i nie był zobowiązany do podjęcia czynności z zakresu informacji publicznej.

W orzecznictwie nie ulega wątpliwości, iż przedwczesność jest przypadkiem niedopuszczalności, o którym stanowi art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. (por. np. postanowienie NSA z dnia 4 stycznia 2013 roku, I OZ 949/12 i z dnia 22 maja 2012 roku, I OSK 973/12 oraz postanowienia WSA: w Warszawie z dnia 11 marca 2010 roku, III SAB/Wa 14/10, w Łodzi z dnia 23 stycznia 2013 roku, II SAB/Łd 134/12 i z dnia 10 czerwca 2014 roku, II SAB/Łd 51/14 i inne, wszystkie dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl).

W konsekwencji, wobec tego, iż skarga na bezczynność nie została poprzedzona wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, rzeczoną skargę należało uznać za przedwczesną i odrzucić ją na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. O zwrocie wpisu orzeczono na mocy art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.

LSPowered by SoftProdukt