drukuj    zapisz    Powrót do listy

6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane), Drogi publiczne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, II GSK 938/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 938/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-05-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Edward Kierejczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Jan Bała
Magdalena Bosakirska
Symbol z opisem
6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
Hasła tematyczne
Drogi publiczne
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 144/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 193 oraz art. 232 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Kierejczyk (spr.) Sędzia NSA Jan Bała Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska Protokolant Anna Tomaka-Magdoń po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. S. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 15 maja 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 144/08 w sprawie ze skargi M. S. Spółki z o.o. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2. zwrócić M. S. Spółce z o.o. w W. połowę wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 kwietnia 2009 r. M. S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. cofnęła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 15 maja 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 144/08.

Cofnięcie skargi kasacyjnej nastąpiło po wysłaniu jej odpisu Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W., lecz przed rozpoczęciem posiedzenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt