drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu 658, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, IV SAB/Wa 238/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wa 238/13 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2014-02-25 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2013-12-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Łukasz Krzycki
Magdalena Durzyńska
Marta Laskowska-Pietrzak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
658
Sygn. powiązane
II OSK 1900/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak (spr.), Sędziowie sędzia WSA Magdalena Durzyńska, sędzia WSA Łukasz Krzycki, Protokolant sekr. sąd. Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2014 r. sprawy ze skargi S. L. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania oddala skargę

Uzasadnienie

W piśmie z dnia 25 listopada 2013 r. S. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., zarzucając naruszenie art. 8, art. 12, art. 35 § 1 i art. 36 § 1 kpa przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wniósł o:

1/ zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi;

2/ zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie;

3/ w przypadku uwzględnienia skargi o orzeczenie, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa lub, że naruszenie prawa nie było rażące, mimo, że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, jeśli taki zostanie wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu;

4/ z uwagi na fakt, że Samorządowe Kolegium odwoławcze w W. dopuściło się bezczynności po raz drugi, skarżący wniósł o wymierzenie organowi na podstawie art. 149 § 2 ppsa grzywny w wysokości 5000 zł;

5/ rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ppsa;

6/ zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że w dniu 25 września 2013 r. Urząd W. otrzymał odwołanie skarżącego od decyzji z dnia [...] września 2013 r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy. W dniu 21 października 2013 r. odwołanie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Skarżący wskazał, że zgodnie z art. 35 § 3 kpa sprawa w postępowaniu odwoławczym powinna być załatwiona w terminie jednego miesiąca. Do dnia wniesienia skargi do sądu administracyjnego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. nie wydało stosownego aktu administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej odrzucenie. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę wskazało, że po wpłynięciu do SKO w W. odwołania w dniu 21 października 2013 r., organ zwrócił się do organu pierwszej instancji czy odwołanie zostało przesłane za pomocą profilu zaufanego ePUAP i jaki jest adres skrytki odwołującego, pismo to zostało również skierowane do S. L. Ponieważ S. L. wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa za pomocą profilu zaufanego ePUAP to organ uznał, że adres skrytki odwołującego się jest znany, a wniesione odwołanie zostało opatrzone właściwym podpisem, stąd Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wydało rozstrzygnięcie w sprawie w dniu [...] listopada 2014 r. i przesłało decyzję stronie drogą elektroniczną. W związku z tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wskazało, że nie można przypisać mu bezczynności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Istotą skargi na bezczynność organu nie jest wyłącznie ustalenie przez sąd, czy w prowadzonej przez organ sprawie administracyjnej nastąpiło w przeszłości uchybienie przepisom regulującym terminy załatwiania spraw administracyjnych (art. 35 kpa). Gdyby tak było, to w omawianej sprawie należałoby uznać, że organ pozostawał w bezczynności. Sprawa nie została bowiem załatwiona w terminach przewidzianych przepisami kpa, zaś organ nie zawiadomił stron w trybie art. 36 kpa o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Kwestie te jednak nie miały żadnego znaczenia dla uwzględnienia skargi, gdyż na etapie postępowania sądowoadministracyjnego stan bezczynności organu ustał wskutek podjęcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzji. Ta okoliczność z kolei ma istotne znaczenie, albowiem celem uregulowania zawartego w art. 149 ppsa w przypadku uwzględnienia skargi na bezczynność, jest zobowiązanie organu do wydania w określonym terminie decyzji administracyjnej, czyli polecenie przez sąd organowi załatwienia sprawy administracyjnej poprzez zobowiązanie do wydania orzeczenia administracyjnego rozstrzygającego sprawę. Z powyższego wynika, że uwzględnienie skargi na bezczynność w sprawie, w której organ podjął decyzję nie jest możliwe, jeżeli wydanie decyzji nastąpiło co prawda już po wniesieniu skargi lecz przed jej rozpoznaniem.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ppsa sąd administracyjny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania m.in. wówczas, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W niniejszej sprawie Sąd nie orzekł jednak o umorzeniu postępowania, albowiem mimo, że decyzja wydana została dzień po wniesieniu skargi na bezczynność postępowanie ze skargi na bezczynność organu nie było bezprzedmiotowe. Rolą Sądu było bowiem dokonanie oceny, czy decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2013 r. r. jest decyzją kończącą postępowanie w sprawie, której wydania domagał się skarżący. Zarówno z treści tej decyzji, jak iż całokształtu akt sprawy wynika, że decyzja ta jest rozstrzygnięciem kończącym sprawę przed organem pierwszej instancji. W tej sytuacji brak jest powodów, dla których skargę można by ocenić za zasadną, stąd podlegała ona oddaleniu na zasadzie art. 151 ppsa.Powered by SoftProdukt