drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Umorzenie postępowania, Urząd Patentowy RP, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, VI SA/Wa 2122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-12-08 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2010-10-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Frąckiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II GSK 1127/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-09
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi N. S.A. z/s w W. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu N. S.A. z/s w W. kwotę 1000 (tysiąc złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Skarżąca N. S.A. z/s w W. (dalej jako "skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...].

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie. Z kolei skarżąca w piśmie z dnia 24 listopada 2010 r. cofnął skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 161 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153,poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżąca skutecznie cofnął skargę a także gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innych przyczyn. Uznając, iż cofnięcie skargi jest w niniejszej sprawie dopuszczalne tzn. nie zmierza do obejścia prawa ani nie spowodowałoby utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności (art. 60 p.p.s.a.), Sąd orzekł na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jak w punkcie 1 postanowienia. O kosztach Sąd postanowił w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.aPowered by SoftProdukt