drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Gminy, Odrzucono skargę
Zasądzono zwrot wpisu sądowego, II SA/Po 352/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 352/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2019-07-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Izabela Paluszyńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Izabela Paluszyńska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na uchwałę nr XV/211/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dąbrówka wzdłuż linii kolejowej, gmina Dopiewo. p o s t a n a w i a 1. Odrzucić skargę, 2. Zwrócić skarżącej kwotę [...]zł tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie

M. M. reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, pismem z dnia 14 marca 2019 r. (wpływ do organu 18 marca 2019 r.) wniosła skargę na uchwałę nr XV/211/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dąbrówka wzdłuż linii kolejowej, gmina Dopiewo, wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Dopiewo nr XV/211/16 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dąbrówka wzdłuż linii kolejowej w całości, ewentualnie stwierdzenia nieważności powyższej uchwały w części, tj. w zakresie § 15 pkt 1) lit f) i §15 pkt 1) lit j);

Zaskarżonej uchwale zarzucono naruszenie następujących przepisów prawa: a) art. 1 ust. 2 pkt 7 w zw. z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 144 k.c. poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z naruszeniem istotnego interesu skarżącej, związanego z możliwymi immisjami pochodzącymi z działki nr [...] oznaczonej na rysunku symbolem 1U w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

b) art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 w zw. z 15 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez uwzględnienia ładu przestrzennego i architektonicznego;

c) art. 17 pkt 1 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez nieprawidłowo przeprowadzoną procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności brak ogłoszenia w miejscowości Dąbrówka oraz pominięcie ogłoszenia w prasie miejscowej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, a także pominięcia ogłoszenia w prasie miejscowej o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu;

d) art. 20 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez rozbieżność pomiędzy miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo uchwalonym uchwałą nr XVI/22/16 Rady Gminy, w zakresie przeznaczenia działki nr [...] oznaczonej jako 1U w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Skarżąca w skardze rozwinęła wskazane wyżej zarzuty oraz uzasadniła interes prawny.

Wójt Gminy D. wniósł o oddalenie skargi.

Zarządzeniem z dnia 14 czerwca 2019 r. wezwano skarżącą do podania w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi czy przed wniesieniem skargi skarżąca wystąpiła do Rady Gminy z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli tak należy dołączyć to wezwanie wraz z udokumentowaniem doręczenia wezwania organowi, z uwagi na to, że skarga dotyczy uchwały organu z dnia 1 lutego 2016 r. a więc podjętej przed 1 czerwca 2017 r. tj. z dniem wejścia w życie ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 935) zastosowanie w niniejszej sprawie zgodnie z art. 17 ust. 2 powołanej ustawy nowelizującej ma więc art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 466 ze zm. dalej u.s.g.) w brzmieniu sprzed wskazanej nowelizacji.

W odpowiedzi na wezwanie, w zakreślonym terminie, pełnomocnik skarżącej przedłożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (opatrzone datą 19 czerwca 2019 r. i w tym samym dniu nadane do organu, k.49 i n. akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z powodu nie wypełnienia warunków koniecznych do jej skutecznego wniesienia.

Została ona złożona w oparciu o art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.).

Kwestią wymagającą rozważenia było czy z uwagi na zmianę treści art. 52 i 53 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dniem 1 czerwca 2017 r., skarga wymagała uprzedniego- tzn. przed wniesieniem skargi do sądu- wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

Jak już wyżej wskazano zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), przepisy art. 52 i art. 53 ustawy zmienianej w art. 9 (tj. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy ustaw zmienianych w art. 2 (tj. art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), art. 6, art. 7 i art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Wnioskując a contrario, z przepisu tego można wprost wywieść, że przepisy art. 52 i art. 53 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu obowiązującym przed 1 czerwca 2017 r. stosuje się nadal do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych przed tym dniem. Innymi słowy skargi do sądu administracyjnego na akty podjęte albo czynności dokonane przez organy administracji przed 1 czerwca 2017 r. powinny być poprzedzone wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa natomiast skargi na akty podjęte lub czynności dokonane po tej dacie mogą być wniesione do sądu bez zachowania tego trybu (por. wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2018 r. sygn. II OSK 1624/18 oraz postanowienie z dnia 23 maja 2019r. sygn. II OSK 1172/19, CBOSA). Skargi do sądu administracyjnego na akty podjęte albo czynności dokonane przez organy administracji przed 1 czerwca 2017 r. powinny być złożone w określonym w przepisach p.p.s.a określonym terminie od tego wezwania (art. 53 § 2 p.p.s.a. w brzmieniu przed zmianą ustawy – zgodnie z poglądem prawnym prezentowanym w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 2 kwietnia 2007r., sygn. akt II OPS 2/07, dotyczącym stanu prawnego przed 31 maja 2017r.). Stąd niemożliwe jest uzupełnienie braku wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa po wniesieniu skargi.

Przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2017r. (wówczas tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 446) stanowił, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organy gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Przenosząc powyższe na grunt sprawy niniejszej podać należy, że skoro przedmiotem skargi do sądu administracyjnego jest uchwała Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. nr XV/211/16, a więc akt wydany przed 1 czerwca 2017 r., to skarga do sądu administracyjnego na taką uchwałę powinna być poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

M. M. wnosząc skargę na w/w uchwałę Rady Gminy nie wyczerpała warunku jej skutecznego wniesienia obejmującego złożenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przed wniesieniem skargi do Sądu. Jak wynika bowiem z pisma pełnomocnika [...] wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zostało skierowane do organu 19 czerwca 2019 r. podczas gdy skarga opatrzona jest datą 14 marca 2019 r. Nie można więc stwierdzić, że następcze, po wniesieniu skargi, wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, jest zgodne z dyspozycją art. 101 ust.1 u.s.g.( w brzmieniu sprzed zmiany ustawy). Termin na wniesienie skargi biegnie zatem dopiero od momentu wniesienia wezwania, a więc po 19 czerwca 2019 r. Pełnomocnik skarżącej w piśmie procesowym z dnia 26.06.2019r. powołując się na uchwalę Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2 kwietnia 2007r. (II OPS 2/07) również sam zaakcentował wskazane w w/w uchwale stanowisko dotyczące terminu do wniesienia skargi liczonego dopiero od dnia wezwania organu a nie przed tym wezwaniem.

Skarga w niniejszej sprawie podlega więc odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, dalej "P.p.s.a.") (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2017 r., I OSK 2492/17 oraz z dnia 23 maja 2019r., II OSK 1172/19, orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z wymienionych wyżej względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.aPowered by SoftProdukt