drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Środki unijne, Inne, Oddalono skargę, III SA/Lu 75/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-03-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Lu 75/12 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2012-03-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-02-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Ewa Ibrom /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Środki unijne
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2009 nr 84 poz 712 art 28 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 29 ust. 2, art. 30, art. 30a
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - tekst jednolity
Dz.U.UE.L 2008 nr 214 poz 3 art. 2, art 14, art. 1, art 3 ust.3 (załącznik I)
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) - Tekst mający znaczenie dla EOG
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zalewski, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Ibrom (sprawozdawca),, Sędzia SO del. Iwona Tchórzewska, Protokolant Starszy referent Joanna Szopa, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 15 marca 2012 r. sprawy ze skargi M. K. na informację L. Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w L. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej oddala skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 1 grudnia 2011 r. Nr [...] Agencja w L. (w skrócie: Agencja lub [agencja]) poinformowała M. K. o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, opisanego we wniosku o dofinansowanie Nr [...], pt. "Stworzenie innowacyjnego warsztatu mobilnej obsługi pojazdów w zakresie mechaniki i serwisu opon oraz nowoczesnej bazy serwisowej motorem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa", złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr [...], ogłoszony w ramach Działania 1.1. RPO WL na lata 2007-2013. Uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, iż ponowna weryfikacja dokumentów złożonych przez wnioskodawcę wykazała, że M. K. nie spełnia wymogu niezależnego (samodzielnego) mikroprzedsiębiorcy, a w związku z tym nie może uzyskać dofinansowania.

Pismem z dnia [...] grudnia 2011 r. M. K. złożył protest na informację [agencji] o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Odwołujący wskazał w proteście, iż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zawierał poza zwykłymi umowami funkcjonującymi w obrocie gospodarczym żadnych innych umów. Wskazał również, że nie tworzy żadnej grupy gospodarczej i posiada status samodzielnego mikroprzedsiębiortstwa spełniając tym samym niezbędne wymogi uzyskania wnioskowanego dofinansowania projektu.

Pismem z dnia [...] stycznia 2012 r. Agencja uznała protest za niezasadny, podtrzymując tym samym stanowisko zawarte w odmowie podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W rozstrzygnięciu protestu Agencja wskazała, iż M. K. nie jest uprawniony do uzyskania pomocy ze środków unijnych, bowiem wnioskujący o dofinansowanie pozostaje w relacji podmiotów powiązanych z [...] Sp. J. R. K., M. K.. Powiązanie powyższe wynika zdaniem [agencji] z faktu, iż wskazane podmioty gospodarcze posiadają praktycznie te same zakresy działalności. Zdaniem [agencji] oba podmioty funkcjonują na tym samym rynku właściwym. Organ podkreślił, że wnioskodawca zawarł z A. R. umowę o świadczenie usług, polegających na prowadzeniu przez wnioskodawcę między innymi serwisu opon, co pozostaje zbieżne z zakresem działalności wskazanym w projekcie o dofinansowanie. Poza tym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie usługi świadczone miałyby być przy ulicy [...] w L., gdzie znajdują się pomieszczenia warsztatowe będące w dyspozycji spółki A. R., a użyczone przez spółkę wnioskodawcy na podstawie umowy z dnia 29.10.2010 r. Agencja wskazała również, iż wnioskodawca zawarł ze swoim ojcem R. K. (wspólnikiem w spółce A. R.) umowę pożyczki na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na wolnym rynku. Agencja zaznaczyła, iż spółka A. R. ma już kilkuletnią praktykę na rynku, odpowiednie zaplecze techniczne i renomę, co daje jej pozycję uprzywilejowaną na rynku lokalnym. Zdaniem [agencji] w niniejszej sprawie powiązanie wskazanych podmiotów jest bezsporne. Tworzą one tym samym grupę podmiotów, co czyni niemożliwym przyznanie wnioskowanego dofinansowania z uwagi również na fakt, iż pomoc musi być udzielana w sposób umożliwiający uniknięcie niedopuszczalnego ryzyka zakłócenia konkurencji.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem M. K. złożył w dniu 8 lutego 2012 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, wnosząc o stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo. Skarżący zarzucił wskazanemu rozstrzygnięciu naruszenie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zw. z art. 36 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) poprzez dokonanie oceny wniosku według stanu innego, niż ten który istniał w dacie udzielenia pomocy, wskazał również na naruszenia art. 3 pkt 3 załącznika do zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich poprzez uznanie, iż przedsiębiorstwo prowadzone przez wnioskodawcę oraz A. R. Sp. J. R. K., M. K. są przedsiębiorstwami powiązanymi.

W uzasadnieniu skargi skarżący podkreślił, że umowa użyczenia pomieszczeń warsztatowych należących do A. R. oraz umowa pożyczki zawarta przez skarżącego z jego ojcem – wspólnikiem spółki A. R. nie dają podstaw do przyjęcia powiązań w rozumieniu załącznika do zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003 r., natomiast umowa o współpracy z A. R. została rozwiązana z dniem 30 czerwca 2011 r., nie może więc stanowić podstawy oceny statusu skarżącego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w rozstrzygnięciu protestu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga jest nieuzasadniona. Odmowa podpisania ze skarżącym umowy o dofinansowanie projektu opisanego we wniosku Nr [...] pt. "Stworzenie innowacyjnego warsztatu mobilnej obsługi pojazdów w zakresie mechaniki i serwisu opon oraz nowoczesnej bazy serwisowej motorem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa", złożonego w związku z ogłoszeniem przez [agencję] konkursu Nr [...], nie narusza prawa.

Ogłoszenie konkursu nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Ustawa ta przewiduje możliwość dofinansowywania ze środków publicznych projektów wyłonionych w drodze konkursów, organizowanych w ramach programów operacyjnych (art. 28 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 1 ustawy). Ogłoszenie konkursu, wskazanie zasad udziału w konkursie, wybór projektów do dofinansowania oraz zawarcie umów z beneficjentami, których projekty przeszły pozytywnie wszystkie etapy oceny i zostały zakwalifikowane do dofinansowania należy do zadań instytucji zarządzającej (art. 26 ust. 1, art. 29 ust. 2, art. 30 i art. 30a ustawy). W rozpoznawanej sprawie instytucją tą jest [agencja].

Jest poza sporem, że zgłoszony przez skarżącego projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany przez [agencję] do dofinansowania. Jednak pismem z dnia [...] grudnia 2011 r. Agencja poinformowała skarżącego o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie projektu wyjaśniając, że status skarżącego nie uprawnia go do uzyskania pomocy w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego W. L. na lata 2007-2013 z uwagi na istniejące powiązania skarżącego z "A. R." Sp.J. R.K., M.K..

Istota sporu sprowadza się zatem do rozstrzygnięcia kwestii statusu skarżącego w świetle warunków konkursu, w ramach którego skarżący ubiegał się o dofinansowanie zgłoszonego projektu.

Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie nr [...], o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W. L. na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.1: Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, mogły ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Sąd podziela wyrażoną przez instytucję zarządzającą ocenę, że skarżący nie spełnia kryteriów do przyznania pomocy.

Ocena czy przedsiębiorstwo spełnia kryteria przyznania pomocy w ramach wskazanego programu operacyjnego dokonywana jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) – Dz. U. UE. L. 2008.214.3.

Rozporządzenie to dotyczy różnych rodzajów pomocy publicznej (w tym regionalnych programów pomocy), uznanych za zgodne ze wspólnym rynkiem i zwolnionych z obowiązku zgłoszenia planowanej pomocy, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu.

Jednym z rodzajów pomocy uznanej w rozporządzeniu za zgodną ze wspólnym rynkiem jest pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw, spełniających kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (art. 2 i art. 14 rozporządzenia).

Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.

Załącznik wyróżnia trzy kategorie przedsiębiorstw, zbiorczo określane jako "MŚP": mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 2 ust. 3 załącznika, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

W art. 3 załącznika zawarta została natomiast definicja przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego i powiązanego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 załącznika, przedsiębiorstwo samodzielne oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu ust. 2, ani jako przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu ust. 3.

Ten ostatni przepis (art. 3 ust. 3) załącznika I do rozporządzenia stanowi, że przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Dalej powołany przepis wyjaśnia, iż zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub inwestorów, o których mowa w ust. 2, również traktuje się jako powiązane.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie również traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

Dalsze przepisy załącznika I do rozporządzenie nr 800/2008 stanowią, jakie dane należy brać pod uwagę przy określaniu kategorii przedsiębiorstwa (art. 4 i 5) oraz przewidują, że w przypadku przedsiębiorstw partnerskich i przedsiębiorstw powiązanych uwzględniać należy również dane każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem (art. 6).

Z powyższej regulacji wynika wprost, że status przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie projektu należy oceniać łącznie z podmiotem powiązanym z wnioskodawcą. Chodzi bowiem o ustalenie rzeczywistego potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie.

Pominięcie powiązań wpływających na pozycję gospodarczą przedsiębiorstwa mogłoby spowodować przyznanie dofinansowania podmiotowi, którego potencjał - dzięki powiązaniom z innymi podmiotami - przewyższa potencjał przedsiębiorstwa uprawnionego do pomocy. Stanowiłoby to naruszenie warunków przyznawania pomocy publicznej.

Na konieczność badania powiązań przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc wielokrotnie zwracał też uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości, obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co słusznie zostało podkreślone w uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Skarżący formalnie jest – zgodnie z art. 2 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 – nowo powstałym mikroprzedsiębiorstwem (na rynku działa przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zatrudnia mniej niż 10 osób, a roczny obrót nie przekracza 2 milionów EURO).

Trzeba jednak zauważyć, na co trafnie zwróciła uwagę Agencja, że skarżący nie jest podmiotem samodzielnym, gdyż jest podmiotem powiązanym w rozumieniu cytowanego art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Sąd podziela stanowisko organu, że na istnienie powiązań wskazuje osoba R. K. będącego ojcem skarżącego a jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej A. R.. Trafnie również powołuje się organ na umowy zawarte przez skarżącego z A. R. oraz oświadczenia samego wnioskodawcy w biznesplanie i dokumentacji dołączonej do wniosku. Z uwagi na zarzuty zawarte w skardze odnieść się należy szczegółowiej do wszystkich trzech umów wskazanych przez organ: umowy użyczenia z dnia [...] października 2010 r., umowy pożyczki z dnia [...] grudnia 2010 r. oraz umowy o świadczenie usług z dnia [...] maja 2010 r.

Z treści umowy użyczenia z dnia [...] października 2010 r. wynika, że spółka A. R. oddała skarżącemu na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. do bezpłatnego używania pomieszczenie warsztatowe o powierzchni 136 m2, wraz z wyposażeniem, na potrzeby prowadzenia warsztatu serwisu opon. Jednocześnie użyczający zobowiązał się zapewnić skarżącemu i jego pracownikom pomieszczenia sanitarne znajdujące się w siedzibie użyczającego. Z kolei z treści wniosku oraz podanej przez skarżącego w biznesplanie charakterystyki działalności jego przedsiębiorstwa (pkt B.1 biznesplanu) wynika, że użyczenie pomieszczeń warsztatowych nastąpiło "zgodnie z wolą firmy A. R.", z którą wnioskodawca współpracuje w szerokim zakresie, a która wycofuje się z prowadzenia serwisu opon. Opisując swoje zasoby niezbędne do realizacji projektu (pkt C.5 biznesplanu) skarżący podkreślił, że wraz z warsztatem uzyskał także przestrzeń parkingową, dostęp do pomieszczeń sanitarnych użyczającego oraz wyposażenie umożliwiające rozpoczęcie świadczenia usług serwisu opon.

Jak zatem widać, spółka A. R., której wspólnikiem z 50 % udziałem jest ojciec skarżącego, miała niewątpliwie wpływ na przedsiębiorstwo skarżącego, wskazała bowiem skarżącemu rodzaj działalności, jaką ma uruchomić i zapewniła ku temu niezbędne środki, w dodatku nieodpłatnie.

Na nieodpłatny charakter użyczenia nie ma wpływu okoliczność, że skarżący zobowiązany jest do wykonania na własny koszt napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym. Zgodnie bowiem z art. 710 kodeksu cywilnego (w skrócie: k.c.), istotą umowy użyczenia jest zezwolenie biorącemu rzecz do używania na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, przez czas oznaczony lub nie oznaczony. Stosownie natomiast do art. 713 k.c. biorący rzecz do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej.

Także umowa pożyczki z dnia [...] grudnia 2010 r. zawarta przez skarżącego z ojcem wskazuje na brak samodzielności przedsiębiorstwa skarżącego. Wprawdzie stroną tej umowy jest R. K. działający jako osoba fizyczna, a nie wspólnik reprezentujący spółkę A. R., nie sposób jednak nie zauważyć, że umowa ta ma ścisły związek z zawartą wcześniej umową użyczenia pomieszczeń warsztatowych. Z treści umowy wynika bowiem, że pożyczka zostaje udzielona w związku z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, obejmującego m.in. serwis opon, uruchomiony w pomieszczeniach należących do A. R., użyczonych skarżącemu. W umowie pożyczki postanowiono ponadto, że pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego przedmiot projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W. L. – konkurs nr [...], a kwota pożyczki zostanie postawiona do dyspozycji skarżącego dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Nie sposób nie dostrzec w tej sytuacji powiązań, o których mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008.

Słusznie podkreśla Agencja, powołując się na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-407/08, że istnienie powiązań wskazujących na utworzenie przez formalnie odrębne przedsiębiorstwa jednostki gospodarczej może zostać wywnioskowane z kilku różnych, spójnych elementów, nawet wówczas gdy żaden z tych elementów rozważany z osobna nie wystarcza, aby stwierdzić istnienie takiej jednostki.

Trafne jest również odwołanie się do decyzji Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie C 8/2005. W decyzji tej sformułowano wiele istotnych wskazówek dotyczących ustalania rzeczywistego potencjału przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc publiczną, mających na celu niedopuszczenie do obchodzenia definicji MŚP ze względu na aspekty czysto formalne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania osobowe. Wskazówki te mają walor ogólny i mogą być pomocne przy dokonywaniu oceny spełniania przez ubiegających się o dofinansowanie warunków przyznania pomocy publicznej.

Zgodzić się natomiast należy ze skarżącym, że dla oceny rzeczywistego statusu przedsiębiorstwa skarżącego nie można powoływać się na umowę z dnia 1 maja 2010 r. w sprawie świadczenia przez skarżącego usług dla spółki A. R., ponieważ została ona rozwiązana z dniem 30 czerwca 2011 r. Trafnie jednak podnosi Agencja, że współpraca i wspólna strategia przedsiębiorstwa skarżącego i spółki A. R. wynika nie tylko z tej umowy, ale także z oświadczeń i wyjaśnień wnioskodawcy zawartych we wniosku i biznesplanie, które mimo rozwiązania umowy nie zostały zmienione, a nawiązują do różnych form współpracy obu przedsiębiorstw i pozwalają na ustalenie ich powiązania. Agencja nie dokonała zatem oceny wniosku według stanu innego niż ten, który istniał w dacie udzielenia pomocy, jak zarzuca skarżący i nie naruszyła przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej w zw. z pkt 36 preambuły do rozporządzenia nr 800/2008. Ocena spełniania podmiotowych kryteriów dofinansowania dokonana została w oparciu o całość złożonych przez skarżącego dokumentów, z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w rozporządzeniu nr 800/2008 i pozwalała Agencji na wyciągnięcie wniosku, że rozwiązanie umowy o współpracy już po przedstawieniu projektu nie daje podstaw do zmiany stanowiska, że skarżący nie jest przedsiębiorstwem samodzielnym, nadal istnieją bowiem powiązania z przedsiębiorstwem A. R..

W związku z powyższym Sąd nie podziela stanowiska skarżącego, iż można uznać go za przedsiębiorstwo samodzielne, gdyż przeczą temu ustalenia stwierdzające istniejące powiązania z innym podmiotem, a powiązanie to wpływa na ocenę statusu skarżącego, jako przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie.

Prawidłowe jest też stanowisko organu, że stwierdzone powiązania wykluczają możliwość uzyskania przez skarżącego dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 1.1.Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, bowiem Spółka A. R., z którą ustalono powiązania, jest przedsiębiorstwem istniejącym na rynku od wielu lat i ma status małego przedsiębiorstwa. Spółka ta nie spełnia zatem warunków przyznania pomocy dla mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących na rynku nie dłużej niż dwa lata, a zgodnie z przedstawioną wyżej interpretacją przepisów załącznika do rozporządzenia nr 800/2008, skarżący i A. R. muszą być dla potrzeb postępowania konkursowego traktowani łącznie. Rzeczywisty status skarżącego, po uwzględnieniu potencjału spółki A. R., uniemożliwia zatem przyznanie skarżącemu pomocy.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności wypełnianie obowiązków wynikających z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, wybór, w oparciu o ustalone kryteria projektów, które będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego i zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu.

Powołany wyżej przepis art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 2006.210.25) nakłada na instytucję zarządzającą obowiązek zapewnienia, że operacje wybierane są do dofinansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz że spełniają one zasady wspólnotowe i krajowe przez okres ich realizacji.

Jak trafnie podnosi Agencja, naruszeniem powyższych zasad byłoby przyznanie pomocy przedsiębiorstwu, które na skutek stwierdzonych przez instytucję zarządzającą powiązań, określonych w art. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008, w rzeczywistości ma pozycję inną niż wynikająca ze złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia o spełnianiu kryteriów podmiotowych przyznania pomocy, określonych w regionalnym programie operacyjnym.

Nie budzi wątpliwości, że weryfikacja statusu przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie możliwa jest również na etapie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie umowy, bowiem beneficjent musi spełniać warunki przyznania pomocy w chwili zawarcia umowy. Trzeba zwrócić uwagę, że dopiero podpisanie umowy o dofinansowanie kończy ocenę zgłoszonego projektu, a zatem aż do tego momentu instytucja zarządzająca jest uprawniona do dokonywania oceny spełniania przez wnioskodawcę warunków konkursu.

Podsumowując stwierdzić należy, że Agencja trafnie wywiodła, po przeanalizowaniu okoliczności faktycznych sprawy, ustalonych na podstawie posiadanej dokumentacji, że wobec istniejących powiązań skarżącego z innym podmiotem o statusie małego przedsiębiorstwa, skarżący nie może zostać uznany za podmiot samodzielny, z którym mogłaby zostać zawarta umowa o dofinansowanie zgłoszonego projektu. Kryteria, jakie zastosowała instytucja zarządzająca przy ocenie, odpowiadają tym, o jakich mowa w treści zastosowanych norm unijnych. Wywiedzione przez nią wnioski mieszczą się w granicach swobodnej oceny dowodów opartej na wszechstronnym rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Dokonana przez instytucję zarządzającą ocena nie może być uznana za dowolną lub sprzeczną z powołanymi uregulowaniami.

Ustosunkowując się do podniesionego w skardze zarzutu naruszenia zaleceń Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczących definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich wyjaśnić należy, że zalecenia te nie były podstawą rozstrzygnięcia. Ocena spełnienia warunków do podpisania umowy dokonana została w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji nr 800/2008, które powtórzyło w istocie definicje zawarte w zaleceniach Komisji.

Mając powyższe rozważania na uwadze Sąd uznał, że brak podstaw do uwzględnienia skargi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę na podstawie art. 30c ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.Powered by SoftProdukt