drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Burmistrz Miasta, Zobowiązano do podjęcia czynności, II SAB/Lu 10/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Lu 10/12 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2012-03-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-01-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Joanna Cylc-Malec
Krystyna Sidor /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Wieczorek-Zalewska
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Zobowiązano do podjęcia czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 64 par 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 149 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Sidor (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Joanna Cylc - Malec, Sędzia NSA Maria Wieczorek - Zalewska, Protokolant Starszy asystent sędziego Łucja Krasińska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 marca 2012 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza do rozpoznania zgłoszonego w formie elektronicznej w dniu 2 listopada 2011r. wniosku Stowarzyszenia o udzielenie informacji publicznej - w terminie 30 dni od daty zwrotu akt sprawy organowi; II. zasądza od Burmistrza na rzecz Stowarzyszenia kwotę 100 /sto/ złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 9 stycznia 2012r. /data wpływu/ Stowarzyszenie wniosło skargę na bezczynność Burmistrza Gminy polegającą na nierozpoznaniu wniesionego w dniu 2 listopada 2011r. w formie elektronicznej wniosku Stowarzyszenia o udzielenie informacji publicznej polegającej na udostępnieniu:

1.1. uchwały rady o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego podjęte w roku 2009r., 2010 i 2011 (za każdy rok) wraz z uzasadnieniem do każdej uchwały;

1.2. protokołu z posiedzenia sesji rady gminy dotyczącej wyodrębnienia lub niewyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku 2009, 2010 i 2011 (za każdy rok);

1.3. w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego: dokumentów potwierdzających wydatki ze środków funduszu sołeckiego (faktury, rachunki itp.) w 2010r.;

1.4. w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego: planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego roku 2009, 2010 i 2011 przesłane do RIO;

1.5. informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego przeznaczonych na rok 2010 i 2011 z podziałem na każde sołectwo w gminie;

1.6. formularza RB-28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wydatków z funduszu sołeckiego za 2010;

1.7. wniosku o zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego wysłanego do wojewody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010r.

oraz

2.1. uchwały zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego podjęte w oku 2009 i 2010 (z każdego sołectwa);

2.2. wniosku do funduszu sołeckiego złożony przez sołtysa w roku 2009 i 2010 wraz z prezentatą lub z innym dokumentem potwierdzającym datę złożenia wniosku (z każdego sołectwa);

2.3. protokołu z zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku do funduszu sołeckiego w roku 2009 i 2010 (z każdego sołectwa);

2.4. listy obecności osób uczestniczących w zebraniu wiejskim w roku 2009 i 2010 (z każdego sołectwa);

2.5. zarządzenia lub innego dokumentu określającego sposoby wydatkowania funduszu sołeckiego;

2.6. wskazania czy wniosek sołectwa został przyjęty lub nieprzyjęty do realizacji w roku 2010 i w 2011.

Skarżące Stowarzyszenie wyjaśniło, że w dniu 7 listopada 2011r. Burmistrz Gminy wezwał je do uzupełnienia braków formalnych wniosku, wskazując, że "podania wnoszone w formie dokumentu elektronicznego powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i powinny zawierać dane w ustalony formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru" oraz nakazał przedstawić dokumenty określające sposób reprezentacji Stowarzyszenia i uprawniające osoby figurujące we wniosku do reprezentacji Stowarzyszenia.

W odpowiedzi na wezwanie Stowarzyszenie odmówiło uzupełnienia wskazanych braków wyjaśniając, że ustawa o udostępnianiu informacji publicznej wyłącza stosowanie art. 64 § 2 kpa, gdyż wniosek o udzielenie takiej informacji może być złożony nawet ustnie bez zachowania jakichkolwiek wymogów formalnych.

Wobec powyższego, pismem z dnia 30 listopada 2011r. Burmistrz Gminy poinformował skarżące Stowarzyszenie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania i do chwili obecnej nie przekazał skarżącemu żądanych informacji.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko, iż Stowarzyszenie miało obowiązek uwierzytelnić wniesione drogą mailową podanie oraz wskazać sposób reprezentacji, gdyż z § 23 i 24 jego Statutu wynika, że jest ono reprezentowane przez zarząd, liczący od 3 do 7 osób, jednak ze Statutu nie wynika umocowanie do reprezentowania Stowarzyszenia przez prezesa i skarbnika działających łącznie, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej ppsa, kontrola działalności organów administracji sprawowana przez sądy w zakresie zgodności z prawem obejmuje między innymi orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów.

Organ administracji pozostaje w bezczynności w przypadku niezałatwienia sprawy (w terminie określonym w art. 35 kpa tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania) bądź w przypadku niepodjęcia innych działań wynikających z przepisów procesowych, mających na celu usunięcie przeszkody w wydaniu decyzji (por. wyrok NSA z dnia 20 lipca 1999r., I SAB 60/99, OPS 2000, Nr 6, poz.87).

W świetle art. 149 § 1 ppsa - sąd uwzględniając skargę na bezczynność zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, a także stwierdza czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Mając na uwadze wskazane przepisy stwierdzić należy, że skarga Stowarzyszenia na bezczynność Burmistrza Gminy polegającą na nierozpoznaniu wniesionego w dniu 2 listopada 2011r. w formie elektronicznej wniosku Stowarzyszenia o udzielenie informacji publicznej polegającej na udostępnieniu szeregu dokumentów - jest zasadna - jak bowiem wynika z akt sprawy – wniosek ten dotychczas nie został rozpoznany, a okoliczności wskazywane przez organ I instancji nie usprawiedliwiają jego bezczynności.

Wbrew stanowisku organu, w sytuacji występującej w sprawie nie było podstaw do zastosowania art. 64 § 2 kpa i pozostawienia wniosku skarżącego bez rozpoznania, Zgodnie bowiem z tym przepisem, jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom (niż brak adresu wnoszącego) ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Braki, na który wskazuje organ dotyczące uwierzytelnienia podania oraz wskazania sposobu reprezentacji Stowarzyszenia nie są jednak brakami formalnymi podlegającym uzupełnieniu w trybie powołanego przepisu, wobec czego zastosowanie przez organ art. 64 § 2 kpa było nieuzasadnione.

Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej - jakim bezspornie jest Burmistrz Miasta – nie ma prawa żądać przy wniosku przesłanego w formie elektronicznej autoryzowania go przez wnioskodawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym, chyba że wnioskodawca domaga się informacji przetworzonej. Intencją ustawodawcy w zakresie udostępniania informacji publicznej było bowiem odformalizowanie postępowania w tym zakresie, w celu zapewnienia realizacji konstytucyjnej zasady jawności życia publicznego. Ustawodawca przewidział więc w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej ustawą, obowiązek ujawniania z urzędu informacji publicznej przez ogłaszanie jej Biuletynie Informacji Publicznej, wstęp na posiedzenia organów, udostępnianie materiałów w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia bądź przez zainstalowane we wskazanych miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją (art. 7). W przypadku braku takiej informacji w przestrzeni publicznej, w tym w BIP, jest ona udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 2 ustawy), natomiast w przypadku informacji, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępniana jest ona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 1 ustawy). Z powyższego wynika, że wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, a osoba jej żądająca nie musi nawet w pełni być zidentyfikowana, tym bardziej, że nie musi wykazywać ani interesu faktycznego ani prawnego (o ile nie dotyczy udzielenia informacji przetworzonej) (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2010r., II SAB/Wa 259/10). Z tego względu, brak autoryzowanego podpisu na wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie stanowi braku formalnego w rozumieniu art. 64 § 2 kpa i nie powoduje skutków, o których mowa w tym przepisie (por. także wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2007r., II SAB/Wa 86/07, wyrok NSA z dnia 16 marca 2009r., I OSK 1277/08). Z tych samych przyczyn, za brak formalny nie można również uznać braku pełnomocnictwa lub dokumentu potwierdzającego umocowanie określonych osób do reprezentowania osoby prawnej.

Ubocznie należy wskazać, że - jak wynika ze znajdującego się w aktach aktualnego odpisu statutu Stowarzyszenia – do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach (...) Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie (dział 2) – K. T. – J. (skarbnik Stowarzyszenia) i S. O. (prezes Stowarzyszenia), zwracający się w imieniu Stowarzyszenia w dniu 2 listopada 2011r. do organu o udzielenie informacji publicznej byli więc do tego uprawnieni.

W sytuacji występującej w sprawie obowiązkiem organu było albo podjąć czynność materialno – techniczną udzielenia żądanych przez skarżące Stowarzyszenie informacji albo we właściwej formie odmówić udzielenia informacji (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2010r., IV SAB/Po 53/10, wyrok NSA z dnia 24 maja 2006r., I OSK 601/05) – natomiast pozostawienie wniosku skarżącego bez rozpoznania w oparciu o art. 64 § 2 kpa nie znajduje usprawiedliwienia w obowiązujących przepisach.

Z tych względów należy stwierdzić, że organ pozostaje w bezczynności, dlatego - na podstawie art. 149 § 1 ppsa – należało zobowiązać go do rozpoznania zgłoszonego w formie elektronicznej w dniu 2 listopada 2011r. wniosku skarżącego Stowarzyszenia . – w terminie 30 dni od daty zwrotu akt sprawy organowi; o kosztach orzeczono na podstawie art., 200 ppsa.Powered by SoftProdukt