drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Odrzucenie zażalenia, Komendant Policji, Odrzucono zażalenie, I OZ 249/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 249/12 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-04-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-04-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SO/Kr 4/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-25
I OZ 368/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-27
I OZ 878/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28
I OZ 308/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-03
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 par. 1 pkt 4, art. 178 i 180 w związku z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2012 r., sygn. akt II SO/Kr 4/10 o odrzuceniu sprzeciwu na zarządzenie referendarza sądowego z dnia 29 sierpnia 2011 r. o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie grzywny Komendantowi V Komisariatu Policji w Krakowie za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2012 r., sygn. akt II SO/Kr 4/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił sprzeciw P. B. na zarządzenie referendarza sądowego z dnia 29 sierpnia 2011 r. o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W dniu 5 marca 2012 r. P. B. złożył drogą elektroniczną zażalenie na powyższe postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zarządzeniem z dnia 7 marca 2012r., doręczonym w dniu 12 marca 2012 r., wezwał stronę do usunięcia braków formalnych przez własnoręczne podpisanie pisma, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pomimo upływu ww. terminu zarządzenia nie wykonano.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4, które w tej sprawie nie występują. W sytuacji braku własnoręcznego podpisu, Sąd wzywa stronę do usunięcia braku formalnego pisma przez jego podpisanie.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zasadnie, zarządzeniem z dnia 7 marca 2012 r. wezwał stronę do podpisania zażalenia, albowiem dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem. Tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a.

Wobec niewykonania ww. zarządzenia, zażalenie P. B. na postanowienie z dnia 9 stycznia 2012 r. należało uznać za obarczone brakiem formalnym.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt