drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych 658, Odrzucenie skargi Koszty sądowe, Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii, Odrzucono skargę, II SAB/Łd 176/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-02-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 176/18 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2019-02-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-11-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Barbara Rymaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Koszty sądowe
Skarżony organ
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U.UE.L 2016 nr 119 poz 1 art. 15
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Dz.U. 2018 poz 1302 art. 3 par. 1, par. 2, par. 2a i par. 3, art. 58 par. 1 pkt 6, art. 232 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz 1000 art. 7 ust. 1-4, art. 34 ust. 1, art. 60, art. 78 ust. 1
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Sentencja

Dnia 8 lutego 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie udzielenia informacji dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi – skarżącemu K. K. kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi, zaksięgowaną 24 grudnia 2018 roku, pod pozycją [...]. Lp/

Uzasadnienie

K. K. zaskarżył do sądu administracyjnego bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie udzielenia informacji dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy.

Skarżący wyjaśnił, że w sierpniu 2018 r. złożył do Rektora Uniwersytetu [...] wniosek w ww. sprawie i do dnia wniesienia skargi nie otrzymał rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym wniósł o zasądzenie zadośćuczynienia na jego rzecz w maksymalnej wysokości, o ukaranie organu grzywną w maksymalnej wysokości oraz o zasądzenie kosztów sądowych według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Rektor Uniwersytetu [...] wyjaśnił, że pismem z 7 sierpnia 2018 r. złożonym za pośrednictwem ePUAP, skarżący wniósł o potwierdzenie przez administratora danych osobowych Uniwersytetu [...], w jakim zakresie były i są przetwarzane jego dane osobowe na Uniwersytecie [...]. Jednocześnie skarżący wniósł o realizację jego uprawnienia do uzyskania dostępu do jego danych osobowych poprzez dostarczenie przez administratora kopii przetwarzanych danych.

Organ dodał, że wniosek skarżącego został w istocie wywiedziony z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119/1, czyli tzw. RODO.

W odpowiedzi na powyższy wniosek skarżący został poinformowany pismem z 7 września 2018 r., że na podstawie art. 12 ust. 3 RODO, ze względu na skomplikowany charakter żądania, termin załatwienia jego wniosku został wydłużony o miesiąc. Kolejnym pismem z 5 października 2018 r., opartym na tej samej podstawie prawnej i faktycznej, termin załatwienia wniosku skarżącego został przedłużony do 7 listopada 2018 r.

Rektor Uniwersytetu [...] wyjaśnił, że skarżący wniósł 12 października 2018 r. za pośrednictwem platformy ePUAP pismo zatytułowane "Ponaglenie", a następnie 31 października 2018 r. skargę na bezczynność.

Odpowiadając na zarzuty skargi Rektor Uniwersytetu [...] wyjaśnił, że 7 listopada 2018 r. przesłał skarżącemu pismo, poprzez platformę ePUAP, w którym poinformował skarżącego, że z uwagi na to, że był on studentem i doktorantem U[...], to jego dane osobowe zostały zawarte w dokumentacji przebiegu studiów, a ponadto znajdują się w dokumentach związanych z postępowaniami sądowoadministracyjnymi, których skarżący jest stroną (m.in. wyroki, skargi do sądu). Do korespondencji tej został ponadto załączony plik, w formie skompresowanego i zabezpieczonego hasłem archiwum, zawierający skany dokumentów będących w posiadaniu różnych jednostek U [...]. Tym samym Uniwersytet [...] wykonał ciążące na nim obowiązki zgodnie z wymogami wspomnianego już rozporządzenia Rady (UE). Wobec tej sytuacji nie może być zatem mowy o bezczynności organu, skoro załatwił on sprawę w myśl wiążących go przepisów.

Rektor Uniwersytetu [...] dodał, że załatwienie wniosku skarżącego było nad wyraz trudnym logistycznie i faktycznie procesem. Już sam fakt, że jego osoba i liczne sprawy z nim związane, głównie spory, absorbowały liczne jednostki organizacyjne U [...], kłopotem było ustalenie, które jednostki mogą posiadać jakiekolwiek dane osobowe skarżącego. Poza tym ilość dokumentacji wymagającej zgromadzenia i zeskanowania też była niebagatelna, co wymagało od uczelni dużego nakładu czasu by móc zrealizować żądanie skarżącego.

W ocenie Rektora Uniwersytetu [...] podstawowe znaczenie w niniejszej sprawie ma jednak fakt, że realizacja uprawnień na podstawie przepisów RODO odbywa się z wyłączenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Z tego względu skarżący nie mógł złożyć środka przewidzianego ww. aktem prawnym, tj. ponaglenia, a co za tym idzie, nie był także uprawniony do złożenia skargi do sądu administracyjnego, co zdaniem organu, czyni skargę niedopuszczalną.

W związku z powyższym Rektor Uniwersytetu [...] wniósł o odrzucenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Stosownie do art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) - w skrócie: "p.p.s.a." - sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Natomiast w myśl § 2 ww. artykułu kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a)pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Ponadto zgodnie art. 3 § 2a p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Natomiast według § 3 omawianego artykułu sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowało się jednolite stanowisko, zgodnie z którym skarga na bezczynność organu jest dopuszczalna tylko w takich granicach, w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje, postanowienia oraz akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Nie jest zatem dopuszczalna skarga na bezczynność, gdy załatwienie sprawy nie może nastąpić w drodze decyzji lub postanowienia i nie dotyczy aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej.

W niniejszej sprawie skarżący zarzucił Rektorowi Uniwersytetu [...] bezczynność w przedmiocie udzielenia informacji dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy. Jednakże w tym wypadku Rektor Uniwersytetu [...] nie występuje w roli organu administracji, na którym według przepisów prawa ciąży obowiązek wszczęcia postępowania i wydania aktu administracyjnego lub podjęcia czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków skarżącego. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1) – zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679" – Rektor Uniwersytetu [...] jest administratorem danych osobowych, na którego rozporządzenie nakłada określone obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Obowiązkom tym odpowiadają z kolei uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym określone w art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące.

Natomiast w świetle obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) – w skrócie: "u.o.d.o." – organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 34 ust. 1 u.o.d.o.), który m.in. prowadzi postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (art. 60 u.o.d.o.) oraz przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 78 ust. 1 u.o.d.o.). W świetle art. 7 ust. 1-4 u.o.d.o. w sprawach nieuregulowanych w ww. ustawie do postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o których mowa w rozdziałach 4-7 i 11, stosuje się ustawę Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed Prezesem Urzędu jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Do postanowień wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, na które zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego służy zażalenie, przepisów o zażaleniu nie stosuje się. Na postanowienia, o których mowa w ust. 3, służy skarga do sądu administracyjnego.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że skarga do sądu administracyjnego na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie udzielenia informacji dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy jest niedopuszczalna, bowiem ten podmiot jako administrator danych nie prowadzi postępowania administracyjnego i nie ma możliwości wydawania decyzji, postanowień czy innych aktów podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego, stąd też nie można zarzucić mu bezczynności w tym zakresie.

Jeżeli natomiast skarżący uważa, że Rektor Uniwersytetu [...] narusza obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, to powinien zwrócić się ze stosownym żądaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Mając powyższe na uwadze sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z § 3 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 postanowienia.

O zwrocie wpisu sądowego orzeczono w pkt 2 sentencji, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Lp/Powered by SoftProdukt