drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Środki unijne, Inne, Oddalono skargę, III SA/Lu 68/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-03-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Lu 68/12 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2012-03-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-02-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jerzy Drwal /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Środki unijne
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2009 nr 84 poz 712 art. 26 ust. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - tekst jednolity
Dz.U.UE.L 2008 nr 214 poz 3 art. 2 ust. 7, art. 14, Załącznik I - art. 3 ust. 3
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) - Tekst mający znaczenie dla EOG
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jerzy Drwal (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia SO del. Robert Hałabis,, Sędzia WSA Ewa Ibrom, Protokolant Asystent sędziego Monika Kutarska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 8 marca 2012 r. sprawy ze skargi R. Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. na rozstrzygnięcie protestu L. Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w L. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej oddala skargę.

Uzasadnienie

L. Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) odmawia podpisania z firmą R. spółką z o.o. w Ł. umowy o dofinansowanie realizacji projektu złożonego w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007-2013 – w ramach konkursu nr 08/RPOWL/1.1/2010.

LAWP daje temu wyraz w rozstrzygnięciu protestu z dnia [...] stycznia 2012 r., w którym podaje między innymi, że podstawą odmowy podpisania umowy jest stwierdzenie, że status wnioskodawcy nie uprawnia go do uzyskania pomocy w ramach Działania 1.1 RPO WL na lata 2007-2013. Spółka R. nie jest podmiotem samodzielnym. Jest powiązana z przedsiębiorstwem P. R. R. Ś. oraz spółką z o.o. R. Wnioskodawca funkcjonuje w grupie podmiotów gospodarczych przez co uzyskuje na rynku pozycję silniejszą niż inne podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania. Przy ocenie statusu wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc, należy wziąć pod uwagę związki wnioskodawcy z innymi przedsiębiorstwami w celu zapewnienia, aby korzyści przysługujące z tytułu środków pomocowych czerpały wyłącznie te podmioty, które faktycznie tej pomocy potrzebują i spełniają prawem przewidziane kryteria.

W skardze do WSA w Lublinie Spółka R. zarzuca naruszenie przepisów:

- art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 w związku z pkt 12 preambuły zaleceń Komisji Nr 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie wyrażające się w uznaniu, iż istnienie jakichkolwiek powiązań personalnych pomiędzy nowopowstałym wnioskodawcą (mikroprzedsiębiorcą), a innymi podmiotami działającymi już na rynku stanowi przeszkodę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu w sytuacji, gdy istnienie takich powiązań jest przeszkodą do uzyskania dofinansowania tylko dla podmiotów działających na tym samym rynku lub rynku sąsiednim;

- art. 14 w związku z pkt 53 preambuły w/w rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, poprzez ich wadliwą wykładnię wyrażającą się w uznaniu, iż sam fakt uznania wnioskodawcy za przedsiębiorstwo powiązane lub partnerskie stanowi przeszkodę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu;

- art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 30 a ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, poprzez bezpodstawne odstąpienie od zawarcia umowy w przedmiocie dofinansowania projektu;

- art. 26 ust. 2 w/w ustawy, poprzez złamanie zasady równego dostępu beneficjentów do pomocy oraz zasady przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektów;

- art. 3 i 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, poprzez kierowanie się zbytnim formalizmem skutkującym odrzuceniem kompletnego i prawidłowego wniosku o dofinansowanie projektu.

W uzasadnieniu Spółka podnosi między innymi, że:

- jej wniosek po pozytywnej ocenie (formalnej i merytorycznej) ostatecznie zakwalifikowano do dofinansowania;

- w dniu [...] lipca 2011 r. poinformowano ją o wyznaczonym na dzień [...] sierpnia 2011 r. terminie podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz wezwano do nadesłania dokumentów (załączników) dotyczących statusu Spółki, jako samodzielnego mikroprzedsiębiorcy;

- wszystkie wymagane na ten temat załączniki, w tym stosowne "Oświadczenie o spełnianiu przez Spółkę kryteriów MŚP" zostały przedłożone;

- w dniu [...] września 2011 r. złożono wyjaśnienia wraz ze skorygowanym oświadczeniem, wskazującym na powiązania wnioskodawcy z dwoma innymi podmiotami, tj. P. R. R. Ś. oraz spółką z o.o. R.;

- w piśmie z [...] grudnia 2011 r. LAWP niesłusznie zarzuca, że stwierdzone powiązania nie pozwalają uznać Spółki R. za samodzielnego, nowopowstałego mikroprzedsiębiorcę;

- rzeczywisty potencjał gospodarczy w/w grupy podmiotów nie przewyższa potencjału małego i średniego przedsiębiorcy i wnioskodawca nie uzyskuje na rynku pozycji silniejszej niż inne podmioty uprawnione do dofinansowania w ramach Działania 1. 1;

- w dniu [...] grudnia 2011 r. złożono protest w związku z odmową zawarcia umowy o dofinansowanie projektu;

- w uzasadnieniu protestu podniesiono, że fakt istnienia powiązań personalnych pomiędzy Spółką R., a P. R. i R. nie może stanowić przesłanki do odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie w sytuacji, gdy podmioty te nie działają na tym samym lub pokrewnym rynku (tym samym Spółka R., P. R. oraz R. nie tworzą żadnej grupy gospodarczej), Spółka R. nie ma możliwości korzystania z bazy, doświadczenia, klienteli czy renomy zdobytej przez P. R.;

- według zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. przy weryfikacji związków przedsiębiorców z osobami fizycznymi, należy uwzględniać tylko związki przedsiębiorstw działających na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych;

- P. R. prowadzi działalność na rynku handlu paliwami i osiąga przychody wyłącznie z tego tytułu;

- przedsiębiorstwo R. powstało w kwietniu 2011 r. i jego działalność ogranicza się do wynajmowania nieruchomości położonej w K. T.;

- przeszkodą w uzyskaniu dofinansowania nie może być fakt, że trzy w/w podmioty gospodarcze mają siedzibę pod tym samym adresem (przy ul. L. w Ł.);

- nie ma znaczenia fakt, iż wcześniej firma P. R. złożyła podobny projekt.

W odpowiedzi na skargę LAWP wnosi o jej oddalenie.

Sąd zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna. Tytułem przypomnienia należy wyjaśnić, że tryb przyznawania dofinansowania do projektów zgłaszanych w ramach programów operacyjnych regulowany jest przepisami unijnymi i krajowymi – w szczególności przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) oraz przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności wypełnianie obowiązków wynikających z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności za zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz, że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji. Ponadto, zgodnie z pkt 2 ust. 1 art. 26 powołanej ustawy, do zadań instytucji zarządzającej należy przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz jego zmian, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1, a także (pkt 4) wybór - w oparciu o kryteria wyboru projektów, o których mowa w pkt 3, czyli zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący - projektów, które będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego oraz (pkt 6) określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego i określenie systemu realizacji programu operacyjnego (pkt 8), przez co rozumie się zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji strategii rozwoju oraz programów, obejmujące zarządzanie, monitoring, ewaluację, kontrolę i sprawozdawczość oraz sposób koordynacji działań tych instytucji.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że L. Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) prawidłowo ocenia, bez naruszenia przepisów prawa, że zachodzą podstawy do odmowy podpisania ze Spółką R. umowy w przedmiocie dofinansowania projektu dotyczącego zakupu przez tę Spółkę innowacyjnej linii diagnostycznej do badania technicznego samochodów osobowych i ciężarowych. Wniosek Spółki – jak wynika z akt sprawy – przechodzi pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej. Organ jednak odmawia zawarcia umowy i na tym tle powstaje spór. Jego źródłem jest stanowisko LAWP, że status wnioskodawcy nie uprawnia go do uzyskania pomocy w ramach Działania 1.1 RPO WL na lata 2007-2013 z uwagi na istniejące powiązania z dwiema innymi firmami, to jest P. R. R. Ś. oraz spółką z o.o. R.

Zagadnieniem pozostającym do rozstrzygnięcia przez Sąd w przedmiotowej sprawie jest kwestia, czy zgodną z prawem jest wyrażona przez LAWP ocena, że Spółka R. nie spełnia kryteriów do przyznania jej wnioskowanej pomocy. Istota sporu sprowadza się zatem do rozstrzygnięcia kwestii statusu Spółki w świetle warunków konkursu, w ramach którego Spółka wnioskuje o dofinansowanie swojego projektu.

Zgodnie z treścią i zasadami ogłoszonego przez LAWP konkursu nr 08/RPOWL/1.1/2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje Działania 1.1: Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, do składania wniosków o dofinansowanie w ramach w/w działania mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. W "Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Uszczegółowienie programu" LAWP wskazuje, że celem Działania 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw realizujących projekty na terenie Województwa Lubelskiego. Zdolność mikroprzedsiębiorstw do utrzymania się na rynku to przede wszystkim możliwość szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w krótkim okresie po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Realizacja działania ma przyczynić się do poprawy oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstw. Dlatego preferowane są projekty uwzględniające rozwiązania innowacyjne. Stąd w/w działanie ukierunkowane jest na zwiększenie konkurencyjności nowych mikroprzedsiębiorstw poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie.

Skarżąca Spółka uważa, że jest mikroprzedsiębiorstwem oraz spełnia konkursowe wymogi "nowopowstałego" przedsiębiorstwa. Nie kwestionuje, że w konkursie realizowanym w ramach Osi I Przedsiębiorczość i innowacje; Działania 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw mogły uczestniczyć wyłącznie małe przedsiębiorstwa (art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008).

Zgodnie z art. 2 pkt 7 w/w rozporządzenia "małe i średnie przedsiębiorstwa" ("MŚP") oznaczają przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I. Wymieniony załącznik I do rozporządzenia nr 800/2008 zawiera w art. 3 definicję przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego i powiązanego. Samodzielnym jest – w myśl art. 3 ust. 1 - przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako partnerskie w rozumieniu ust. 2, ani jako powiązane w rozumieniu ust. 3. Ten ostatni przepis (art. 3 ust. 3) wskazanego załącznika określa, że przedsiębiorstwa powiązane oznaczają natomiast przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Dalej powołany przepis wyjaśnia, że dominujący wpływ nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy. Wyjaśnia także, iż przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub inwestorów, o których mowa w ust. 2, również traktuje się jako powiązanych. Określa ponadto, iż przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

Powyższe unormowanie oznacza, po pierwsze, że istnienie chociażby jednego z tych powiązań wyklucza możliwość przyznania wnioskowanej pomocy. Po drugie, status przedsiębiorstwa aplikującego o środki (o dofinansowanie projektu) należy oceniać łącznie z podmiotem powiązanym z wnioskodawcą. W przeciwnym razie prawo do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu (skierowanego do mikroprzedsiębiorstw) uzyskałby podmiot nie posiadający statusu mikroprzedsiębiorcy. Byłoby zaprzeczeniem istoty takiego konkursu oraz przyjętego wyżej założenia, iż mikroprzedsiębiorcy należy pomóc w utrzymaniu się na rynku (w początkowej fazie funkcjonowania na rynku w okresie nie dłuższym niż 2 lata), zapewnić możliwość szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w krótkim okresie po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Jak wyżej wykazano, w ramach Działania 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw" oraz Osi I "Przedsiębiorczość i innowacje" realizacja przedmiotowego działania powinna przyczynić się do poprawy oferty produktowej i technologicznej nowych przedsiębiorstw, których projekty inwestycyjne - uwzględniające rozwiązania innowacyjne – będą preferowane. Zatem w/w działanie ukierunkowane jest na zwiększenie konkurencyjności nowych mikroprzedsiębiorstw poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt i technologie.

Skarżąca Spółka formalnie jest nowopowstałym przedsiębiorstwem (na rynku działa przez okres nie dłuższy niż 2 lata). Spółka spełnia także kryterium pułapu zatrudnienia (zatrudnia bowiem trzech pracowników, według wymagań konkursu wnioskodawca nie może zatrudniać więcej niż 10 osób). Roczny obrót Spółki nie przekracza 2 mln EURO (Spółka spełnia kryteria pułapu finansowego).

Spółka nie może jednak pomijać, że nie jest podmiotem samodzielnym. Jest bowiem podmiotem powiązanym w rozumieniu przytoczonego przepisu art. 3 w/w załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Spółka R. jako przedsiębiorstwo nie jest ani udziałowcem, ani akcjonariuszem zarówno w przedsiębiorstwie P. R. R. Ś., jak i w spółce R. Nie ma prawa do wyznaczania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w tych dwóch przedsiębiorstwach. Nie wywiera dominującego wpływu na te przedsiębiorstwa. Oficjalnie nie kontroluje ich.

Z akt sprawy wynika, że Spółką R. zarządza R. Ś. (jest Prezesem Zarządu Spółki). R. Ś. zarządza również, funkcjonującą w obrocie prawnym od kwietnia 2011 r., Spółką R. (jest Prezesem w tejże Spółce). R. Ś. od kilkunastu już lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w firmie P. R. R. Ś. jest właścicielem tej firmy. Bez znaczenia jest więc okoliczność, że ta ostatnia firma zajmuje się tylko handlem paliwami (i z tego tytułu osiąga dochody), zaś Spółka R. swoją działalność ogranicza do wynajmu nieruchomości. Skarżąca Spółka zamierza realizować swój projekt inwestycyjny polegający na zakupie innowacyjnej linii diagnostycznej do badania technicznego samochodów osobowych i ciężarowych na działkach nr 158/6 i 159/19 położonych przy ul. L. w Ł. Tak Spółka określa miejsce lokalizacji projektu, czego dowodzi treść wniosku oraz pozostałych dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę. R. Ś. oraz jego żona E. są wspólnikami w Spółce R. Wszystkie trzy podmioty gospodarcze mają siedzibę pod tym samym adresem (ul. L. w Ł.). W tych warunkach rzeczywistej pozycji gospodarczej Spółki R. – na gruncie art. 3 omawianego załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008) - nie sposób rozpatrywać bez uwzględnienia jej powiązań – osobowych, organizacyjnych i majątkowych – z firmą P. R. oraz Spółką R.

Wykładnia w/w przepisu prowadzi do wniosku, że przedsiębiorstwami powiązanymi są przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z wymienionych w art. 3 związków. Związki te należy postrzegać w ujęciu nie tylko formalnym, wynikającym z określonych praw do kontrolowania, czy wywierania dominującego wpływu na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami zamieszczonymi w jego statucie lub umowie spółki – jak chce tego skarżąca Spółka – ale również w ujęciu funkcjonalnym. Funkcjonalne powiązania jakie zachodzą w grupie trzech podmiotów gospodarczych (grupa ta składa się ze Spółki R., Spółki R. oraz P. R. R. Ś.) nie pozawalają obronić tezy o samodzielności skarżącej Spółki. Zresztą przyznaje ona – na etapie modyfikowania swojego wniosku, po tym jak zostaje wezwana przez LAWP do nadesłania dodatkowych załączników oraz złożenia pisemnego oświadczenia odnośnie swojego statusu i wykazania, że spełnia prawem przewidziane przesłanki do uzyskania dofinansowania projektu – że nie jest podmiotem samodzielnym. Świadczy o tym treść pisma z dnia [...] sierpnia 2011 r., w którym podaje wielkość zatrudnienia, przychody netto oraz sumę aktywów – odpowiednio w każdym z okresów obrachunkowych za lata 2008 – 2010 (dane na ten temat dotyczą P. R. oraz Spółki R.). W realiach rozpoznawanej sprawy nie jest sporne, że mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób. Pułapu zatrudnienia skarżąca Spółka nie przekracza ponieważ zatrudnia trzech pracowników. Nie przekracza również pułapu finansowego. Jest nim roczny obrót lub całkowity bilans roczny, który musi być niższy niż 2 miliony EUR. Spółka wykazuje niższe obroty oraz bilans roczny.

Wcześniej bo w piśmie z dnia [...] lipca 2011 r. Spółka deklaruje, iż jest samodzielnym mikroprzedsiębiorcą. Nie podaje wówczas danych na temat pułapu zatrudnienia oraz pułapu finansowego grupy przedsiębiorstw, w których ona działa na rynku.

W tym stanie rzeczy prawidłową jest argumentacja LAWP, że skarżąca Spółka nie kwalifikuje się do zawarcia umowy. Z treści art. 30 a ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynika, że podpisanie umowy jest czynnością obligatoryjną w sytuacji, kiedy projekt pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania. Jednak w świetle pozostałych przepisów tejże ustawy nic nie zwalnia LAWP z obowiązku badania, czy skarżąca Spółka spełnia kryteria do przyznania wnioskowanej pomocy.

Swoją ocenę LAWP słusznie opiera na wykładni prawa wspólnotowego dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości (organ powołuje się na wybrane orzeczenia TS dotyczące zasad przyznawania podmiotom pomocy publicznej) oraz wyrażanych w orzecznictwie sądów administracyjnych (w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego) poglądów prawnych na tle korzystania przez przedsiębiorstwa z dotacji i subwencji państwowych. Zasadnicza argumentacja LAWP nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości, co do tego, że dostęp do funduszy pomocowych powinny mieć wyłącznie przedsiębiorstwa samodzielne. Zgodzić się trzeba ze stanowiskiem LAWP, że skarżąca Spółka R. nie jest takim przedsiębiorstwem.

Zadaniem LAWP było zgodnie z treścią art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zapewnienie, że operacje są wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz, że spełniają one zasady wspólnotowe i krajowe przez okres ich realizacji.

Odrębnym zagadnieniem jest problem jaki status prawny w aspekcie wyżej wymienionych zasad przyznawania i udzielania pomocy publicznej posiada grupa podmiotów (Spółka R., Spółka R. oraz firma P. R.) postrzegana jako całość. Wstępna ocena wskazuje, że spełnia ona kryteria ekonomiczno - finansowe (w zakresie wielkości zatrudnienia oraz osiąganych przychodów oraz sumy bilansowej). Nie spełnia kryterium czasowego pozwalającego stwierdzić, że podmiot działa na rynku przez okres krótszy niż 2 lata. Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie zakupu innowacyjnej linii diagnostycznej składa Spółka R. Nie działa ona w imieniu i na rzecz pozostałych dwóch firm, co zwalnia LAWP od analizy statusu tejże grupy. Jednak nie zwalnia od obowiązku badania relacji zachodzących pomiędzy podmiotami tworzącymi tę grupę, a zwłaszcza od analizy wniosków, wynikających z faktu powiązania wnioskodawcy – na wielu płaszczyznach – z pozostałymi dwoma podmiotami (Spółką R. oraz firmą P. R.).

W związku z powyższym Sąd nie podziela stanowiska strony skarżącej, iż Spółka R. jest przedsiębiorstwem samodzielnym, o czym przesądzają stwierdzone przez LAWP wielorakie powiązania. Z akt sprawy wynika, że w lutym 2010 r. R. Ś. i jego żona E. zawiązują - aktem notarialnym – Spółkę R. i obejmują udziały w kapitale zakładowym (R. Ś. obejmuje jeden udział o wartości 50 zł, zaś E. Ś. – 99 udziałów). W Spółce R. jeden udział należy do E. Ś. (pozostałymi udziałami – jest ich 99 - rozporządza M. B.). Według umowy z dnia [...] lipca 2011 r. zawartej na czas nieoznaczony, Spółka R. wynajmuje skarżącej Spółce R. zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 158/6 o pow. 0,3359 ha. W/w nieruchomość stanowi – zgodnie z § 1 umowy – własność Spółki R. Umowę tę podpisuje – w imieniu jednej i drugiej strony – R. Ś, działający jako Prezes Zarządu obu Spółek. Wcześniej bo w Biznes planie w pkt C.5 "Zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu" Spółka R. podaje, że posiada pomieszczenia do zainstalowania innowacyjnej linii do diagnostyki technicznej pojazdów. Wyjaśnia równocześnie, że "W tym celu została podpisana umowa użyczenia pomieszczeń". Dokumentem, który potwierdza prawo do dysponowania nieruchomością, gdzie usytuowane zostaną zakupione w ramach projektu środki trwałe, jest – zamieszczona w załączniku nr 18 a - umowa użyczenia z dnia [...] października 2010 r. zawarta pomiędzy R. i E. małż. Ś., a Spółką R. Zgodnie z § 1 umowy, użyczający (R. i E. Ś. zamieszkali w Ł. przy ul. L.) są właścicielami dwóch działek (nr 158/6 i nr 159/19). Z postanowień tej umowy wynika, iż Spółka R. korzysta z tych działek bezpłatnie. Opłatę (w kwocie 300 zł miesięcznie plus VAT) za prawo do korzystania z nieruchomości (z działki nr 158/6) – z tytułu najmu tej działki – przewiduje więc późniejsza umowa (z dnia [...] lipca 2011 r.).

Zatem prawidłowym jest ustalenie LAWP, że aplikujące o dofinansowanie przedsiębiorstwo jest powiązane z firmami P. R. oraz R., zarówno w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym. Wyrażona przez LAWP ocena nie narusza prawa. Zgodzić się trzeba z organem, że dla zbadania, czy nie dojdzie do naruszenia zasad udzielania wsparcia finansowego z RPO WL w ramach omawianej osi, należy przede wszystkim ocenić status przedsiębiorstwa, a więc ustalić, czy skarżąca Spółka jest nowopowstałym mikroprzedsiębiorcą z uwzględnieniem ewentualnych powiązań z innymi przedsiębiorstwami. Powiązania takie mogą, choć nie muszą wpłynąć na ocenę statusu przedsiębiorstwa wnioskującego o dofinansowanie projektu. Poza sporem jest, że LAWP zobowiązana jest do przestrzegania tych kryteriów wyboru, które przewiduje regionalny program operacyjny. W świetle tak określonych kryteriów, niedopuszczalnym jest obejście obowiązujących regulacji w zakresie rozdziału środków pomocowych. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że Spółka R. bez większych trudności uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomością i budynkiem pozwalającym na prowadzenie planowanej działalności gospodarczej oraz realizację projektu. Zgodnie z treścią w/w załącznika nr 18 a do wniosku, R. i E. Ś. użyczają (na czas nieokreślony) nieruchomość opisaną jako działka nr ew. 158/6 oraz 159/19, zezwalając przedsiębiorstwu Spółce R. na używanie, wykonywanie przebudowy i rozbudowy użyczanego budynku, pod kątem przystosowania go do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Zachodzi zatem strategiczne powiązanie Spółki R. z osobą R. i E. małż. Ś. W tych okolicznościach nie sposób wykluczyć powiązań i zależności osobowych opierających się na powiązaniach rodzinnych oraz majątkowych. Trzeba bowiem pamiętać, że w Spółce R. E. Ś. posiada 99 % udziałów.

Dokonanie oceny formalnej dokumentów przedłożonych przez Spółkę R. na końcowym etapie poprzedzającym zawarcie umowy nie może być uznane za naruszające prawo unijne lub krajowe. Jeżeli zatem na tym (ostatnim) etapie LAWP stwierdza, że Spółka nie spełnia warunków ustalonych dla przedmiotowego konkursu, obowiązana jest odmówić podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Taki pogląd potwierdzają przepisy rozporządzeń unijnych i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ogłoszonego przez LAWP konkursu w ramach systemu realizacji programu operacyjnego.

W tych okolicznościach LAWP zasadnie powołuje się także na treść zaleceń Komisji WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczących definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Według zaleceń (punkt 12), badając status podmiotu ubiegającego się o pomoc, w odpowiednich przypadkach należy także wziąć pod uwagę związki przedsiębiorstw z osobami fizycznymi w celu zapewnienia, że tylko przedsiębiorstwa, które naprawdę potrzebują przywilejów wynikających dla MŚP z tytułu różnych przepisów lub środków zastosowanych faktycznie z nich skorzystają. Badanie związków przedsiębiorstw z osobami fizycznymi odnosi się do działalności prowadzonej na tym samym lub pokrewnym rynku.

Formułowane zarzuty i wnioski są zatem nieusprawiedliwione. W rezultacie Spółka R. niesłusznie zarzuca naruszenie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 30 a ust. 1), poprzez bezpodstawną odmowę zawarcia umowy. LAWP nie narusza też wyrażonej w art. 26 ust. 2 w/w ustawy, zasady równego dostępu beneficjentów do pomocy publicznej oraz korespondującej z nią zasady przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektów.

Wniosek Spółki jest prawidłowo oceniony. Odrzucając go LAWP nie kieruje się nadmiernym formalizmem – jak to podnosi Spółka. W związku z tym nieskuteczny jest zarzut naruszenia przepisów art. 3 i art. 9 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, określających cele funduszy pomocowych. Pierwszy z tych przepisów przewiduje między innymi, że działanie podejmowane przez Wspólnotę – w ramach funduszy pomocowych - ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w rozszerzonej Unii Europejskiej w celu wsparcia harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju Wspólnoty. Z drugiego przepisu (to jest z art. 9) wynika, że fundusze zapewniają pomoc, która uzupełnia działania krajowe na poziomie regionalnym i lokalnym, włączając do nich priorytety Wspólnoty, obejmujące promowanie konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy.

Podobnie trzeba ocenić zarzuty i wnioski formułowane na tle naruszenia przez LAWP art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008. Po pierwsze, przepis ten dotyczy pomocy dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw (skarżąca Spółka konsekwentnie określa siebie jako mikroprzedsiębiorstwo). Po drugie, powyższy przepis w powiązaniu z treścią pkt 53 preambuły do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. nie może być odczytywany jako nakaz udzielania przez LAWP pomocy każdemu nowo utworzonemu przedsiębiorstwu w ramach promowania konkurencyjności. Treść omawianego punktu dotyczy eliminacji różnic zakłócających konkurencję. Aby wyeliminować te różnice – zgodnie z pkt 53 - oraz aby ułatwić koordynację różnych krajowych i wspólnotowych inicjatyw dotyczących MŚP, a także ze względu na przejrzystość administracyjną i pewność prawną definicja MŚP stosowana na potrzeby tego rozporządzenia powinna opierać się na definicji zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361 WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Ubocznie należy podnieść, że rozstrzygnięcie protestu z dnia [...] stycznia 2012 r. nie odnosi się do projektu pod tytułem "Uruchomienie nowoczesnego Studia Fotografii Artystycznej" (tak organ formalnie określa nazwę projektu w części wstępnej swojego rozstrzygnięcia). Jest to oczywista - niemająca wpływu na wynik sprawy - omyłka ze strony LAWP, skoro cała argumentacja organu na tle stanu faktycznego i prawnego sprawy, podobnie jak i wniosek Spółki R. nie budzi żadnych wątpliwości, że wniosek dotyczy zakupu innowacyjnej linii diagnostycznej do badania technicznego samochodów osobowych i ciężarowych w ramach projektu pod nazwą "Wzrost konkurencyjności firmy R. poprzez wprowadzenie nowych usług".

Z tych też względów skarga podlega oddaleniu na mocy art. 30 c ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.Powered by SoftProdukt