drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wystąpiono z sygnalizacją, I SA/Sz 294/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 294/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2017-09-06  
Data wpływu
2017-03-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka /przewodniczący/
Jolanta Kwiecińska
Bolesław Stachura /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art. 155 par 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska, Sędzia WSA Bolesław Stachura (spr.), Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Furtak-Biernat, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 września 2017 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za okres od 2002 r. do 2014 r. p o s t a n a w i a poinformować Wójta Gminy [...] o istotnych naruszeniach prawa występujących w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za okres od 2002 r. do 2014 r. w sprawie z wniosku [...].

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 lutego 2017 r. Cz. K. (dalej zwana też "Skarżącą" lub "Stroną") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sz. z dnia [...] r., znak [...], uchylającą w całości decyzję organu podatkowego I instancji – Wójta Gminy [...] z dnia [...] r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, w sprawie dotyczącej odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za okres od 2002 do 2014 roku.

W kolejnym piśmie procesowym z dnia 31 sierpnia 2017 r. Strona wniosła m.in. o poinformowanie w formie postanowienia sygnalizacyjnego, wydanego na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718), dalej jako: "P.p.s.a.", organu wydającego w przedmiotowej sprawie decyzję w pierwszej instancji, tj. Wójta Gminy [...], o uchybieniach wiążących się z istotnymi naruszeniami prawa przez tenże organ w postępowaniu podatkowym prowadzonym z wniosku Skarżącej o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za okres od 2002 do 2014 r. objętym kontrolą Sądu w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jak wyjaśniła Skarżąca, powyższe związane jest z faktem ponawiania przez Wójta Gminy [...], w kolejnych decyzjach odmawiających jej umorzenia zaległości podatkowych, tych samych uchybień, wbrew wskazaniom czynionym przez organ odwoławczy w kolejnych decyzjach uchylających decyzje organu I instancji. Podkreśliła, że w efekcie mimo trzykrotnego już uchylenia decyzji wydanych przez organ I instancji, nadal brak prawidłowego, merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy po ponad dwóch latach od złożenia wniosku przez Skarżącą.

Na tle ustalonych okoliczności sprawy, Sąd uznał za konieczne zasygnalizowanie Wójtowi Gminy [...] istotnego naruszenia prawa stwierdzonego w toku jej rozpoznawania.

Zgodnie z art. 155 § 1 P. p. s. a. w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający Sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach.

Jak ustalił Sąd w niniejszej sprawie Skarżąca wnioskiem z dnia 8 marca 2015 r. (data wpływu do organu 12 marca 2015 r.) zwróciła się do Wójta Gminy [...] o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za okres od 2002 do 2014 roku.

W dniu [...] r. Wójt Gminy [...] wydał decyzję, którą odmówił Skarżącej umorzenia zaległości podatkowej, o której mowa we wniosku.

Na skutek odwołania Skarżącej, decyzją z dnia [...] r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sz. uchyliło zaskarżoną decyzję organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

W efekcie kolejną decyzją z dnia [...] r. Wójt Gminy [...] odmówił Skarżącej umorzenia zaległości podatkowej, o której mowa we wniosku z dnia 8 marca 2015 r.

Wskutek kolejnego odwołania Strony, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sz. decyzją z dnia [...] r. uchyliło zaskarżoną decyzję organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Po ponownym (trzecim) rozpoznaniu sprawy w dniu [...] r. Wójt Gminy [...] wydał kolejną decyzję, którą odmówił Skarżącej umorzenia zaległości podatkowej.

Od powyższej decyzji Strona złożyła odwołanie, wskutek którego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sz., decyzją z dnia [...] r. uchyliło zaskarżoną decyzję organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Na powyższą decyzję pismem z dnia 18 lutego 2017 r. Strona złożyła skargę do tutejszego Sądu.

Sąd zauważa, iż zarówno w decyzji z dnia [...] r., jak i w kolejnej decyzji z dnia [...] r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sz. uchylając zaskarżone decyzje poczyniło wobec nich dokładnie te same uwagi, co do stwierdzonych w nich nieprawidłowości. W decyzji z dnia [...] r. podkreśliło, że "Z przedłożonych dokumentów zebranych w toku postępowania wynika, że materiał ten jest obszerny, natomiast organ podatkowy w ogóle się do większości dowodów nie odniósł, poprzestając na wyliczeniu osiąganego miesięcznego dochodu oraz ponoszonych wydatków. W konsekwencji można dojść do wniosku, że ocena tego materiału jest niewystarczająca, a rozstrzygnięcie przekracza granice swobodnego uznania".

Analogicznie, w kolejnej decyzji z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sz., oceniając kolejną, wydaną na skutek poprzedniego uchylenia z dnia [...] r. decyzję Wójta Gminy [...] uczyniło dokładnie te same uwagi pod adresem nowej decyzji wskazując, iż "Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego dokonana przez Kolegium wskazuje, że materiał ten jest wprawdzie obszerny natomiast organ podatkowy w ogóle się do większości dowodów nie odniósł, poprzestając na wyliczeniu osiąganego miesięcznego dochodu oraz ponoszonych wydatków. W konsekwencji można dojść do wniosku, ze ocena tego materiału jest niewystarczająca, a rozstrzygnięcie przekracza granice swobodnego uznania".

Dokonana przez Sąd analiza uchylanych decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] r. jak i [...] r. wskazuje, że mimo powyższych zastrzeżeń pod adresem decyzji organu I instancji z dnia [...] r., zawartych w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. organ I instancji zupełnie nie wziął ich pod rozwagę. Całość rozważań bowiem w danej sprawie, zawarta w treści decyzji organu I instancji z dnia [...] r. (od str. 3 decyzji do jej końca), rozpoczynająca się od słów "W orzecznictwie i literaturze przedmiotu panuje jednolity pogląd..." jest identyczna z tymi zawartymi w decyzji z dnia [...] r.

Ewidentnie zatem organ I instancji nie wykonał powyższych wskazań zawartych w decyzji organu odwoławczego, w istocie kopiując całość rozważań z poprzedniej decyzji, nie odnosząc się nawet w jakikolwiek sposób do wyżej wymienionych wskazań organu odwoławczego. Skutkiem tego m.in. było ponowne uchylenie decyzji organu I instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu [...] r.

Zdaniem Sądu, powyższe stanowi istotne naruszenie prawa w rozumieniu art. 155 p.p.s.a. Dlatego Sąd uznał za celowe poinformować Wójta Gminy [...] jako organ właściwy na podstawie art. 155 § 1 P. p. s. a. o dostrzeżonym uchybieniu.

Na podstawie art. 155 § 2 P. p. s. a. Wójt Gminy [...] jest obowiązany rozpatrzyć wydane postanowienie i powiadomić Sąd o zajętym stanowisku w terminie 30 dni.Powered by SoftProdukt