drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Podatkowe postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, I SA/Bk 530/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-08-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 530/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2020-08-19  
Data wpływu
2020-06-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Paweł Janusz Lewkowicz /przewodniczący/
Małgorzata Anna Dziemianowicz /sprawozdawca/
Marcin Kojło
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Sygn. powiązane
III FSK 2784/21 - Wyrok NSA z 2021-03-17
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 800 art. 59 par. 1 pkt 9, art. 70 par. 1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - t.j.
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.), asesor sądowy WSA Marcin Kojło, Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi A.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 30 marca 2020 r. Nr 405.516/D-3/XXIV/15 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok p o s t a n a w i a poinformować Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku o istotnym naruszeniu prawa polegającym na rozpoznaniu odwołania strony od decyzji organu pierwszej instancji ze znacznym uchybieniem terminu od jego rozpatrzenia. ,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej: "p.p.s.a."), w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach. Jest to tzw. postanowienie sygnalizacyjne, którego istotą jest poinformowanie organu administracji publicznej o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione w toku postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi A.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 30.03..2020 r. n r405.516/D-3/XXIV/15 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011r uznał, że w sprawie zachodzi konieczność poinformowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku o istotnym naruszeniu prawa, którego dopuszczono się w toku postępowania.

Stosownie do art. 35 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej powoływana jako k.p.a.) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie zaś z art. 36 § 1 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych, postępowanie odwoławcze prowadzone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku toczyło się blisko 5 lat - zostało ono wszczęte w dniu 4.09.2015r(data wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji), zaś zaskarżona do Sądu decyzja została wydana w dniu 30.03.2020r.. W aktach sprawy brak jest dokumentów wskazujących, że w okresie tym organ odwoławczy podejmował jakiekolwiek czynności procesowe, w szczególności, że zawiadamiał strony o niezałatwieniu sprawy w terminie. W związku istotnym naruszeniem procedury administracyjnej, Sąd postanowił skierować sygnalizację do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a.

Wskazując na powyższe uchybienie Sąd oczekuje w terminie 30 dni informacji o zajętym stanowisku w tej sprawie i podjętych działaniach. Zgodnie bowiem z art. 155 § 2 p.p.s.a., organ który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić Sąd w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt