drukuj    zapisz    Powrót do listy

6039 Inne, o symbolu podstawowym 603 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 2650/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2650/21 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2021-11-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-10-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Grażyna Śliwińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prezydenta [...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności – w trybie nadzoru, uchwały Rady [...] dotyczącej ograniczenia poruszania się niektórych pojazdów postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Prezydent [...] wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności – w trybie nadzoru, uchwały Rady [...]dotyczącej ograniczenia poruszania się niektórych pojazdów. Akt ten został doręczony skarżącej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 6 sierpnia 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, dalej p.p.s.a.), merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Polega ono m.in. na sprawdzeniu czy skarga została wniesiona z zachowaniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze doręczone zostało skarżącemu w dniu 6 sierpnia 2021 r. Stosownie do pouczenia zawartego w rozstrzygnięciu nadzorczym, skarżący powinien wnieść skargę do Sądu za pośrednictwem właściwego organu we wskazanym trzydziestodniowym terminie, którego bieg kończył się 6 września 2021 r. Przedmiotową skargę skarżący wniósł natomiast 8 września 2021 r., czyli po upływie terminu. W myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie powoływanego wyżej art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt