drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, Dostęp do informacji publicznej, Komisja Nadzoru Finansowego, Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II SAB/Wa 334/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 334/16 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2016-11-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2016-06-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Maciejuk /przewodniczący sprawozdawca/
Janusz Walawski
Symbol z opisem
6480
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Komisja Nadzoru Finansowego
Treść wyniku
Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Powołane przepisy
Dz.U. 2015 poz 2058 art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 1 ust. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Maciejuk (sprawozdawca), Sędziowie WSA Ewa Pisula - Dąbrowska, Janusz Walawski, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 9 listopada 2016 r. sprawy ze skargi T. N. na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła się bezczynności w rozpatrzeniu wniosku w zakresie: punktu 1 zdanie pierwsze, punktu 2, punktu 4 zdanie drugie, punktu 5 (ankieta druga); 2. zobowiązuje Komisję Nadzoru Finansowego do rozpatrzenia wniosku w zakresie: punktu 1 zdanie drugie, punktu 3, punktu 4 zdanie pierwsze, punktu 5 (ankieta pierwsza) w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz T. N. kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] marca 2016 r. (wniesionym poprzez e-mail) T. N. w nawiązaniu do upublicznionej przez KNF "Informacji w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Wpływ na instytucje kredytowe", zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie:

1. na jaką łączną kwotę w CHF zostały udzielone tzw. hipoteczne kredyty frankowe,

w latach 2000-2011. Jaki był średni, ważony kurs CHFPLN, po którym zaciągano kredyty,

2. jaka kwota w CHF pozostaje wciąż do spłacenia przez gospodarstwa domowe,

3. ile wynosi średni, ważony "kurs sprawiedliwy", obliczony zgodnie z propozycją ustawy Prezydenta, zagregowany łącznie dla wszystkich kredytów CHF,

4. jak zmieniały się średnie marże kredytów CHF, w rozbiciu na poszczególne miesiące zaciągania kredytu; jak zmieniały się średnie marże dla równoważnych kredytów złotowych, w tych samych okresach,

5. udostępnienie zagregowanych wyników uzyskanych od banków, w formie dwóch plików ankiety, sumujących wszystkie odpowiedzi (zgodnie ze wzorami dokumentów "[...]" oraz "[...]" ). Pliki te stały się podstawą wykresów prezentowanych w Raporcie KNF, więc muszą być w posiadaniu KNF.

W treści wniosku wnioskodawca zwrócił się także o udostępnienie nazwisk autorów Raportu (6).

Pismem z dnia [...] marca 2016 r. organ wskazał, że wnioskowane informacje wymagają od Urzędu KNF dokonania stosownych ustaleń, w związku z czym wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 2 miesięcy od daty złożenia.

W piśmie z dnia [...] kwietnia 2016 r. organ poinformował, że dane liczbowe przygotowane w odpowiedzi na prośbę Kancelarii Prezydenta RP dostępne są na stronie internetowej Urzędu KNF (wskazano adres strony internetowej).

Wnioskodawca pismem z dnia [...] kwietnia 2016 r. wskazał organowi, że pod wskazanym adresem strony internetowej można odnaleźć odpowiedź tylko na część jednego pytania.

Pismem z dnia [...] kwietnia 2016 r. KNF, odpowiadając na wniosek

o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji służących do sporządzenia dokumentu "Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Wpływ na instytucje kredytowe" (dalej "Informacja..."), podkreślił, że ww. opracowanie zostało sporządzone na prośbę Kancelarii Prezydenta RP i służyło jedynie ocenie ryzyka wpływu projektu ww. ustawy na sektor bankowy.

Organ wskazał m.in., że "Informacja..." nie odnosi się wprost do przyszłych działań zamierzeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej Urząd KNF) jako podmiotu w obowiązanego do udostępnienia informacji publicznej (Dz. U. z 2015. poz. 2058), ale była przedstawieniem szacunków, które mogłyby zostać wykorzystane

w sytuacji wejścia w życie-N projektu ustawy, co powoduje, iż jego wyniki mogą służyć realizacji przez Urząd KNF jego zadań ustawowych, ale nie są wiążące co do sposobu załatwienia "sprawy publicznej".

Pismem z dnia [...] kwietnia 2016 r. wnioskodawca wskazał organowi,

że odpowiedź z [...] kwietnia 2016 r. nie stanowi odpowiedzi na postawione pytania. Podał, że w sytuacji, gdy organ nie udzieli odpowiedzi na wniosek w ciągu 2 miesięcy, wnioskodawca wystąpi do sądu administracyjnego.

W odpowiedzi na powyższe organ poinformował w dniu [...] kwietnia 2016 r.,

że pismo z dnia [...] kwietnia 2016 r. stanowi końcową odpowiedź na korespondencję kierowaną przez wnioskodawcę do KNF.

Pismem z dnia 23 maja 2016 r. T. N. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej. W uzasadnieniu, po przedstawieniu dotychczasowego przebiegu sprawy, wskazał, iż z uwagi na to, że KNF nie ustosunkował się do wniosku w terminie dwóch miesięcy, do czego sam się zobowiązał w swoim piśmie z dnia [...].03.2016, nie sposób uznać, że organ wypełnił obowiązek określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Pismem z dnia [...] czerwca 2016 r. organ poinformował wnioskodawcę, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie dysponuje informacjami w takim ujęciu, o jakie wnioskuje T. N. w punktach 1-4. Odnośnie punktu 5, organ wskazał,

że Urząd KNF udostępnił w serwisie internetowym KNF pełen zakres informacji zagregowanych, związanych z przeprowadzoną analizą skutków propozycji projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki przedłożonego przez Kancelarię Prezydenta RP. Podał, że informacje o tych materiałach zostały przekazane wnioskodawcy pismem z dnia [...] kwietnia 2016 r.

 Komisja Nadzoru Finansowego w odpowiedzi (z dnia [...] czerwca 2016 r.) na skargę zgodziła się ze stwierdzeniem, iż na dzień wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego Komisja Nadzoru Finansowego jako adresat wniosku

o dostęp do informacji publicznej pozostawała w bezczynności z racji faktu,

iż dotychczas udzielane T. N. odpowiedzi Komisji Nadzoru Finansowego (pismo Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] kwietnia 2016 r. [...], pismo Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] kwietnia 2016 r. [...]), były nieadekwatne wobec zakresu pytań i żądań formułowanych przez wnioskodawcę.

Podniesiono, że w chwili w chwili ujawnienia się rzeczonego zaniechania Komisji Nadzoru Finansowego, podjęte zostały niezwłoczne działania mające na celu sanowanie istniejącego stanu faktycznego. Przede wszystkim dokonano szczegółowej analizy zakresu żądań T. N., która to analiza doprowadziła do stwierdzenia, iż:

- na część niektórych pytań odpowiedź znajduje się w materiałach ogólnodostępnych na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego,

- na jedno z pytań, nie jest możliwa odpowiedź, gdyż Komisja Nadzoru Finansowego nie dysponuje wnioskowanymi danymi,

- część wnioskowanych danych nosi walor informacji publicznej przetworzonej, której udostępnienie skorelowane jest z koniecznością wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego po stronie T.N.

- odnośnie części wnioskowanych informacji (tj. nazwisk autorów raportu) zajdzie konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej z uwagi na prywatność osób fizycznych, gdyż informacje te nie dotyczą informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, bądź mających związek z pełnieniem tych funkcji.

Organ wskazał, że wyrazem niezwłocznego podjęcia działań przez Komisję Nadzoru Finansowego było skierowanie do T. N. pisma z dnia [...] czerwca 2016 r. ([...]) oraz pisma (wezwania do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego) z dnia [...] czerwca 2016 r. ([...]).

Jednocześnie organ podniósł, iż zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Sądu o podejmowanych działaniach w ramach rozpatrywania wniosku T. N., mających wpływ na zawisłe postępowania sądowoadministracyjne ze skargi na bezczynność, w tym zwłaszcza do przekazywania kopii wydanych decyzji administracyjnych, bądź przekazywania informacji o podjętych czynnościach materialno - technicznych rozstrzygających rzeczony wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Z akt sprawy wynika, że KNF pismem z dnia [...] czerwca 2016 r.

nr [...] poinformował wnioskodawcę, że w zakresie pytania 1 wniosku z dnia [...] marca 2013 roku, "na jaką łączną kwoty w udzielone kredyty. hipoteczne kredyty frankowe, w latach 2000-2011", dane te znajdują się w opracowaniu "Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Wpływ na instytucje kredytowe",

do którego dostęp został wnioskodawcy przekazany we wcześniejszej korespondencji, a który załączono także w niniejszym piśmie: [...].

W odniesieniu do pytania 2, "jaka kwota w CHF pozostaje wciąż do spłacenia przez gospodarstwa domowe", dana ta została opracowana i przedstawiona w dniu [...] czerwca 2016 r. na stronie internetowej KNF w materiale "Raport o sytuacji banków w 2015 r.": [...].

W zakresie pytanie 4 "jak zmieniały się średnie marże dla równoważnych kredytów złotowych, w tych samych okresach", poinformowano, że Urząd KNF

nie dysponuje danymi źródłowymi, na podstawie których możliwe byłoby opracowanie informacji, o którą zainteresowany wnioskuje.

W odpowiedzi na pytanie 5 dotyczące pliku "[...]" organ przypomniał, że plik ten jest dostępny w serwisie internetowym KNF pod nazwą "[...]", pod adresem: [...].

Organ zwrócił się także z prośbą o informację, co wnioskodawca rozumie poprzez "udostępnienie nazwisk autorów Raportu". Wskazano, że w pozostałym zakresie wniosku zainteresowany zostanie poinformowany w oddzielnej korespondencji.

Kolejnym pismem, skierowanym do wnioskodawcy, z tego samego dnia,

tj. [...] czerwca 2016 r. nr [...] organ w odpowiedzi na wniosek

z dnia [...] marca 2016 r. w zakresie pytań:

- jaki był średni, ważony kurs CHFPLN, po którym zaciągano kredyty,

- ile wynosi średni, ważony "kurs sprawiedliwy", obliczony zgodnie z propozycją ustawy Prezydenta, zagregowany łącznie dla wszystkich kredytów CHF,

- jak zmieniały są średnie marże kredytów CHF, w rozbiciu na poszczególne miesiące zaciągania kredytu,

- udostępnienia zagregowanych wyników dla ,, [...]", wskazał, że analiza żądania postawionego w przedmiotowym wniosku wymusiła na Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzenie oceny zakresu ilościowego wnioskowanych informacji oraz rozważenie charakteru i zakresu czynności technicznych i redakcyjnych związanych z pozyskaniem wnioskowanych informacji. Doprowadziło to Komisję Nadzoru Finansowego do ustalenia, iż wnioskowane informacje spełniają kryteria, które nakazują zaliczenie ich do kategorii informacji publicznej, które zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, są normatywnie określane, jako "informacja publiczna przetworzona".

Organ wskazał, iż oznacza to, że wnioskodawca powinien - w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania – wykazać dysponentowi informacji publicznej,

iż skierowane przez niego żądanie udostępnienia informacji publicznej w zakresie wskazanym powyżej, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Podniesiono,

że po wykazaniu szczególnego interesu publicznego, Komisja Nadzoru Finansowego oceni zasadność żądania i podejmie czynności przewidziane przepisami ustawy

o dostępie do informacji publicznej, w tym oceni rzeczywiste występowanie szczególnie istotnego interesu publicznego. Wskazano, że brak występowania po stronie wnioskodawcy szczególnego interesu publicznego w udostępnieniu informacji publicznej skutkować będzie wydaniem decyzji administracyjnej odmownej, o której stanowi art. 16 ust. 1 u.d.i.p.

Wnioskodawca na wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego pismem z dnia [...] czerwca 2016 r. udzielił organowi odpowiedzi w tym zakresie. Jednocześnie podniósł, że dotychczas w odpowiedzi na pytanie:

- na jaką łączną kwotę w CHF zostały udzielone tzw. hipoteczne kredyty frankowe,

w latach 2000-2011, w odpowiedzi Urząd wskazał na swój raport, z równoważną kwotą w złotych 173 788 min PLN, co stanowi równowartość ok. 44 mld CHF. Wnioskodawca podał, iż przyjmuje, że kwota ta obejmuje wszystkie kredyty hipoteczne, włączając

to kredyty już spłacone oraz spisane;

- jaka kwota w CHF pozostaje wciąż do spłacenia przez gospodarstwa domowe,

w odpowiedzi z dnia [...] czerwca Urząd wskazał na źródło informacji dostępne

od 3- go czerwca br. Mimo, że z opóźnieniem (przekazanie informacji nastąpiło

po dwumiesięcznym terminie przewidzianym ustawowo na odpowiedź), Urząd odpowiedział;

- jaki był średni, ważony kurs CHFPLN, po którym zaciągano kredyty, Urząd informacji jeszcze nie przekazał tłumacząc to koniecznością jej przetworzenia. Wnioskodawca stwierdził, że KNF posiada wszystkie potrzebne dane, a konieczne przetworzenie obejmuje wykonanie jednej operacji w arkuszu kalkulacyjnym. Nie jest to zatem czynność nadmiernie czasochłonna;

- ile wynosi średni, ważony "kurs sprawiedliwy", obliczony zgodnie z propozycją ustawy Prezydenta, zagregowany łącznie dla wszystkich kredytów CHF, Urząd informacji jeszcze nie przekazał tłumacząc to koniecznością jej przetworzenia;

- jak zmieniały się średnie marże kredytów CHF, w rozbiciu na poszczególne miesiące zaciągania kredytu, Urząd jeszcze informacji nie przekazał;

- jak zmieniały się średnie marże dla równoważnych kredytów złotowych, w tych samych okresach, Urząd poinformował, że takich danych nie posiada, więc nie może ich udostępnić;

- udostępnienie zagregowanych wyników uzyskanych od banków, w formie dwóch plików ankiety, sumujących wszystkie odpowiedzi. Ankieta 1 - nie została przekazana, Ankieta 2 - została udostępniona publicznie.

Wnioskodawca podał, że w przypadku, gdyby KNF z przyczyn czasowych, miał kłopot z przygotowaniem zbiorczego zestawienie dla Ankiety 1, może równoważnie udostępnić zanonimizowane dane otrzymane z banków - bez konieczności agregacji.

Skarżący w piśmie do Sądu z dnia [...] czerwca 2016 r. poinformował,

że rezygnuje z tej części informacji, która odnosi się do autorów raportu. Pozostałe pytania pozostają bez zmian.

Do dnia rozpoznania przez Sąd sprawy ze skargi T. N. na bezczynność KNF w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] marca 2016 r., od Komisji Nadzoru Finansowego nie wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie żadna informacja o zmianie stanu faktycznego niniejszej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga jest zasadna.

W przypadku złożenia skargi na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej obowiązkiem Sądu jest w pierwszej kolejności zbadanie,

czy sprawa mieści się w zakresie podmiotowym i przedmiotowym ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), zwanej dalej u.d.i.p. Dopiero bowiem stwierdzenie, że podmiot, do którego zwrócił się wnioskodawca, był zobowiązany do udzielenia informacji publicznej,

oraz że żądana informacja miała charakter informacji publicznej w rozumieniu przepisów u.d.i.p., pozwala na dokonanie oceny, czy w konkretnej sprawie można skutecznie zarzucić wskazanemu podmiotowi bezczynność w zakresie realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej (por. P. Szustakiewicz, Postępowanie

w sprawie bezczynności w zakresie udzielenia informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 6, s. 75 i n. wraz

z powołanym orzecznictwem).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne,

w szczególności organy władzy publicznej. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. KNF jest zatem organem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej.

Wobec rezygnacji przez skarżącego z żądania informacji dotyczącej autorów raportu, przedmiotem sprawy jest informacja w zakresie wskazanym w punktach 1-5 wniosku. Wszystkie żądane przez wnioskodawcę w punktach 1-5 wniosku z dnia

[...] marca 2016 r. dane stanowią informację publiczną w rozumieniu u.d.i.p., co nie jest sporne między stronami.

Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Udostępnieniu podlega w szczególności informacja publiczna określona w art. 6 u.d.i.p. Uwzględniając wszystkie aspekty wynikające z treści tych przepisów, należy przyjąć,

że informacją publiczną jest każda informacja dotycząca sfery faktów i danych publicznych, a więc każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów realizujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych

i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Informację publiczną stanowi m.in. treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych niezależnie od tego, do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Ponadto informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej związanych z nimi bądź

w jakikolwiek sposób dotyczących ich i są nimi zarówno treść dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet jeżeli nie pochodzą wprost od nich.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 u.d.i.p., udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W myśl art. 2 ust. 1 u.d.i.p., prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem

art. 5, który ogranicza je z uwagi na ochronę informacji niejawnych oraz ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych. Nie jest przy tym wymagane wykazanie ani interesu publicznego, ani celu, w jakim uzyskana informacja zostanie wykorzystana.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.d.i.p., udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2, a jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie,

w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W sytuacji, gdy wniosek dotyczy informacji będącej informacją publiczną, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, organ ma obowiązek: 1) udostępnić tę informację

w formie czynności materialno-technicznej, co winno nastąpić bez zbędnej zwłoki,

nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku oraz w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem; 2) wydać, na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p., decyzję o odmowie jej udostępnienia w razie uznania, że zachodzą podstawy do takiej odmowy, 3) udzielić informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 u.d.i.p., wyjaśniając przyczyny braku możliwości udostępnienia informacji w terminie bądź zgodnie z wnioskiem, przy jednoczesnym wskazaniu, w jakim terminie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie lub 4) poinformować pisemnie wnioskodawcę,

że nie posiada żądanej informacji.

W przypadku niepodjęcia przez adresata wniosku takich prawnych form działania, strona może zwalczać stan bezczynności w drodze skargi na bezczynność organu w trybie art. 3 § 2 pkt 8 P.p.s.a. Strona ma prawo kwestionowania bezczynności organu zawsze, gdy uznaje, że żądane przez nią informacje są informacjami publicznymi i powinny być jej udzielone w trybie wnioskowym na podstawie przepisów u.d.i.p.

Wprawdzie organ w odpowiedzi na wniosek strony z dnia [...] marca 2016 r.

w terminie 14 dni poinformował T. N. pismem z dnia [...] marca 2016 r. o tym, że wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia, jednakże pismo to nie zawierało w istocie informacji o powodach opóźnienia. Wskazanie, że organ dokona stosownych ustaleń niczego nie wyjaśniało

i nie wskazywało na powód nieudostępnienia informacji w terminie 14 dni.

W piśmie nie powołano żadnej okoliczności, która uzasadniałaby opóźnienie

w rozpatrzeniu wniosku w terminie 14 dni. Kolejne pisma kierowane do wnioskodawcy nie stanowiły udostępnienia wprost żądanych informacji publicznych. Jednocześnie organ nie wydał w tym czasie decyzji o odmowie udostępnienia żądanych informacji. Skarga na bezczynność KNF złożona po upływie 2 miesięcy od dnia wystąpienia wnioskiem z dnia [...] marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej była zatem zasadna w chwili jej wniesienia.

Na podstawie całości akt sprawy, w tym w szczególności biorąc pod uwagę treść pism organu do wnioskodawcy z dnia [...] czerwca 2016 r. i fakt niekwestionowania przez stronę (co wynika z pisma z dnia [...] czerwca 2016 r.) udostępnienia informacji

w podanym niżej zakresie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził,

że Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła się bezczynności w rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] marca 2016 r. w zakresie punktu 1 zdanie pierwsze wniosku, punktu 2, punktu 4 zdanie drugie i punktu 5 (dotyczącego ankiety drugiej). Odpowiedź na pytania: (pierwsze zdanie 1) na jaką łączną kwotę w CHF zostały udzielone tzw. hipoteczne kredyty frankowe, w latach 2000-2011; (2) jaka kwota w CHF pozostaje wciąż do spłacenia przez gospodarstwa domowe; (4 zdanie drugie) jak zmieniały

się średnie marże dla równoważnych kredytów złotowych, w tych samych okresach;

(5 – dotyczące ankiety drugiej) [...], udzielona została bowiem przez KNF po upływie ustawowych terminów, tak po upływie terminu 14 dni, jak i wyznaczonego przez KNF (bez podania w istocie powodów opóźnienia) dodatkowego terminu (2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z dnia [...] marca 2016 r.).

W odniesieniu do pytania 4 zdanie drugie wskazania wymaga, iż także wyjaśnienie organu, że nie dysponuje on danymi źródłowymi, na podstawie których możliwe byłoby opracowanie informacji, o którą wnioskuje T. N., powinno było nastąpić niezwłocznie, tj. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wobec tego, że informacje we wskazanym wyżej zakresie zostały wnioskodawcy udostępnione przed dniem orzekania przez Sąd w niniejszej sprawie, brak było podstaw do zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku w tym właśnie zakresie. Z tego powodu Sąd rozstrzygnął, jak wskazano wyżej.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że w odniesieniu do wniosku z dnia [...] marca

2016 r. w zakresie punktu 1 zdanie drugie, punktu 3, punktu 4 zdanie pierwsze i punktu 5 (ankieta pierwsza), Komisja Nadzoru Finansowego nadal pozostaje w bezczynności.

Pismem z dnia [...] czerwca 2016 r. organ uznał, że informacje dotyczące tego, jaki był średni, ważony kurs CHFPLN, po którym zaciągano kredyty (punkt 1 zdanie drugie); ile wynosi średni, ważony "kurs sprawiedliwy", obliczony zgodnie z propozycją ustawy Prezydenta, zagregowany łącznie dla wszystkich kredytów CHF (punkt 3); jak zmieniały się średnie marże kredytów CHF, w rozbiciu na poszczególne miesiące zaciągania kredytu (punkt 4 zdanie pierwsze); [...] (punkt 5 wniosku ankieta pierwsza), stanowią informację publiczną przetworzoną. Jednakże pomimo upływu terminu tak z art. 13 ust. 1, jak i z art. 13 ust. 2 u.d.i.p. oraz mimo dysponowania odpowiedzią wnioskodawcy na żądanie dotyczące wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, organ żądanej informacji publicznej – jak wynika z akt sprawy, którymi Sąd dysponował na dzień orzekania –

nie udostępnił, jak też nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia. Tym samym,

w odniesieniu do wskazanego wyżej zakresu wniosku z dnia [...] marca 2016 r. zaszła podstawa do zobowiązania Komisji Nadzoru Finansowego do jego rozpatrzenia

w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

Sąd stwierdził jednocześnie, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego

w rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] marca 2016 r. w zakresie punktów 1-5 nie miała

w niniejszej sprawie miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wziął pod uwagę,

że organ w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku podjął działania w sprawie jego rozpatrzenia, o czym zawiadomił wnioskodawcę. Okoliczność, że w piśmie z dnia

[...] marca 2016 r. nie podano informacji co do powodów opóźnienia nie stanowi sama

w sobie podstawy do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa. Z całości akt sprawy wynika, że poszczególne pisma kierowane do wnioskodawcy w założeniu miały stanowić rozpatrzenie wniosku z dnia [...] marca 2016 r. Okoliczność odmiennej oceny dokonanej w tym zakresie przez skarżącego, jak też przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie stanowi o rażącym naruszeniu prawa. Organ podejmował w tej sprawie działania i nie były one w ocenie Sądu nakierowane

na pozbawienie konstytucyjnego prawa do informacji.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 w zw. z art. 119 pkt 4 i art. 120 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U.

z 2016 r., poz. 718 ze zm.) orzekł, jak w punkcie 1 wyroku. W punkcie 2 wyroku Sąd orzekł, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 powołanej ustawy. W punkcie 3 wyroku Sąd orzekł na podstawie art. 149 § 1a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O zwrocie kosztów postępowania sądowego, w punkcie 4 wyroku, Sąd orzekł na podstawie art. 200 ustawy.Powered by SoftProdukt