drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Gl 540/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 540/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2015-12-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-05-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Elżbieta Kaznowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 1490/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 220 par. 3, art. 58 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 47 par. 1 oraz art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska, po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 kwietnia 2015 r. K. K. wniósł

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C., skargę na decyzję tego organu z dnia [...] r. nr [...] utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia [...]r. nr [...] orzekającą o stwierdzeniu nieważności decyzji Wójta Gminy J. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 2 czerwca 2015 r. wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

w kwocie 200,00 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), a ponadto zobowiązał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikowi postępowania. Dla dokonania powyższej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie bowiem z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ), zwanej dalej P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei art. 230 P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Skarga, jako pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowym powinna nadto spełniać określone wymagania,

o których mowa między innymi w art. 47 § 1 P.p.s.a. Przepis ten przewiduje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi

oraz nieuiszczenie wpisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi (220 § 3 P.p.s.a.

i art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. ).

Postanowieniem z dnia 6 października 2015 r., sygn. akt II SA/Gl 540/15 Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

w Gliwicach oddalił wniosek skarżącego K. K. dotyczący przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II, zarządzeniem z dnia 12 listopada 2015 r. wezwał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 2 czerwca 2015 r. o wezwaniu

do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200,00 zł. Dla dokonania

tej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca przedmiotowe wezwanie została przesłana

na podany w skardze adres i wobec nieobecności strony skarżącej była dwukrotnie awizowana (w dniu 20 listopada 2015 r. oraz w dniu 30 listopada

2015 r. ), o czym umieszczono zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji. Na skutek niepodjęcia przesyłki w terminie 14 dni od daty pierwszego awiza została ona zwrócona do Sądu. Stanowiło to podstawę do uznania, że doręczenie wezwania skierowanego do K. K. było skuteczne i zostało dokonane z upływem 4 grudnia 2015 r. (art. 73 § 4 p.p.s.a.) Powyższe oznacza, że wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu

11 grudnia 2015 r.

Skarżący mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem

o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższej czynności, należnej opłaty sądowej nie uiścił, nie przedłożył również odpisu skargi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a., art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 P.p.s.a.

oraz art. 58 § 3 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt