drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II FZ 320/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 320/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-14
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Stanisław Bogucki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I SA/Ke 123/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-12
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par.2 zd. 1, art. 234 par. 2 zd. 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2192 par. 2
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Stanisław Bogucki po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia S. K. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Ke 123/08 w zakresie opłaty kancelaryjnej wydanego w sprawie ze skarg S. K. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 23 stycznia 2008 r. nr [...], [...], [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału Pierwszego tegoż Sądu z dnia 19 czerwca 2008 r. o sygn. I SA/Ke 123/08 w sprawie ze skarg S. K. (dalej: skarżący) na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 23 stycznia 2008 r. o nr [...], [...] oraz [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej – wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym na skutek zgłoszenia żądania. Powołując jako podstawę prawną art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – D. U. Nr 153, poz. 1270ze zm. (dalej: P.p.s.a.) w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – Dz. U. Nr 221, poz. 2192 (dalej: rozporządzenie RM) wskazano, że w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, Przewodniczący zarządzi jej ściągnięcie od strony, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył skarżący wnosząc o jego uchylenie. Uzasadniając zażalenie wskazano, że skarżący został przez WSA w Kielcach "zwolniony z kosztów sądowych w wysokości 90 %" oraz że obowiązek dostarczenia z urzędu orzeczenia wraz z uzasadnieniem spoczywa na sądzie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia w myśl art. 234 § 2 zdanie pierwsze P.p.s.a., pobiera się opłatę kancelaryjną przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Opłaty tej nie pobiera się natomiast za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu (art. 234 § 3 P.p.s.a.) W myśl art. 141 § 2 zdanie pierwsze P.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczonego na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł (§ rozporządzenia RM).

Przenosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy należy wskazać, że wyrokiem z dnia 12 czerwca 2008 r. WSA w Kielcach oddalił skargi S. K. na decyzje Dyrektora IS, a zatem w takiej sytuacji uzasadnienia wyroku nie sporządza się i nie doręcza stronie z urzędu, lecz stosując art. 141 § 2 zdanie pierwsze P.p.s.a. tylko i wyłącznie na wniosek strony. Stąd też w przedmiotowej sprawie nie znalazł zastosowania przepis art. 234 § 3 P.p.s.a., w myśl którego doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem z urzędu wolne jest od opłat. Ponieważ skarżący złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w dniu 16 czerwca 2008 r., to zgodnie z art. 234 § 2 zdanie pierwsze P.p.s.a. w związku z § 2 rozporządzenia RM został prawidłowo wezwany przez WSA w Kielcach o uiszczenie opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł.

Odnosząc się natomiast do zarzutu przyznania prawa pomocy w przedmiotowej sprawie, należy wskazać, że jest on nieuzasadniony, bowiem w niniejszej sprawie postanowieniami z dnia 29 kwietnia 2008 r. WSA w Kielcach przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym, jednakże jedynie w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu od skarg z dnia 25 lutego 2008 r. w kwocie powyżej 20 zł, a w pozostałym zakresie wnioski o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych zostały oddalone.

Kierując się wyżej wymienionymi względami Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 184 w związku z art. 198 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt