drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Odrzucono skargę, V SA/Wa 2226/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2226/20 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2021-09-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-11-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dariusz Czarkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 220 § 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA Dariusz Czarkowski po rozpoznaniu w dniu 9 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia lub dokonania wymaganego zgłoszenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

L. w W. (dalej: "skarżąca" lub "spółka") zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach bez koncesji, zezwolenia lub dokonania wymaganego zgłoszenia. W skardze skarżąca zawarła wniosek przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W wyniku rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy postanowieniem z 5 marca 2021 r. odmówił przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Spółka od powyższego postanowienia nie wniosła sprzeciwu.

W związku z tym, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 maja 2021 r. spółka została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 4.000 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącej 22 czerwca 2021 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 34 akt sądowych).

Termin do uiszczenia wpisu od skargi rozpoczął zatem bieg 23 czerwca 2021 r., a jego ostatni, siódmy dzień wypadał 29 czerwca 2021 r.

Zgodnie z informacją z 16 lipca 2021 r. w Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie zidentyfikowano wpisu sądowego od przedmiotowej skargi. Do dnia wydania niniejszego postanowienia Skarżąca nie uiściła wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej jako: "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Skarżąca nie uiściła wpisu od skargi w terminie zakreślonym przez Sąd, zatem na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt