drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej, Uchylono decyzję I i II instancji, I SA/Po 1588/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1588/08 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2009-04-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-12-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Jerzy Małecki /przewodniczący/
Katarzyna Nikodem /sprawozdawca/
Sylwia Zapalska
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono decyzję I i II instancji
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 54 poz 535 art.41 ust.8, art.10 pkt 1, art.86 ust.10 pkt 1, ust.11, art. art.88 ust.1 pkt 4,
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 97 poz 970 par.37,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2005 nr 95 poz 798 par.17 ust.4
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269 art.1 par.2
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.134 par.1art.145 par.1 pkt 1 lit.a, art.200, art. 152
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Małecki Sędziowie Sędzia NSA Sylwia Zapalska Sędzia WSA Katarzyna Nikodem (spr.) Protokolant st.sekr.sąd. Alicja Ajnbacher po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 kwietnia 2009r. sprawy ze skargi F.sp. z o. o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik, listopad i grudzień 2007r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego P.z dnia [...] Nr [...]; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P. na rzecz skarżącej spółki kwotę [..] zł tytułem zwrotu kosztów sądowych; III. stwierdza, że decyzje wymienione w punkcie I nie podlegają wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku. /-/ K. Nikodem /-/ J. Małecki /-/ S. Zapalska

Uzasadnienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto po przeprowadzonej kontroli podatkowej w [A] sp. z o.o. w zakresie podatku VAT za miesiące październik, listopad i grudzień 2008 r. decyzją nr [...] z dnia 20 czerwca 2008 r. określił kontrolowanej spółce za październik 2007 r. kwotę zwrotu różnicy podatku VAT w wysokości [...] zł, za listopad 2007 r. kwotę zwrotu podatku VAT w wysokości [...] zł, za grudzień 2007 r. kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości [...] zł oraz na podstawie art. 109 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ustalił dodatkowe zobowiązanie za listopad 2007 r. w wysokości [...] zł i za grudzień 2007 r. - [...] zł.

Organ podatkowy dokonał korekty rozliczenia podatku VAT w poszczególnych miesiącach zarówno w zakresie podatku należnego jak i naliczonego.

W zakresie podatku należnego:

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia przeliczenia dwóch faktur sprzedaży eksportowej: nr [...] i [...] z [...] 2007 r. Kwoty z powyższych faktur przeliczono na złote przy zastosowaniu kursu wg tabeli NBP z 19.10.2007 r. Zdaniem organu podatkowego, podatnik był zobowiązany przeliczyć wartości wynikające w ww. faktur po kursie z dnia wystawienia faktury ([...]2007 r.) lub w przypadku wystawienia faktur przed ogłoszeniem kursu z dnia [...]2007 r. - po kursie z dnia poprzedniego, czyli 19.10.2007 r. Nadto spółka dokonała przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nr 339 z 25. 10. 2007 r. stosując kurs wg tabeli NBP z 24.10.2007 r. , tj z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, a nie z dnia wystawienia faktury. Organ wskazał, że zasady i sposób przeliczania na złote kwot wykazanych na fakturach w walutach obcych uregulowano w § 37rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970, ze zm.), który stanowi, że kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i zgłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej:

- na dzień wystawienia faktury - o ile jest ona wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia,

- na dzień powstania obowiązku podatkowego - gdy faktura nie została wystawiona w ustawowym terminie, a podatnik był obowiązany do jej wystawienia.

W sytuacji, gdyby bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony przed dniem wystawienia faktury bądź powstania obowiązku podatkowego. Ustalenia organu nie miały jednak wpływu na obowiązek podatkowy.

Spółka w listopadzie 2007 r. nie opodatkowała stawką 22% sprzedaży exportowej z faktury [...] z [...]2007 r., pomimo, że do dnia 18 marca 2008 r. spółka nie otrzymała dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Natomiast w miesiącu grudniu 2007 r. podatnik błędnie zaewidencjonował w ewidencji sprzedaży fakturę eksportową nr [...] z [...]2007 r. na kwotę [...] zł, wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty nastąpił bowiem 3.01.2008 r. Faktura winna być zaewidencjonowana w styczniu 2008 r. Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) - dalej ustawa o VAT była zobowiązana w następnym okresie rozliczeniowym wykazać transakcję ze stawką dla sprzedaży krajowej. W związku z tym organ podatkowy dokonał korekty wartości podstaw opodatkowania za miesiące listopad i grudzień 2007 r., określając kwotę podatku należnego wyłącznie za listopad 2007 r., ponieważ korekta podstawy opodatkowania w grudniu 2007 r. nie wpłynęła na wysokość podatku należnego deklarowanego przez podatnika.

W zakresie podatku naliczonego:

W listopadzie 2007 r. spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT nr [...] z [...].2007 r., czym zawyżyła w listopadzie 2007 r. podatek naliczony. Zdaniem organu rozliczenie w listopadzie 2007 r. podatku naliczonego z faktury otrzymanej w miesiącu maju 2007 r. stanowi naruszenie art. 86. ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.

W grudniu 2007 r. spółka zaewidencjonowała fakturę VAT nr [...] z [...].2007 r. dokumentującą nabycie artykułów oświetleniowych o wartości netto [...] zł VAT [...] zł. Z materiału dowodowego wynika, spółka odliczyła w miesiącu październiku 2007 r. podatek naliczony w wysokości [...] zł z faktury nr [...] z [...]2007 r. dokumentującej zakup od firmy [B] sp. z o.o. artykułów oświetleniowych. Z powodu niezgodności treści faktury z zawartą transakcją, do ww. faktury wystawiono fakturę korygującą nr [...] z [...].2007 r. zmniejszającą wartość netto zakupu o [...] zł, VAT - 7 zł. Faktura nadal posiadała błędy, dlatego spółka zwróciła się do sprzedawcy o wystawienie nowej faktury na sprzedaż towaru wraz z fakturą korektą do pierwotnie wystawionej faktury nr [...] z [...].2007 r. Firma [B] wystawiła w dniu [...].2007 r. nową fakturę na kwotę netto [....] zł VAT - [...] zł, która była zgodna z dokonanym przez [A] zakupem towaru. Podatnik nie zaewidencjonował w październiku 2007 r. faktury z 22 października 2007 r., ponieważ nie otrzymał faktury korekty do już zaewidencjonowanej faktury [...] z [...]2007 r. Spółka otrzymała duplikat faktury korygującej nr [...] z [...]2007 r. zmniejszającą wartość zakupu netto [...] zł, VAT [....] zł. dopiero w dniu [...] 2008 r. Dokonała rozliczenia faktury korekty w miesiącu grudniu 2007 r. wraz z fakturą VAT nr [...]z [...]2007 r. Zdaniem organu rozliczenie w grudniu 2007 r. faktury nr [...] z [...].2007 r. stanowi naruszenie art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy VAT. Zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji spółka winna dokonać rozliczenia podatku wynikającego z powyższej faktury w miesiącu październiku 2007 r., bez względu na brak faktury korygującej do faktury nr [...]. Faktura nr [...] z [...].2007 r. wystawiona przez [B] stanowi, zdaniem organu, nowy dokument, który nie identyfikuje się z fakturą nr[...] z [...]2007 r., albowiem zawiera kolejny numer i datę. Organ uznał, że w związku z rozliczeniem faktury nr[...]z [...] 2007 r. w miesiącu grudniu 2007 r. zamiast w październiku 2007 r. spółka w miesiącu październiku 2007 r. zaniżyła podatek naliczony, natomiast w miesiącu grudniu 2007 r. zawyżyła.

W rozliczeniu za miesiąc grudniu 2007 r. spółka dokonała rozliczenia podatku naliczonego z faktury korygującej VAT nr [...] otrzymanej w październiku 2007 r. oraz z duplikatu faktury korygującej VAT nr [...] z [...]2007 r. wystawionego i otrzymanego [...].2007 r. Spółka nie rozliczyła podatku naliczonego w miesiącu otrzymania dokumentu, czym zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego naruszyła § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur (...) (Dz. U. nr 95, poz. 798, ze zm.) oraz art. 86 ust. 10 pkt 1 i 11 ustawy o VAT.

W listopadzie 2007 r. spółka bez podstawy prawnej odliczyła od podatku należnego podatek naliczony za zakup usług gastronomicznych. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.

W odwołaniu od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto strona wyjaśnia, że w październiku 2007 r. spółka nie była uprawniona do rozliczenia podatku naliczonego z faktury nr [...], ponieważ dokonano już rozliczenia podatku naliczonego za zakup towaru oświetleniowego od firmy [B] na podstawie faktury nr [....], a wraz z fakturą nr [....] wystawca nie przysłał faktury korekty do wystawionej pierwotnie faktury nr [...] skorygowanej fakturą nr [....]. Prawidłowego rozliczenia podatku naliczonego za zakupiony towar od firmy [B] dokonano w grudniu 2007r. , ponieważ przed złożeniem deklaracji za ten miesiąc (25 stycznia 2007 r. ) spółka otrzymała oczekiwany od dłuższego czasu duplikat faktury korygującej do faktury, na podstawie której w październiku 2007 r. spółka rozliczyła podatek naliczony za zakupiony towar. Brak korekty wcześniej zaewidencjonowanej faktury uniemożliwiał rozliczenie podatku naliczonego z faktury nr [...].

Nadto spółka uważa, że organ podatkowy niesłusznie ustalił dodatkowe zobowiązanie VAT za miesiąc listopad 2007 r. Wskazuje, że błąd związany z rozliczeniem faktury eksportowej został zauważony nie przez kontrolujących w toku kontroli, a przez podatnika, który po otrzymaniu protokołu kontroli podatkowej złożył korektę deklaracji VAT-7 za listopad 2007 r. w której podatnik zadeklarował podatek należny z wystawionej faktury eksportowej, do których nie posiadał dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza granice Unii Europejskiej. Natomiast rozliczenie w listopadzie 2007 r. podatku naliczonego z faktury otrzymanej w maju 2007 r. było działaniem na niekorzyść podatnika, a nie Skarbu Państwa. Strona dowodzi, że gdyby w listopadzie 2007 r. spółka sporządziła deklarację korygującą do deklaracji za maj 2007 r., to "wynik w podatku naliczonym byłby taki sam", suma podatku do zwrotu z tych dwóch deklaracji wyniosłaby również [...] zł, czyli tyle ile wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji za listopad 2007r. Dlatego też zdaniem strony ustalenie dodatkowego zobowiązania jest krzywdzące i niesprawiedliwe.

Po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia 30 października 2008 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy nie znalazł podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji, stwierdził w uzasadnieniu decyzji, że przepis art. 86 ust. 10 i 11 ustawy VAT określa termin realizacji prawa odliczenia podatku naliczonego, stanowiąc, że prawo to co do zasady przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub za następny okres rozliczeniowy. Natomiast w § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) (Dz. U. nr 95, poz. 798, ze zm.) określono m.in. zasady dotyczące obowiązku rozliczenia korekty podatku naliczonego, stanowiąc, że nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego. Podatnik nie może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach innych niż określonych przez ustawodawcę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie znalazł również podstaw do zmiany rozstrzygnięcia w zakresie ustalonego dodatkowego zobowiązania. Wskazał, że art. 109 ust. 4 i 5 stanowi, że organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie, jeśli ustali, że w złożonej deklaracji podatnik wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej lub kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej. Organ nie może uwzględnić żadnych innych okoliczności przy wymiarze sankcji jak wyłącznie, czy podatnik zaniżył zobowiązanie w podatku VAT, bądź czy wykazał zawyżoną kwotę różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2008 r. [A] sp. z o.o. kwestionuje stanowisko organów podatkowych co do obowiązku odliczenia podatku naliczonego zarówno z faktury nr [...], jak i faktury nr [...] w rozliczeniu za miesiąc październik 2007 r. Skarżąca podnosi, że przepis art. 86 ust. 12 ustawy o podatku VAT uzależnia księgowanie faktury od otrzymania towaru, faktura nr [...]nie miała pokrycia w towarze, dlatego też w jej ocenie, faktura ta mogła być rozliczona wyłącznie po zaksięgowaniu otrzymanej faktury korygującej, która anulowała pierwotnie wystawioną i zaksięgowaną fakturę na zakup towaru oświetleniowego. Zdaniem strony organ podatkowy w uzasadnieniu stanowiska powołuje błędnie przepisy stanowiące o terminach rozliczenia podatku naliczonego, pomija zaś przepisy, na które zwracała uwagę skarżąca w toku postępowania.

W skardze strona ponownie stwierdza, że biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ustalenie dodatkowego zobowiązania jest krzywdzące i niesprawiedliwe.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych ( Dz.U. Nr 153 , poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Jednocześnie w myśl art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)- dalej zwaną p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związanym zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W ocenie Sądu skarga jest zasadna, choć nie wszystkie zarzuty w niej zawarte zasługują na uwzględnienie. Stan faktyczny sprawy jest bezsporny. Organy podatkowe zarzuciły podatnikowi zaniżenie podatku należnego za miesiąc listopad 2007 r., spółka nie zadeklarowała do opodatkowania stawką 22% sprzedaży eksportowej w związku z nieotrzymaniem przed złożeniem deklaracji dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, czym naruszyła art. 41 ust. 7 ustawy VAT. Poza tym spółka w listopadzie 2007 r. odliczyła podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie usług gastronomicznych. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem przypadków gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119 wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie, nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. W tym zakresie strona nie kwestionuje prawidłowości decyzji organów podatkowych.

Ponadto, zdaniem organów podatkowych spółka naruszyła również przepisy art. 86 ust. 10 i 11 ustawy VAT oraz § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. nr 95, poz. 798, ze zm.) nie przestrzegając zasady odliczania podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury, faktury korekty czy duplikatu dokumentu. Fakturę VAT nr [...] z [...] 2007 r. odliczono w listopadzie 2007 r., zaś fakturę VAT nr [...] z [...] 2007 r. w grudniu 2007r.

Sąd podziela stanowisko organów podatkowych, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy przyjmują zasadę, że moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług uzależniony jest od chwili otrzymania faktury dokumentującej tę czynność. Przepis art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 stanowi, że obniżenie podatku należnego o podatek naliczony następuje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu otrzymania dokumentu, może tego dokonać w deklaracji za następny okres rozliczeniowy. Niezadeklarowany w okresie otrzymania faktury lub w okresie następnym podatek naliczony, podatnik może zadeklarować do odliczenia w formie korekty deklaracji za okres, w którym posiadał prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym należy stwierdzić, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa podatnik nie ma prawa wyboru miesiąca, w którym rozliczy podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług. Dlatego faktura otrzymana w miesiącu maju 2007 r. winna być rozliczona w deklaracji za miesiąc maj lub czerwiec 2007 r. a nie w deklaracji za listopad 2007 r. Nie można zaakceptować argumentacji skarżącej, że podatnik nie naruszył prawa, ponieważ rozliczenie w listopadzie 2007 r. faktury zakupu otrzymanej w maju 2007 r. działało wyłącznie na szkodę podatnika, ponieważ skutkowało zmniejszeniem kwoty różnicy podatku do zwrotu. Należy bowiem podkreślić, że okresem rozliczeniowym w podatku od towarów i usług jest miesiąc. W deklaracji za konkretny miesiąc dokonuje się rozliczenia podatku należnego i naliczonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które nie dają możliwości dowolnego ustalania zarówno momentu powstania obowiązku podatkowego jak i momentu rozliczenia podatku naliczonego.

Sąd natomiast nie podziela stanowiska organów podatkowych, że spółka winna dokonać rozliczenia podatku naliczonego z faktury VAT nr [...] z [...]2007 r. w deklaracji za miesiąc październik 2007 r. Jak wynika z akt podatkowych, co jest również bezsporne, w deklaracji za miesiąc październik 2007 r. podatnik odliczył podatek naliczony z faktury wystawionej przez [B] K. K., M. W. sp. j. z dnia [...] 2007 r. nr [...] na kwotę [...] zł podatek VAT [...] zł, skorygowanej fakturą korygującą z [...] 2007 r. nr [...] zmniejszającą wartość netto o kwotę [...] zł i podatek VAT [...] zł. W toku postępowania strona wyjaśniła, że wystawione faktury nie obejmowały wszystkich zakupionych artykułów oświetleniowych, podatnikowi zaś zależało, aby została wystawiona jedna faktura na całość zakupionego oświetlenie zainstalowanego w Centrum Handlowym przy. [...] w P. Dlatego wystąpiła do sprzedawcy z prośbą o wystawienie jednej faktury na sprzedaż oświetlenia, z jednoczesnym wystawieniem faktury korekty do faktur wystawionych pierwotnie. W październiku 2007 r. spółka [B] wystawił nową fakturę nr [...] na kwotę [...] i podatek VAT [...] zł. Jednakże wraz z otrzymaniem nowej faktury, skarżąca nie otrzymała korekty do faktury korygującej nr [...]. Duplikat tejże faktury korygującej nr [....] z [...] 2007 r. na wartość netto [...] zł i podatek VAT -[....]zł skarżąca spółka otrzymała dopiero 25 stycznia 2008 r. Mając na uwadze wyżej wskazane okoliczności należy stwierdzić, przepis art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT stanowiący o terminach realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego nie może mieć zastosowania w zakresie rozliczenia podatku naliczonego z faktury nr [...]. Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego związane jest z nabyciem towarów lub usług w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Na tle obowiązujących przepisów w zakresie podatku VAT nie można przyjmować faktury w oderwaniu od obrotu towaru lub świadczenia usług. To nabycie towarów lub usług od podatnika VAT rodzi prawo umniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, a nie wystawiona faktura. Podatnik posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach na podstawie faktur pod warunkiem, że spełnia wszelkie pozytywne przesłanki w ustawie przewidziane oraz nie występują przesłanki negatywne, które uniemożliwiają odliczenie podatku naliczonego.

Jedna z przesłanek negatywnych, która wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego, przewidziana jest w art. 88 ust. 3a pkt. 3 ustawy o VAT, w świetle którego nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż. W październiku 2007 r. skarżąca otrzymała fakturę dokumentującą sprzedaż towaru, na którą wcześniej wystawiono już fakturę VAT - rozliczoną u nabywcy. Zatem dopóki pierwotna faktura nie została skorygowana do zera, podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT nr [...].

Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy należy dokonać rozliczenia podatku VAT za poszczególne miesiące; październik, listopad i grudzień 2007 r. zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem wskazanego wyżej przepisu art. 88 ust. 3a pkt 3 ustawy o VAT, czego domaga się skarżąca spółka.

W tych okolicznościach na podstawie art. 145 §1 pkt 1 lit. a oraz art. 200 i 152 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji wyroku.

/-/ K. Nikodem /-/ J. Małecki /-/ S. ZapalskaPowered by SoftProdukt