drukuj    zapisz    Powrót do listy

6145 Sprawy dyrektorów szkół 6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), Oświata, Wójt Gminy, Stwierdzono wydanie aktu organu jednostki samorządu terytorialnego, niebędącego aktem prawa miejscowego z naruszeniem prawa, IV SA/Gl 1424/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 1424/13 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2014-09-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-12-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Małgorzata Walentek /sprawozdawca/
Renata Siudyka
Teresa Kurcyusz-Furmanik /przewodniczący/
Symbol z opisem
6145 Sprawy dyrektorów szkół
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Oświata
Sygn. powiązane
I OSK 239/15 - Wyrok NSA z 2015-05-26
I OZ 359/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-09
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Stwierdzono wydanie aktu organu jednostki samorządu terytorialnego, niebędącego aktem prawa miejscowego z naruszeniem prawa
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 256 poz 2572 art. 5c, art. 36a
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 60 poz 373 par. 1, par. 4, par. 8
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
Dz.U. 2013 poz 594 art. 94
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Kurcyusz - Furmanik Sędziowie Sędzia WSA Renata Siudyka Sędzia WSA Małgorzata Walentek (spr.) Protokolant Monika Rał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2014 r. sprawy ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy R. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R. 1) stwierdza, że zaskarżone zarządzenie w części dotyczącej § 1 pkt 2 zostało wydane z naruszeniem prawa; 2) w pozostałym zakresie skargę oddala.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...] r. Nr [...] Wójt Gminy R., działając na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 2572 ze zm.) § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R.. Zgodnie z § 1 zarządzenia unieważnienie konkursu nastąpiło z powodu:

1. nieuzasadnionego niedopuszczenia do postępowania konkursowego kandydatki A.F.

2.nieuzasadnionego dopuszczenia do postępowania konkursowego kandydatki M.J.

Jednocześnie w § 2 zarządzono ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego.

Wojewoda [...] pismem z dnia 15 listopada 2013 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w której domagał się stwierdzenia nieważności wymienionego wyżej zarządzenia, jako sprzecznego z § 8 ust. 2 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm. ), zwanego dalej "rozporządzeniem MEN".

W uzasadnieniu skargi powołano się na wyjaśnienia Wójta, z których wynika, że A.F. powinna była zostać dopuszczona do konkursu, bowiem fakt, że dostarczone przez nią dokumenty zostały potwierdzone przez dyrektora, a nie przez kandydatkę, nie stanowił dostatecznej przesłanki uzasadniającej niedopuszczenie do konkursu. Zdaniem Wójta wada ta miała charakter nieistotny i mogła zostać uzupełniona już podczas trwania konkursu.

W ocenie organu nadzoru takie stanowisko nie znajduje jednak oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Stosownie bowiem do treści § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b, d, e, k , l rozporządzenia ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły zawiera wskazanie wymaganych dokumentów. W każdym z określonych w ww. przepisach przypadków rozporządzenie wymaga kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata i nie przewiduje możliwości potwierdzenia tych kopii przez dyrektora, jak i przez inne osoby. Rozporządzenie nie przewiduje również możliwości dostarczenia prawidłowo poświadczonych kopii już po rozpoczęciu konkursu, gdyż zgodnie z jego § 4 komisja konkursowa podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na podstawie złożonej oferty. Skoro oferta A..F. nie zawierała wszystkich wymaganych dokumentów, komisja prawidłowo podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia jej do postępowania konkursowego. Nie było tym samym podstaw do unieważnienia konkursu z powodu nieuzasadnionego niedopuszczenia ww. kandydatki do postępowania konkursowego.

Organ nadzoru nie podzielił również stanowiska Wójta, iż dopuszczenie do postępowania konkursowego M.J. było nieuzasadnione, z tej racji, że kandydatka ta nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów. Wójt stwierdził bowiem, że z przedstawionego przez wymienioną kandydatkę zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym nie wynika, że zostało ono wystawione przez lekarza medycyny pracy, rodzinnego lub ogólnego, uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Zdaniem Wójta skoro rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu (...) nie reguluje kwestii związanych z wystawieniem zaświadczeń lekarskich, to zgodnie z art. 5 Kodeksu pracy stosuje się przepisy tego Kodeksu, w tym art. 229 § 1 pkt 1, w myśl którego badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz wymienione rozporządzenie z 1996 r. dotyczące przeprowadzania tych badań, gdzie w § 7 ust. 1 pkt 1 wymieniono lekarzy posiadających specjalizację do ich przeprowadzenia. Tymczasem zaświadczenie lekarskie dostarczone przez kandydatkę zawiera pieczątkę lekarza bez wskazania jego specjalności, zaś organ prowadzący nie może domniemywać, że przedstawione zaświadczenie zostało wydane przez lekarza posiadającego stosowne uprawnienia.

W ocenie organu nadzoru prezentowane przez Wójta stanowisko jest błędne. Organ zauważył, że rozporządzenie z 30 maja 1996 r. określa zakres jedynie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Zgodnie z art. 229 § 1 Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają natomiast wyłącznie osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe, a podstawą do przeprowadzenia tych badań (i do wydania zaświadczenia) jest skierowanie wydane przez pracodawcę (§ 4 ust. 1 rozporządzenia z 1996 r.). Tymczasem organ ogłaszający konkurs co do zasady nie jest pracodawcą osób, które ubiegają się o to stanowisko, a osoba taka nie może być uznana "za osobę przyjmowana do pracy", gdyż sam fakt przystąpienia do konkursu nie przesądza o późniejszym zatrudnieniu na stanowisku dyrektora. Zwrócono również uwagę, że zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia z 1996r. – jego przepisy dotyczą trybu wydawania zaświadczeń (oprócz dokumentowania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich) wyłącznie do celów przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy oraz o urlopach wychowawczych w celu potwierdzenia choroby pracownika, ciąży i realizacji związanych z nią uprawnień. Katalog tych spraw określony jest w sposób enumeratywny i nie obejmuje on wydawania zaświadczeń w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Skoro § 1 pkt 4 lit. f rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu (...) wymaga od kandydata na dyrektora szkoły przedłożenia "zaświadczenia lekarskiego", a w rozpoznawanej sprawie kandydatka taki dokument przedłożyła, komisja konkursowa nie miała prawa domagać się, by zaświadczenie to zostało wystawione przez lekarza określonej specjalizacji. W przekonaniu organu nadzoru bezpodstawnie Wójt uznał, że dopuszczenie M.J. do konkursu uzasadniało jego unieważnienie w związku ze stwierdzeniem "innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu".

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy R. wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczas zajmowane stanowisko w sprawie. Ponownie stwierdził, że brak w postaci przedłożenia dokumentów nie poświadczonych przez A.F. a przez inną osobę mógł być usunięty przez kandydatkę w czasie trwania konkursu. Kandydatka mogła też ewentualnie okazać dokumenty oryginalne (§ 1 ust. 3 rozporządzenia MEN). Wójt nie zgodził się również z interpretacją organu nadzoru, że komisja nie miała prawa wymagać aby zaświadczenie lekarskie przedstawione przez M.J. zostało wystawione przez lekarza określonej specjalności, oraz że kandydat na stanowisko dyrektora nie może być uznany za "osobę przyjmowaną do pracy" zaś organ prowadzący szkołę za "pracodawcę" kierującego na badania lekarskie. Zdaniem Wójta osoba, która jest kandydatem na stanowisko dyrektora jest również osobą, która będzie potencjalnie przyjmowana do pracy jeśli wygra konkurs, natomiast organ prowadzący wykonuje w stosunku do dyrektorów szkół czynności z zakresu prawa pracy. Akcentowano, że organ nadzoru w ogóle nie odniósł się do treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2009 r. sygn. akt I OSK 141/09, na który Wójt się powołał w piśmie z dnia 1 października 2013 r. i na którym się oparł wyjaśniając swoje stanowisko dotyczące interpretacji § 1 pkt 4 lit f rozporządzenia MEN uznając, że zaświadczenie lekarskie , jakie przedstawiła kandydatka nie spełnia wymogów przewidzianych w rozporządzeniu z 30 maja 1996 r., bowiem zawiera pieczątkę lekarza bez wskazania jego specjalności. Podniesiono, że w wymienionym wyroku Sąd stwierdził, że nie jest możliwe wzywanie do uzupełnienia braku ofert przez złożenie zaświadczenia wystawionego przez uprawnionego lekarza specjalistę, osoba zainteresowana objęciem stanowiska dyrektora, mająca pełnić rolę pracodawcy powinna wiedzieć jak należało zrealizować warunek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, a nadto, że w ogłoszeniu nie umieszcza się precyzyjnych zapisów dot. tego, jakie wymogi ma spełniać zaświadczenie lekarskie, gdy kwestię tę regulują odrębne przepisy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie swojej właściwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym § 2 cytowanego przepisu stanowi, iż kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast na podstawie art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje m. in. orzekanie w sprawach skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej. Z kolei po myśli art. 134 P.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Przedmiotem kontroli w rozpoznawanej sprawie jest zarządzenie Wójta Gminy R. z dnia [...]r. Nr [...] o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R. W sprawie nie budzi wątpliwości, że zarządzenie unieważniające konkurs jest "innym aktem organu jednostki samorządu terytorialnego wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej" w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 P.p.s.a. (por. wyroki NSA z dnia 17 czerwca 2011r., sygn. akt I OSK 559/11 publ. Lex nr 990264 oraz z dnia 5 sierpnia 2010r., sygn. akt I OSK 41/10 publ. Lex nr 737502).

W związku z tym rozpoznając skargę Wojewody [...] w kontekście wskazanych na wstępie kryteriów sądowej kontroli aktów organów jednostek samorządu terytorialnego, Sąd uznał ją za częściowo zasadną.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zakładanie i prowadzenie publicznych szkół lub publicznych placówek oświatowych należy do zadań własnych gmin. Publiczną szkołą lub publiczną placówką kieruje nauczyciel (lub inna osoba), któremu stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący szkołę, tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta). Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu (art. 36a ust.1 i ust. 2, art. 5 ust. 5 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Organ prowadzący szkołę ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, powołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz sprawuje nadzór nad prawidłowością postępowania konkursowego. Natomiast regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, zwanym dalej "rozporządzeniem MEN"), wydanym na podstawie art. 36 a ust. 12 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia 1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego; 2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków; 3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, 3) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

W przedmiotowym zarządzeniu Wójt wskazał dwie odrębne sytuacje uzasadniające unieważnienie konkursu. Jedną z nich było nieuzasadnione dopuszczenie do postępowania konkursowego M.J. (§ 1 pkt 2 zarządzenia). W tym przypadku spór sprowadza się do ustalenia, czy złożone przez ww. kandydatkę zaświadczenie lekarskie spełnia wymogi zaświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. f) rozporządzenia MEN, a tym samym czy kandydatka złożyła wymagany dokument.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 lit f rozporządzenia MEN do wymaganych dokumentów, które winno zawierać ogłoszenie o konkursie zalicza się " zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym". Ogłoszenie Wójta o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R. z dnia [...]r. w ust. 2 pkt 6 zawiera powtórzoną dosłownie treść § 1 ust. 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia MEN stanowiąc, że oferta osoby przystępującej do konkursu powinno zawierać: "zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym". Zatem także w postępowaniu konkursowym na poziomie określenia warunków jakie winny spełniać oferty osób przystępujących do konkursu, poprzestano na warunku złożenia zaświadczenia lekarskiego, którego treścią jest stwierdzenie "braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym". Ogłoszenie o konkursie powtarzając wymóg przedłożenia "zaświadczenia lekarskiego", nie specyfikuje wymogów co do lekarza – wystawcy tego zaświadczenia, ani co do trybu jego pozyskiwania, ani też co do treści zaświadczenia innej, niż stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Natomiast, w ocenie Wójta, z przedstawionego przez wymienioną kandydatkę zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym nie wynika, że zostało ono wystawione przez lekarza medycyny pracy, rodzinnego lub ogólnego, uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Przy czym zasadniczo nie wiadomo o jakie zaświadczenie chodzi. Z przedłożonej oferty wynika bowiem, co zdaje się umknęło uwadze Wójta, że kandydatka złożyła dwa zaświadczenia lekarskie, z dnia 17 czerwca 2013 r. wystawione przez lek. med. E.R. (k-15 oferty) oraz z dnia 10 czerwca 2013 r. wystawione przez lek. med. J.C. (k-16 oferty). Obydwa zaświadczenia stwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora przedszkola. Natomiast pierwsze z tych zaświadczeń z dnia 17 czerwca 2013 r. zostało wydane przez lekarza, który przeprowadził badania profilaktyczne i który w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, był uprawniony do wydania orzeczenia w formie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Świadczy o tym pieczęć jaką posłużył się lekarz w tym zaświadczeniu, która odpowiada wzorowi pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne, określonemu w załączniku nr 6 do wymienionego wyżej rozporządzenia. Można przy tym tylko zauważyć, że ze znajdujących się na tej pieczęci symboli, wg wyjaśnień zawartych w ww. załączniku nr 6 wynika, że wystawiający zaświadczenie lekarz posiada specjalizację w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej. Jednocześnie zaświadczenie to zostało wydane na druku wg załącznika nr 2 do tego rozporządzenia zaś jego treść bezpośrednio potwierdza warunek oferty - wykazania zaświadczeniem lekarskim braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym. W tej sytuacji, wbrew stanowisku organu prowadzącego, brak było podstaw do przyjęcia, że kandydatka nie przedłożyła wymaganego dokumentu, a tym samym, że niezasadnie została dopuszczona do postępowania konkursowego.

Wobec tego należało uznać za zasadny zarzut skargi, że zaskarżone zarządzenie w części dotyczącej § 1 pkt 2 podjęte zostało z istotnym naruszeniem § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN. W związku z tym, że od wydania zarządzenia upłynął rok nie było podstaw do stwierdzenia jego nieważności w tej części i dlatego orzeczono jak w punkcie 1 sentencji, zgodnie z art. 147 § 1 P.p.s.a. w zw. z art. 94 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

Natomiast za niezasadny należało uznać zarzut naruszenia § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN poprzez przyjęcie jako podstawy unieważnienia konkursu nieuzasadnionego niedopuszczenia do postępowania konkursowego kandydatki A.F., a tym samym odrzucenia przez komisję złożonej przez nią oferty. Zdaniem skarżącego kandydatka nie złożyła wymaganych w sprawie dokumentów, gdyż kopie dokumentów nie zostały przez nią poświadczone, jak tego wymaga § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b, d, e, k , l rozporządzenia, a w ślad za nim ogłoszenie o konkursie.

W sprawie jest poza sporem, że kandydatka złożyła kopie wymaganych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów. Bezsporne jest także i to, że kopie tych dokumentów zostały poświadczone przez zatrudniającego ją Dyrektora Przedszkola w R. Sporna zatem stała się kwestia, czy brak własnoręcznego podpisu kandydatki na kserokopii wymaganych dokumentów, mogło stanowić podstawę do uznania za nieprawidłowe działanie komisji konkursowej, a w konsekwencji do unieważnienia konkursu z powodu nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

Podstawę do unieważnienia konkursu we wskazanym zakresie należy wiązać z regulacją określoną w § 4 ust. 2 rozporządzenia MEN, zgodnie z którym komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego jeżeli: 1) oferta została złożona po terminie, 2) oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, 3) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Zatem tylko wymienione braki mogą być przyczyną odrzucenia oferty skutkującej niedopuszczeniem kandydata do postępowania konkursowego. Jak wynika z uzasadnienia niedopuszczenia kandydatki do konkursu, zawartego w protokole z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 20 sierpnia 2013 r. , jej oferta została odrzucona nie dlatego, że kandydatka nie przedstawiła wymaganych dokumentów, ale dlatego że dokumentów tych nie poświadczyła. Według § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b, d, e, k , l rozporządzenia MEN wymagane dokumenty to poświadczona przez kandydata kopia dowodu osobistego; oryginały lub poświadczone przez kandydata dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu, posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, karta oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, co Sąd w składzie orzekającym w pełni podziela, że ocena czy oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie daje podstawy do wyróżnienia braku dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu i przedstawienie dokumentów, których wiarygodność budzi zasadnicze zastrzeżenia oraz dokumentów, co do których można wyprowadzić zastrzeżenia pod względem formalnym, które nie prowadzą do podważenia ich wiarygodności. Jednocześnie wskazuje się, że z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b, d, e, k , l powołanego rozporządzenia nie wymaga uwierzytelnionych kopii oryginału dokumentów a jedynie poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem. Przepis ten nie określa formy poświadczenia, co może dawać podstawy, że obowiązuje wymóg formy własnoręcznego podpisu, ale też przez złożenie w ofercie takiego odpisu może stanowić podstawę przyjęcia oświadczenia przez czynność złożenia. Podkreśla się , że w przyjętych rozwiązaniach prawnych składanie odpisów dokumentów jest ściśle formalizowane, w tym zakresie takiej formalizacji nie przyjęto. Daje to podstawę do kwalifikacji, że nie można przyjąć formalistycznej oceny przedstawionych dokumentów, odrzucając ich moc na uchybieniu, które nie przesądza o wiarygodności dokumentu. Dokonanie wobec tych dokumentów formalistycznej oceny i odrzucenie ich mocy z powodu uchybienia, które nie przesądza o ich wiarygodności nie zasługuje na aprobatę (tak w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt I OSK 818/13, z dnia 6 maja 2014 r. sygn. akt I OSK 331/14).

W ogłoszeniu o konkursie, które jest powtórzeniem, stawianych osobom składającym oferty, wymogów przyjętych w § 1 pkt 2 rozporządzenia nie została zawarta regulacja formy poświadczenia składanych dokumentów, w tym wymogu opatrzenia ich własnoręcznym podpisem. Z oferty wynika, że kandydatka złożyła kopię dowodu osobistego oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie tj. dyplomu ukończenia studium nauczycielskiego oraz studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, aktu mianowania nauczycielem, aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego, aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nadto złożyła kopię karty oceny pracy wystawionej przez dyrektora Przedszkola w R., gdzie kandydatka jest zatrudniona. Natomiast całość złożonej dokumentacji ofertowej w sposób jednoznaczny daje podstawy do oceny, że odpisy ww. dokumentów są potwierdzone przez kandydatkę poprzez ich złożenie. Dodatkowo odpisy wymienionych wyżej dokumentów zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez zatrudniającego ją dyrektora Przedszkola w R., co dodatkowo uwiarygodniało zawartą w nich treść. Skoro więc odpisy wymienionych dokumentów zostały złożone przez kandydatkę i nie budziły żadnych wątpliwości co do ich wiarygodności, to nie było podstaw do przyjęcia, że została spełniona przesłanka uzasadniająca odmowę dopuszczenia jej do konkursu. Natomiast jeżeli komisja zakwestionowała jedynie brak własnoręcznego podpisu kandydatki na złożonych odpisach dokumentów, który mógł być kwalifikowany wyłącznie jako brak formalny, powinna była umożliwić kandydatce jego uzupełnienie. W związku z tym nie można uznać za bezzasadne stanowisko Wójta, iż stwierdzone przez komisję uchybienie miało charakter nieistotny i jako takie mogło podlegać ewentualnemu uzupełnieniu. W przedmiotowej sprawie takie uzupełnienie nie nastręczało żadnych problemów, gdyż jak wynika z protokołu posiedzenia komisji konkursowej A.F. stawiła się na to posiedzenie. Pogląd co do możliwości uzupełnienia uchybień formalnych w postępowaniu konkursowym w oświacie jest również prezentowany w orzecznictwie (vide wyrok NSA z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt I OSK 786/13, wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt I OSK 486/14 – publ. w internetowej bazie orzeczeń – CBOSA). W tej sytuacji, zdaniem Sądu, Wójt, Gminy R., jako organ prowadzący, zasadnie uznał, iż na skutek nieprawidłowego działania komisji doszło do nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydatki A.F. do postępowania konkursowego, co zgodnie z § 8 ust 2 pkt 1 rozporządzenia MEN stanowiło podstawę do unieważnienia konkursu z tej przyczyny oraz zarządzenia ponownego przeprowadzenia konkursu (§ 1 pkt 1 oraz § 2 skarżonego zarządzenia).

Wobec powyższego w tym zakresie skarga podlegała oddaleniu na podstawie art. 151 P.p.s.a., o czym orzeczono jak w punkcie 2 sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt