drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Prezydent Miasta, Zobowiązano do dokonania czynności, II SAB/Bk 7/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Bk 7/08 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-03-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Danuta Tryniszewska-Bytys /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Roleder
Stanisław Prutis
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Zobowiązano do dokonania czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 4 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 149
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Tezy

Wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła stanowi prawidłowe załatwienie wniosku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie do meritum żądania, bezpośrednio zawierają dane istotne z punktu widzenia pytającego, a ich uzyskanie nie wymaga przedsięwzięcia dodatkowych czynności (informacja prosta). Nieprawidłowe jest załatwienie wniosku poprzez odesłanie do stron Biuletynu Informacji Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się przez stronę z licznymi udostępnionymi na stronie BIP dokumentami źródłowymi, a następnie dokonanie selekcji zawartych w nich danych lub też gdy uzyskanie informacji polegać ma na interpretacji obszernych danych dostępnych w BIP, a następnie samodzielnym jej "wytworzeniu" na ich podstawie.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys (spr.), Sędziowie sędzia NSA Stanisław Prustis, asesor WSA Małgorzata Roleder, Protokolant Marta Marczuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 marca 2008 r. sprawy ze skargi B. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta Ł. do załatwienia w terminie 14 dni wniosku B. D. z dnia 16 listopada 2007 r. o udzielenie informacji publicznej, 2. zasądza od Prezydenta Miasta Ł. na rzecz skarżącego kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

II SAB/Bk 7/08

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ł. 16 listopada 2007 r.) B. D. zwrócił się do Prezydenta Ł. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej: kwoty pieniężnej uzyskanej przez samorząd miasta Ł. z tytułu zbycia gruntów miejskich położonych w kwartale miasta wyznaczonym ulicami M. – Al. L. – S. – W., daty zbycia tych gruntów i ich powierzchni, osoby nabywców, podania okoliczności faktycznych i prawnych, które "ustaliły prawo własności Miasta Ł. i tytuł do ich zbycia", informacji o dochowaniu formy przetargu na zbycie nieruchomości samorządowych w oznaczonym kwartale albo uzasadnienie braku obowiązku zachowania tej formy zbycia. W uzasadnieniu wskazał na artykuł prasowy w "G. B." z dnia [...] listopada 2007 r. zatytułowany "[...]", w którym zawarto fragmentaryczne informacje dotyczące okoliczności zbycia opisanych wyżej nieruchomości miejskich.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Zastępca Prezydenta Miasta Ł. wystosował do wnioskodawcy pismo z dnia 22 listopada 2007 r. nr [...], w którym wskazał, iż odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania znajdują się w treści uchwały Nr [...] znajdującej się w jego posiadaniu od dnia 24 stycznia 2006 r., a kompletne załączniki do w/w uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ł.

W dniu 18 stycznia 2008 r. B. D. złożył skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej wskazując, iż oczekuje od organu udzielenia odpowiedzi na pytania wskazane we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r.

W uzasadnieniu skargi podał, iż przedmiotowy wniosek do dnia złożenia skargi nie doczekał się właściwej reakcji organu, albowiem odpowiedź udzielona przez Zastępcę Prezydenta Miasta Ł. nie odnosi się do przedmiotu wniosku. Wskazał, iż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych wniesienie skargi na bezczynność w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzone środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej, stąd pominął ten etap postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie jako nieuzasadnionej wskazując, iż skarżący był czynnym uczestnikiem postępowania scaleniowego, w wyniku którego powstała działka zabudowywana obecnie przez firmę [...] i znał treść uchwały z dnia [...] grudnia 2005 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości nią objętych, jak i załączników do niej. Nadto odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ł. Organ podał również, iż miasto Ł. nie dokonało zbycia żadnych gruntów na rzecz firmy [...] ani na rzecz jej poprzedniego właściciela, stąd wskazanie w odpowiedzi na wniosek na proces scalenia, jako przyczynę powstania działki, było słuszne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na bezczynność jest zasadna.

Wbrew stanowisku organu administracji publicznej wniosek skarżącego z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu do organu 16 listopada 2007 r.) nie został załatwiony. W szczególności nie można uznać, by jego załatwienie stanowiło pismo z dnia 22 listopada 2007 r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Ł., albowiem faktycznie nie zawiera ono konkretnych (bezpośrednich) odpowiedzi na pytania znajdujące się we wniosku skarżącego, jak też nie wskazuje źródła, gdzie takie konkretne informacje mógłby uzyskać.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwanej dalej ustawą, dostęp do informacji o sprawach publicznych (informacji publicznej) przysługuje każdemu na zasadach przewidzianych w tej ustawie (prawo do informacji publicznej). Wyjątkiem są przypadki wymienione w przepisie art. 5 ustawy, w których dostęp jest ograniczony np. z uwagi na ochronę informacji niejawnych czy ochronę danych osobowych, jak też w innych sytuacjach przewidzianych w kolejnych ustępach tego przepisu.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są w szczególności organy władzy publicznej, o ile są w posiadaniu żądanych informacji (art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3). Do organów tych niewątpliwie należy Prezydent Miasta Ł. jako przedstawiciel władzy samorządowej.

Zasadą jest, że informacja nie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej w przypadku skierowania pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej podmiot zobowiązany do jej udzielenia ma możliwość udzielenia informacji w drodze czynności materialno – technicznej, w formie pisma (zawiadomienia, odpowiedzi), że wniosek nie znajduje podstawy w przepisach prawa, żądanie nie dotyczy informacji publicznej, organ nie jest w jej posiadaniu (art. 4 ust. 3) lub obowiązuje inny tryb jej udostępnienia (art. 1 ust. 2); może również odmówić udostępnienia informacji lub umorzyć postępowanie administracyjne w formie decyzji administracyjnej (art. 16) lub też odmówić udostępnienia informacji przetworzonej, ze względu na niewykazanie, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego – w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim wezwaniu do przedstawienia, że przetworzenie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1).

W sprawie niniejszej według organu żądane przez skarżącego informacje znajdowały się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ł. W szczególności w piśmie z dnia 22 listopada 2007 r. odesłano B. D. do uchwały z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] oraz załączników do niej dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ł.

Pomijając fakt, iż nie wskazano petentowi, o jakie załączniki chodzi, to z akt sprawy nie wynika, by organ dokonał porównania zakresu żądania wnioskodawcy z zakresem informacji umieszczonych w BIP, do których odsyłał w/w pismem.

Organ administracji publicznej nie ma obowiązku udostępniać informacji publicznej w formie i w sposób wskazany we wniosku jednak tylko i wyłącznie wówczas, gdy znajduje się ona w Biuletynie, a porównanie zakresu żądania wyrażonego we wniosku o jej udostępnienie i zakresu informacji znajdujących się w BIP uprawnia do twierdzenia, iż są one identyczne. Uprawnienie do uzyskania informacji publicznej na wniosek ograniczone zostało bowiem na podstawie art. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy tylko do zakresu przekraczającego dane ogłaszane w BIP (vide wyrok WSA w Szczecinie z dnia 06 października 2004 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Sz 31/04, nie publ. oraz wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie sygn. akt II SA/Ka 2633/03, nie publ.).

Na żądanie sądu organ nadesłał papierową wersję uchwały oraz załączników do niej, które wskazał skarżącemu jako zawierające odpowiedź na jego pytania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Uchwała ta dotyczy scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ł. w obrębie ulic M. i S.

Tymczasem postawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. pytania obejmowały następujące informacje: wielkość kwoty pieniężnej uzyskanej przez samorząd miasta Ł. z tytułu zbycia gruntów miejskich położonych w kwartale miasta wyznaczonym ulicami M. – Al. L. – S. – W., daty zbycia tych gruntów i ich powierzchni, wskazania nabywców, podania okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających prawo miasta Łomża do dysponowania tymi gruntami, uzasadnienia dochowania formy przetargu na zbycie nieruchomości samorządowych albo wskazanie na brak obowiązku zachowania tej formy zbycia.

Bezspornie odpowiedzi na powyższe pytania nie wynikały bezpośrednio z uchwały z dnia [...] grudnia 2005 r. o scaleniu i podziale ani z załączników do niej. Stąd odesłanie do tych dokumentów nie stanowiło należytego załatwienia wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła stanowi prawidłowe załatwienie wniosku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie do meritum żądania, bezpośrednio zawierają dane istotne z punktu widzenia pytającego, a ich uzyskanie nie wymaga przedsięwzięcia dodatkowych czynności (informacja prosta). Nieprawidłowe jest załatwienie wniosku poprzez odesłanie do stron Biuletynu Informacji Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się przez stronę z licznymi udostępnionymi na stronie BIP dokumentami źródłowymi, a następnie dokonanie selekcji zawartych w nich danych lub też gdy uzyskanie informacji polegać ma na interpretacji obszernych danych dostępnych w BIP, a następnie samodzielnym jej "wytworzeniu" na ich podstawie.

W niniejszej sprawie pewna informacja, o którą skarżący wnioskował, wynika z odpowiedzi na skargę, co nie może jednak stanowić formy załatwienia żądania strony w trybie udostępnienia informacji publicznej, dlatego że odpowiedź na skargę jest pismem procesowym w sprawie kierowanym do sądu, nie do strony i nie może być uznana jako forma załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, bo formy załatwienia zostały przewidziane w ustawie z dnia 06 września 2001 r.

Przedstawionej powyżej oceny nie zmienia fakt, iż skarżący, zdaniem organu, powinien posiadać – jako uczestnik postępowania scaleniowego zakończonego uchwałą z dnia [...] grudnia 2005 r. – żądane informacje. Pomijając fakt braku bezpośredniej odpowiedzi na postawione pytania we wskazanej uchwale wskazać trzeba, iż okoliczności sprawy niniejszej nie zwalniały organu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej od załatwienia wniosku w sposób przewidziany prawem.

Z wyżej wymienionych przyczyn na podstawie art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę uwzględniono.

Na skutek niniejszego wyroku Prezydent Miasta Ł. ponownie rozpozna wniosek skarżącego z dnia 14 listopada 2007 r. z uwzględnieniem art. 14 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przy rozważeniu ograniczeń w prawie do informacji publicznej przewidzianych w art. 5 ust. 1 (oraz ewentualnie ograniczeń wynikających z ochrony prywatności w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa – vide wyrok WSA w Opolu z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Op 7/05, nie publ.) oraz z uwzględnieniem art. 3 ust. 1 tej ustawy (informacja przetworzona i prosta). Jeśli Miasto Ł. nie dokonało zbycia nieruchomości gruntowej, której dotyczy wniosek – jak podano w odpowiedzi na skargę – organ udzieli żądającemu pisemnie informacji w tym przedmiocie i w sytuacji nieposiadania żądanych informacji odpowiedź ta będzie stanowiła wykonanie obowiązku z zakresu ustawy.

O zwrocie kosztów postępowania sądowego od organu na rzecz skarżącego orzeczono na podstawie art. 200 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt