drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480, Dostęp do informacji publicznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Uchylono zaskarżoną decyzję, II SA/Wa 1290/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1290/20 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2021-05-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-07-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Kwiecińska /przewodniczący/
Iwona Maciejuk /sprawozdawca/
Tomasz Szmydt
Symbol z opisem
6480
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c, art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kwiecińska, Sędzia WSA Iwona Maciejuk (spr.), Sędzia WSA Tomasz Szmydt, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 maja 2021 r. sprawy ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz R. B. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] lutego 2019 r. – złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej – R. B. wystąpił do Starosty Powiatu [...] o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie: 1) skanu decyzji administracyjnej z dnia [...] kwietnia 2018 r. o w przedmiocie pozwolenia na budowę dotyczącego zamierzenia budowlanego "budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z wewnętrzną instalacją gazową" (sygn. [...]) oraz skanu decyzji z dnia [...] września 2018 r. zmieniającej powyższą decyzję (sygn. [...]); 2) skanu projektu zagospodarowania terenu, sporządzonego na mapie do celów projektowych, stanowiącego część zatwierdzonego projektu budowlanego dla inwestycji; przy czym, jeśli w postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia na budowę przedstawiany był nowy projekt zagospodarowania, to należy udostępnić skany obu wersji; 3) skanu decyzji Wójta Gminy [...] o warunkach zabudowy, jeżeli taka decyzja została wydana wraz ze wszystkimi załącznikami. Nadto wnioskodawca zwrócił się o wskazanie, jaki jest obszar oddziaływania inwestycji określony w projekcie budowlanym z podaniem numerów działek, na który inwestycja oddziałuje, jak również wyjaśnienie czy takie określenie obszaru było weryfikowane przez Starostę w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę pod kątem jego prawidłowości.

Decyzją z dnia [...] marca 2019 r. Starosta odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie skanu projektu zagospodarowania terenu, sporządzonego na mapie do celów projektowych, stanowiącego część zatwierdzonego projektu budowlanego, skanu projektu zagospodarowania terenu do zatwierdzonego projektu zamiennego oraz wskazania obszaru oddziaływania inwestycji, z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.

SKO w W. decyzją z dnia [...] kwietnia 2019 r. utrzymało w mocy decyzję Starosty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi R. B., wyrokiem z dnia 25 listopada 2019 r. sygn. akt II SA/Wa 1261/19 stwierdził nieważność decyzji SKO w W. z dnia [...] kwietnia 2019 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Starosty [...] z dnia [...] marca 2019 r.

Sąd wskazał, że poza przedmiotem sporu w niniejszej sprawie pozostawało to, że żądane przez Skarżącego informacje miały walor informacji publicznej, jak również i to, że Starosta jest podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej będącej w jego posiadaniu, stosowanie do przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. WSA stwierdził, że decyzje są obarczone wadą nieważności, bowiem decyzja Starosty wydana została na wniosek, który nie zawierał podpisu, a zatem nie był zdolny do wywołania skutku prawnego w postaci wszczęcia postępowania kończącego się wydaniem decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 u.d.i.p. Sąd wskazał, że rozpoznając ponownie wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w przypadku, gdy w ocenie Starosty żądane informacje podlegają ochronie i organ ponownie zmierzać będzie do wydania decyzji o odmowie ich udostępnienia, w pierwszej kolejności zbadać należy czy wniosek spełnia wymagania formalne, a w razie takich braków, organ obowiązany jest wezwać do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a. w związku z art. 16 ust. 2 u.d.i.p.).

Starosta [...] decyzją z dnia [...] marca 2020 r. nr [...], na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256), zwanej dalej k.p.a. oraz art. 16 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), zwanej dalej u.d.i.p., odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie skanu projektu zagospodarowania terenu, sporządzonego na mapie do celów projektowych, stanowiącego część zatwierdzonego projektu budowlanego (zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane), skanu projektu zagospodarowania terenu do zatwierdzonego projektu zamiennego oraz wskazania obszaru oddziaływania ww. inwestycji.

Wskazał, że pismem z dnia [...] lutego 2020r. wezwał R. B. do podpisania wniosku z dnia [...] lutego 2019 r. informując, iż w ocenie Starosty żądane informacje podlegają ochronie i organ ponownie zmierzać będzie do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Podał, że w dniu [...] marca 2020 r. R. B. skutecznie odpowiedział na wezwanie.

W uzasadnieniu przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania. Wskazał,

że w rozpoznawanej sprawie został spełniony zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Kwestią, wymagającą rozważenia na gruncie niniejszej sprawy jest ustalenie czy projekt zagospodarowania terenu na działce (część opisowa i rysunkowa) oraz obszar oddziaływania będący elementem projektu architektoniczno-budowlanego stanowiącego załącznik do wymienionego wyżej pozwolenia na budowę wydanego w trybie art. 28, 33 ust. 1, 34 ust. 4 i 36 ustawy Prawo budowlane, podlegają udostępnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stanowisko sądów administracyjnych zaliczające projekt budowlany do informacji publicznej, jest ugruntowane i potwierdzone w licznych orzeczeniach.

Starosta wskazał, że sporządzony na mapie do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania tereny do zatwierdzonego projektu zamiennego, stanowią część dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie ww. przedsiębiorcy, na której udostępnienie nie wyraził zgody. Obszar oddziaływania inwestycji także jest elementem projektu architektoniczno-budowlanego. Dokumenty te zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane zawierają określenie granic terenu inwestycji usytuowanie, obrys

i układ istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układów komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych

i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Organ przytoczył art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. Wskazał, że w aktach sprawy organu znajduje się pismo z dnia [...] września 2018r., w którym Inwestor ww. inwestycji zajął stanowisko w sprawie przysługującego prawa tajemnicy przedsiębiorcy do zachowania prawa do ograniczenia informacji publicznej w przedmiotowym zakresie oraz nie wyraził zgody na udostępnienie projektu budowlanego. Organ powołując się na treść pisma inwestora stwierdził, że wskazane zostały przez Inwestora przesłanki uzasadniające brak wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie dostępu do projektu budowlanego inwestycji na działkach [...] w miejscowości K.

Starosta wskazał, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art, 11 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1010 ze zm.), jeżeli spełnione zostały łącznie trzy przesłanki: 1. są to informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 2. są to informacje poufne, tzn. które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 3. uprawniony do korzystania

z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Starosta wskazał, że w przywołanym wcześniej piśmie inwestor odnosi się do poszczególnych przesłanek i tak: Ad. 1. Projekt budowlany, którego udostępnienia domagają się wnioskodawcy jest źródłem szczegółowej wiedzy na temat kwestii handlowych, produkcyjnych, konstrukcyjnych

i finansowych a jego ujawnienie biorąc pod uwagę wartość gospodarczą informacji, wiązać się będzie z negatywnymi dla Inwestora konsekwencjami w konkurencyjnym obrocie gospodarczym. Projekt budowlany zawiera rozkład pomieszczeń oraz informację dotyczącą rozwiązań konstrukcyjnych i wyposażenia, obejmuje również zaprojektowane składy, magazyny i inne pomieszczenia. Wskazano w nim również pomieszczenia w których prowadzona ma być obsługa klientów, ale i pomieszczenia które są przeznaczone do ich użytku - a zatem projekt ten powstał w celu realizacji zamiarów zawodowych. Inwestor prowadzonej inwestycji decyduje o poszczególnych rozwiązaniach, materiałach, rozkładzie pomieszczeń, infrastrukturze i instalacjach,

w jakie wyposażony jest budynek. Ujawnione informacje mogłyby zostać wykorzystane przez konkurentów w sposób, który byłby zagrożeniem dla interesów Inwestora jako przedsiębiorcy. Ad. 2. jako inwestor prowadzonej inwestycji decyduje o poszczególnych rozwiązaniach, materiałach, rozkładzie pomieszczeń, infrastrukturze i instalacjach,

w jakie wyposażony jest budynek a projekt budowlany zawiera wszystkie te elementy, które mogą nawet wskazywać na sytuację majątkową i możliwości finansowe Inwestora, co niewątpliwie leży w sferze prywatności przedsiębiorcy. Ujawnione informacje mogłyby zostać wykorzystane przez konkurentów w sposób, który byłby zagrożeniem dla interesów inwestora jako przedsiębiorcy. Co więcej projekt budowlany obejmuje również zaprojektowane składy, magazyny i inne pomieszczenia nie przeznaczone dla klientów dlatego inwestor decyduje, kto ma dostęp do takich pomieszczeń. W takiej sytuacji, zainteresowanie osób trzecich również koliduje z prywatnością jako inwestora. Ad. 3. w projekcie wskazano pomieszczenia w których prowadzona ma być obsługa klientów, ale i pomieszczenia które są przeznaczone do ich użytku a ponadto Inwestor nie wyraził zgody na udostępnienie wnioskowanego projektu budowlanego. Spełnienie wszystkich przesłanek przez inwestora kwalifikuję daną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Organ wskazał, że na tajemnicę przedsiębiorcy składają się dwa elementy: materialny (np. szczegółowy opis, stosowanych technologii, urządzeń) oraz formalny – wola utajnienia danych informacji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2013 r., I OSK 193/13). W przywoływanym piśmie Inwestor wskazał,

że wnioskowany projekt zawiera rozkład pomieszczeń oraz informację dotyczącą rozwiązań konstrukcyjnych i wyposażenia. Dokumentacja jest źródłem szczegółowej wiedzy na temat kwestii handlowych, produkcyjnych, konstrukcyjnych i finansowych

a jego ujawnienie biorąc pod uwagę wartość gospodarczą informacji, wiązać się będzie z negatywnymi dla Inwestora konsekwencjami w konkurencyjnym obrocie gospodarczym. Ponadto inwestor nie wyraził zgody na udostępnienie projektu budowlanego.

Dane, których udostępnienia domagają się Wnioskodawca zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy i z tego powodu, stosownie do art. 5 ust, 2 ustawy, uzasadniona jest odmowa ich udostępnienia w całości. Inwestor w swoim piśmie zajął stanowisko, iż żądane informacje są zastrzeżone, określił sposób w jaki wpisują się w definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji i nie są łatwo dostępne dla takich osób, a uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Stanowisko Inwestora poparte zostało wykazaniem negatywnego wpływu ujawnienia określonych informacji na jego sytuację oraz jego woli zachowania określonych informacji w tajemnicy, odnosząc się do jej rodzaju, zakresu oraz znaczenia i wpływu na interes przedsiębiorcy.

Organ wskazał, że wydając przedmiotowe rozstrzygnięcie wykazano,

iż informacje te mają dla przedsiębiorcy taką wartość, która wymaga ochrony ze względu na jego interes prawny. Szczegółowa i dogłębna analiza wykazała,

iż wnioskowane informacje podlegają wyłączeniu z udostępnienia na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy. Informacje, o które wnioskowano dotyczą danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa, w tym związanych ze sposobem zabezpieczenia lub mających innych charakter, który pozwalałby na uznanie, że posiadają wartość gospodarczą.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] maja 2020 r. nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., utrzymało w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] marca 2020 r.

Po przedstawieniu dotychczasowego przebiegu postępowania SKO wskazało,

że materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowi przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., w myśl którego prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Zgodnie zaś z art. 1 ust. 1 ww. ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Organ wskazał też na art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. Wyjaśnił jak należy rozumieć pojęcie informacji publicznej. SKO wskazało, że organ pierwszej instancji zasadnie uznał,

iż w rozpoznawanej sprawie został spełniony zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Następnie SKO wskazało, że organ pierwszej instancji rzetelnie rozważył przesłankę ograniczającą dostępność żądanej informacji publicznej i doszedł do prawidłowych wniosków. Organ odwoławczy przytoczył art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p.

SKO wskazało, że w niniejszej sprawie sporną kwestią pozostaje, czy żądane informacje powinny podlegać ochronie - poprzez wyłączenie dostępności - ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. Organ podał, że pojęcie "wartości handlowej" ma z natury rzeczy subiektywny charakter. Natomiast w aktualnym stanie prawnym pojęcie tajemnicę przedsiębiorcy wyprowadza się z definicji legalnej "tajemnicy przedsiębiorstwa" zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010, j.t. ze zm.). Organ przytoczył treść powołanego przepisu. SKO wskazało, że dane informacje stanowią tajemnicę, jeżeli spełnione zostały łącznie trzy przesłanki: informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą; są poufne, tzn. zostały nie ujawnione do wiadomości publicznej; przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Brak spełnienia choćby jednej z tych przesłanek dyskwalifikuje daną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe przesłanki utajnienia informacji powinien być wykazane przede wszystkim we wniosku zainteresowanego o wyłączenie informacji z udostępniania, a potem także w decyzji odmawiającej udostępnienia informacji.

Następnie organ odwoławczy wskazał, że w omawianej sprawie nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorca w piśmie z [...] września 2018 r. złożył zastrzeżenie,

że nie wyraża zgody na udostępnianie projektu budowlanego inwestycji planowanej na działkach [...] i [...] w miejscowości K. Wskazał powody przytoczone przez inwestora w tym piśmie. Organ zaznaczył, że żądany do udostępnienia projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na mapie do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu do zatwierdzonego projektu zamiennego, stanowią część dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie ww. przedsiębiorcy, na której udostępnienie nie wyraził zgody. Następnie SKO wskazało, że tajemnicę przedsiębiorcy, którą wyprowadza się z tajemnicy przedsiębiorstwa, stanowią informacje znane jedynie określonemu kręgowi osób, związane są z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, wobec których podjął on wystarczające środki ochrony w celu zachowania ich poufności (nie jest wymagana przesłanka gospodarczej wartości informacji, jak przy tajemnicy przedsiębiorstwa). Informacja staje się "tajemnicą", kiedy przedsiębiorca przejawi rzeczywistą wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci natomiast swojego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji (np. pracownicy przedsiębiorstwa). Utrzymanie danych informacji jako tajemnicy wymaga więc podjęcia przez przedsiębiorcę działań zmierzających do wyeliminowania możliwości dotarcia do nich przez osoby trzecie w normalnym toku zdarzeń. SKO podało, że w orzecznictwie sądowym zwraca się jednocześnie uwagę, że złożone zastrzeżenie może stać się skuteczne dopiero w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do ujawnienia informacji, po przeprowadzeniu stosownego badania, pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 powołanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy czym tajemnica przedsiębiorcy, będąca wyjątkiem od zasady jawności informacji o środowisku i jego ochronie, nie może być interpretowana w sposób rozszerzający. Zatem wyłącznie wola przedsiębiorcy, nadającego klauzulę poufności całemu pakietowi informacji nie jest decydująca. Istnienie tajemnicy przedsiębiorcy musi w każdym przypadku być rzeczywiste i niewątpliwe. Ta przesłanka ograniczająca zasadę jawności informacji publicznej musi być oceniana w sposób obiektywny, oderwany od woli danego przedsiębiorcy. Nie wystarczy więc, by żądana informacja dotyczyła przedsiębiorcy,

tj. by odnosiła się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i by była wolą przedsiębiorcy objęta tajemnicą. W takich przypadkach organ musi szczegółowo określić, z czego wywodzi daną przesłankę odmowy i w czym znajduje ona uzasadnienie.

W końcowej części uzasadnienia SKO podniosło, że w jego ocenie uzasadnienie decyzji organu I instancji spełnia wyżej wskazane kryteria. Starosta Powiatu [...] dokonał bowiem obligatoryjnej oceny żądanych informacji w aspekcie ograniczenia prawa ich udostępnienia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. SKO zaznaczyło, że organ pierwszej instancji "przedmiotowej przeanalizował" i zasadnie przyjął, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z informacją, która powinna podlegać ochronie prawnej, bowiem jej ujawnienie może negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorcy. Żądana informacja, tj. projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na mapie do celów projektowych, stanowiący część zatwierdzonego projektu budowlanego dla ww. inwestycji oraz skan projektu zagospodarowania terenu do zatwierdzonego projektu zamiennego, stanowi tajemnicę przedsiębiorcy, a odmowa ujawnienia tych danych znajdowała oparcie w przepisach prawa.

Decyzja SKO w W. z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] stała

się przedmiotem skargi R. B. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i decyzji organu

I instancji oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego. Skarżący wskazał, że podtrzymuje w całości stanowisko przedstawione w odwołaniu od decyzji organu

I instancji. Wskazał, że projekt budowlany stanowi zbiór informacji, a wniosek dotyczył tytko niektórych informacji z tego zbioru. Organy obu instancji potraktowały natomiast projekt budowlany całościowo, a przez to nie wykazały, że przesłanka odmowy udostępnienia spełniona jest w odniesieniu do konkretnych informacji wskazanych we wniosku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlegała uwzględnieniu.

W ocenie Sądu zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa procesowego, tj. art. 80 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a., które to uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji za przedwczesne uznać należało stwierdzenie przez SKO w W., że żądana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorcy.

Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów, organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Stosownie zaś do art. 107 § 1 pkt 3 k.p.a., uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa.

SKO w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji błędnie wskazało, że podstawę materialnoprawną decyzji Starosty [...] stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Organ pierwszej instancji nie twierdził, aby żądana informacja stanowiła informację publiczną przetworzoną. Powołany przepis nie stanowił podstawy materialnoprawnej decyzji Starosty.

Nadto, SKO powołując się w dalszej części uzasadnienia zaskarżonej decyzji na art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. nie wykazało w istocie, że żądana przez wnioskodawcę informacja publiczna stanowi tajemnicę przedsiębiorcy i z tego względu nie może zostać udostępniona. SKO wskazało jedynie jak rozumie tajemnicę przedsiębiorstwa. Podało, że inwestor złożył zastrzeżenie, iż nie wyraża zgody na udostępnienie projektu budowlanego inwestycji. SKO stwierdziło, że organ pierwszej instancji rzetelnie rozważył przesłankę ograniczającą dostępność żądanej informacji publicznej i zdaniem SKO doszedł do prawidłowych wniosków. Poza wskazaniem na zastrzeżenie inwestora, przytoczeniem jego argumentacji i przywołaniem definicji użytych pojęć, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. nie dokonało jednakże własnej oceny żądanych informacji pod kątem możliwości objęcia ich tajemnicą przedsiębiorcy.

Stwierdzenie przez organ odwoławczy, że uzasadnienie decyzji organu I instancji spełnia kryteria oceny, czy mamy do czynienia z tajemnicą przedsiębiorcy nie stanowi wypełnienia ustawowych zadań organu odwoławczego. Pamiętać należy, że rozpatrując sprawę jako organ odwoławczy SKO zobowiązane jest nie tylko do ponownego rozstrzygnięcia ale przede wszystkim ponownego rozpatrzenia sprawy. Działanie SKO nie może się zatem opierać w tej sprawie na samym stwierdzeniu, że organ I instancji zasadnie przyjął, iż mamy do czynienia z informacją, która powinna podlegać ochronie prawnej, bowiem jej ujawnienie może negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorcy. Organ odwoławczy zobowiązany jest do rozpatrzenia sprawy w II instancji w jej całokształcie, a nadto z uwzględnieniem zarzutów odwołania, do których należy

się odnieść. W sprawie niniejszej SKO nie odniosło się w ogóle do zarzutów odwołania, co stanowi uchybienie, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

W sprawie tej organ odwoławczy nie wyjaśnił dlaczego jego zdaniem żądane przez wnioskodawcę informacje publiczne należy kwalifikować jako tajemnicę przedsiębiorcy. Z zaskarżonej decyzji nie wynika co, zdaniem SKO, przemawiało za uznaniem informacji żądanych przez wnioskodawcę za tajemnicę przedsiębiorcy. SKO wskazując, że organ I instancji zasadnie przyjął, że ujawnienie informacji może negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorcy, nie dokonało własnej oceny także

w tym zakresie.

Ponownie rozpoznając sprawę organ odwoławczy rozpatrzy ją w całokształcie, odnosząc się przy tym do zarzutów odwołania. Uzasadnienie decyzji powinno spełniać wymogi art. 107 § 3 k.p.a., a zatem nie powinno pozostawiać wątpliwości - w przypadku podtrzymania dotychczasowego stanowiska organu odwoławczego - dlaczego w ocenie SKO wszystkie żądane informacje bądź niektóre z nich stanową tajemnicę przedsiębiorcy.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) w zw. z art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), orzekł jak w punkcie 1 wyroku. O zwrocie kosztów postępowania, jak w punkcie 2 wyroku Sąd orzekł na podstawie art. 200 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do kosztów tych Sąd zaliczył uiszczony wpis sądowy od skargi w wysokości 200 zł.Powered by SoftProdukt