drukuj    zapisz    Powrót do listy

6553, Koszty sądowe, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Odrzucono zażalenie, II GZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 46/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-04-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-02-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Janusz Zajda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6553
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 194 par 1, art 198, art 227 par 1;
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Janusz Zajda po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia J. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] grudnia 2008 r.; sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 w zakresie wezwania J. L. i J. L. do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] lutego 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o wezwaniu J. L. i J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi E. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2006 r.; nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z [...] grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał J. L. oraz J. L. do wykonania prawomocnego zarządzenia tego Przewodniczącego z [...] lutego 2008 r. o wezwaniu skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 lutego 2008 r., odrzucające zażalenia J. L. i J. L. na postanowienia tego Sądu z 1 lutego 2007 r. o odrzuceniu zażaleń J. L. oraz J. L. na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 stycznia 2007 r., o odrzuceniu skarg kasacyjnych J. L. oraz J. L. od postanowień tegoż Sądu z 13 grudnia 2006 r., o odrzuceniu skarg J. L. oraz J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z [...] września 2006 r., nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu.

E. L., J. L. i J. L. wnieśli zażalenie na powyższe zarządzenie (pismo z [...] grudnia 2008 r., zatytułowane "zażalenie wraz ze skargą"), domagając się jego uchylenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z [...] lutego 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 194 § 1 w związku z art. 198 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na zarządzenia przewodniczącego w przypadkach przewidzianych w ustawie. Jeżeli ustawa przewiduje wydanie zarządzenia i jednocześnie nie stanowi, że na takie zarządzenie przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to wniesienie tego środka odwoławczego jest niedopuszczalne. Przy tym stosownie do treści art. 227 § 1 p.p.s.a. zażalenie przysługuje m.in. na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie kosztów sądowych.

W sprawie, J. L. oraz J. L. wnieśli zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z [...] grudnia 2008 r., wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia z [...] lutego 2008 r. Jak wynika z akt sprawy, na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z [...] lutego 2008 r. skarżący złożyli zażalenie z [...] marca 2008 r. (k. [...] akt sądowych), które zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2008 r., sygn. akt II GZ 262/08.

Przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości zaskarżenia zarządzenia wzywającego do wykonania prawomocnego zarządzenia przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego. Wobec powyższego zażalenie J. L. oraz J. L. należało odrzucić, jako niedopuszczalne.

Z powyższych względów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w związku z art. 180 oraz art. 197 i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt